• Prawo o prokuraturze
  28.02.2024

Prawo o prokuraturze

Stan prawny aktualny na dzień: 28.02.2024

Dz.U.2023.0.1360 t.j. - Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze

Rozdział 3. Samorząd prokuratorski

§ 1.
W Prokuraturze Krajowej działa zebranie prokuratorów Prokuratury Krajowej, które składa się z prokuratorów Prokuratury Krajowej.
§ 2.
Przewodniczącym zebrania prokuratorów Prokuratury Krajowej jest Prokurator Krajowy.
§ 3.
Zebranie prokuratorów Prokuratury Krajowej zwołuje Prokurator Krajowy z inicjatywy własnej lub jednej piątej liczby prokuratorów Prokuratury Krajowej, jeżeli zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 45 zadania zebrania prokuratorów Prokuratury Krajowej .
§ 4.
Przepis art. 42 Krajowa Rada Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym § 7a stosuje się odpowiednio.
Zebranie prokuratorów Prokuratury Krajowej:
1)
wysłuchuje informacji Prokuratora Krajowego o działalności Prokuratury Krajowej i pracy prokuratorów oraz wyraża opinię w tym zakresie;
2)
wybiera przedstawicieli do Krajowej Rady Prokuratorów;
3)
wybiera członków Sądu Dyscyplinarnego przy Prokuratorze Generalnym;
4)
wyraża opinie w innych sprawach przedstawionych przez Prokuratora Krajowego.
§ 1.
W prokuraturze regionalnej działa zgromadzenie prokuratorów, które składa się z delegatów prokuratorów prokuratury regionalnej oraz delegatów prokuratorów prokuratur okręgowych i rejonowych działających na obszarze działania prokuratury regionalnej. Delegatami prokuratorów prokuratury regionalnej są zastępcy prokuratora regionalnego oraz pozostali delegaci wybierani w łącznej liczbie równej połowie liczby prokuratorów prokuratury regionalnej przez zebranie prokuratorów prokuratury regionalnej. Delegatami prokuratorów prokuratur okręgowych są prokuratorzy okręgowi oraz pozostali delegaci w łącznej liczbie równej jednej trzeciej liczby prokuratorów prokuratury regionalnej, wybierani przez zebrania prokuratorów prokuratur okręgowych i zebrania prokuratorów prokuratur rejonowych. Delegatami prokuratorów prokuratur rejonowych są prokuratorzy rejonowi oraz pozostali delegaci w łącznej liczbie równej dwóm trzecim liczby prokuratorów prokuratury regionalnej, wybierani przez zebrania prokuratorów prokuratur rejonowych. Delegatów pochodzących z wyboru wybiera się na okres 4 lat.
§ 2.
Jeżeli liczba delegatów prokuratorów prokuratury regionalnej, prokuratur okręgowych lub prokuratur rejonowych, ustalona zgodnie z § 1, nie jest liczbą całkowitą, zaokrągla się ją w górę do najbliższej liczby całkowitej.
§ 3.
Regulamin wyboru delegatów, o których mowa w § 1, ustala Prokurator Generalny.
§ 4.
Przewodniczącym zgromadzenia prokuratorów jest prokurator regionalny.
§ 5.
Posiedzenie zgromadzenia prokuratorów może zwołać prokurator regionalny z inicjatywy własnej lub Prokuratora Krajowego, kolegium prokuratury regionalnej albo jednej piątej liczby członków zgromadzenia, jeżeli zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 47 zadania zgromadzenia prokuratorów.
§ 6.
Do zgromadzenia prokuratorów prokuratury regionalnej oraz zebrań, o których mowa w § 1, przepis art. 42 Krajowa Rada Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym § 7a stosuje się odpowiednio.
Zgromadzenie prokuratorów :
1)
wysłuchuje informacji prokuratora regionalnego o działalności prokuratur i pracy prokuratorów oraz wyraża opinię w tym zakresie;
2)
wybiera dwie trzecie liczby członków kolegium prokuratury regionalnej;
3)
wybiera przedstawiciela do Krajowej Rady Prokuratorów;
4)
wybiera członków Sądu Dyscyplinarnego przy Prokuratorze Generalnym;
5)
rozpatruje sprawozdania z działalności kolegium prokuratury regionalnej;
6)
wyraża opinie w innych sprawach przedstawionych przez prokuratora regionalnego lub kolegium prokuratury regionalnej.
§ 1.
Kolegium prokuratury regionalnej składa się z 6 lub 9 członków, wybieranych w dwóch trzecich przez zgromadzenie prokuratorów, a w jednej trzeciej powołanych przez prokuratora regionalnego spośród prokuratorów prokuratury regionalnej oraz prokuratur okręgowych i rejonowych z obszaru działania prokuratury regionalnej.
§ 2.
Przewodniczącym kolegium prokuratury regionalnej jest prokurator regionalny.
§ 3.
Liczbę członków kolegium prokuratury regionalnej określa Prokurator Generalny.
§ 4.
Kadencja kolegium prokuratury regionalnej trwa 4 lata.
§ 5.
Posiedzenia kolegium prokuratury regionalnej zwołuje prokurator regionalny z własnej inicjatywy lub na wniosek jednej trzeciej liczby członków kolegium, jeżeli zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 49 zadania kolegium prokuratury regionalnej.
§ 6.
Przepis art. 42 Krajowa Rada Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym § 7a stosuje się odpowiednio.
Kolegium prokuratury regionalnej:
1)
rozpatruje wnioski wynikające z wizytacji i lustracji prokuratur;
2)
wyraża opinię o kandydatach na prokuratorów prokuratury regionalnej i okręgowej;
3)
wyraża opinię w przedmiocie odwołania prokuratora prokuratury regionalnej i okręgowej;
4)
wyraża opinie w innych sprawach przedstawionych przez prokuratora regionalnego.
§ 1.
Kolegium prokuratury okręgowej składa się z 6 lub 9 członków wybieranych w dwóch trzecich przez zebranie prokuratorów prokuratury okręgowej oraz delegatów prokuratorów prokuratur rejonowych, a w jednej trzeciej powołanych przez prokuratora okręgowego spośród prokuratorów prokuratury okręgowej i prokuratur rejonowych z obszaru działania prokuratury okręgowej.
§ 2.
Przewodniczącym kolegium prokuratury okręgowej jest prokurator okręgowy.
§ 3.
Liczbę członków kolegium prokuratury okręgowej oraz regulamin wyboru delegatów, o których mowa w § 1, określa Prokurator Generalny.
§ 4.
Kadencja kolegium prokuratury okręgowej trwa 4 lata.
§ 5.
Posiedzenie kolegium prokuratury okręgowej zwołuje prokurator okręgowy z własnej inicjatywy lub na wniosek jednej trzeciej liczby członków kolegium, jeżeli zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 51 zadania kolegium prokuratury okręgowej.
§ 6.
Przepis art. 42 Krajowa Rada Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym § 7a stosuje się odpowiednio.
Kolegium prokuratury okręgowej:
1)
rozpatruje wnioski wynikające z wizytacji i lustracji prokuratur;
2)
wyraża opinię o kandydatach na asesorów prokuratorskich oraz prokuratorów prokuratur rejonowych;
3)
wyraża opinię w przedmiocie odwołania prokuratora prokuratury rejonowej;
4)
wyraża opinie w innych sprawach przedstawionych przez prokuratora okręgowego.
Zebranie prokuratorów Prokuratury Krajowej, zgromadzenia prokuratorów oraz kolegia prokuratur regionalnych i okręgowych działają na podstawie uchwalonych przez siebie regulaminów.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...