• Art. 100aa. - Dane groma...
  23.04.2024

Prawo o ruchu drogowym

Stan prawny aktualny na dzień: 23.04.2024

Dz.U.2023.0.1047 t.j. - Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym

Art. 100aa. o ruchu drog.


Dane gromadzone w centralnej ewidencji kierowców

1.
W ewidencji gromadzi się dane o:
1)
osobach posiadających lub którym cofnięto uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi, tramwajami lub motorowerami, zwane dalej „uprawnieniami”;
1a)
osobach posiadających lub którym unieważniono kartę kwalifikacji kierowcy;
2)
osobach nieposiadających uprawnień, które kierując pojazdem popełniły naruszenie określone w przepisach wydanych na podstawie art. 105 rozporządzenie w sprawie punktowania i kursu reedukacyjnego ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;
3)
osobach nieposiadających uprawnień, w stosunku do których orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów;
4)
osobach ubiegających się o uzyskanie uprawnień;
4a)
osobach ubiegających się o wydanie karty kwalifikacji kierowcy;
5)
wykładowcach prowadzących szkolenie;
6)
egzaminatorach;
7)
lekarzach uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, w tym również posiadających prawo do wykonywania badań lekarskich, o których mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700 i 2140 oraz z 2023 r. poz. 240 i 641);
8)
psychologach uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu;
9)
instruktorach techniki jazdy;
10)
instruktorach prowadzących szkolenie;
11)
ośrodkach szkolenia kierowców i innych jednostkach prowadzących szkolenie;
12)
pracowniach psychologicznych wykonujących badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu;
13)
ośrodkach doskonalenia techniki jazdy;
14)
ośrodkach egzaminacyjnych i ich oddziałach terenowych;
15)
ośrodkach szkolenia w zakresie świadectw kwalifikacji zawodowej.
2.
W ewidencji gromadzi się również identyfikator osoby lub podmiotu dokonujących w ewidencji zamieszczenia lub zmiany danych.
3.
W ewidencji gromadzi się także dane zgromadzone do dnia 3 czerwca 2018 r. przez organy właściwe w sprawach wydawania uprawnień do kierowania pojazdami w związku z tworzeniem profilu kandydata na kierowcę.
3a.
W ewidencji gromadzi się także dane zgromadzone do dnia określonego w komunikacie, o którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 957, z 2019 r. poz. 730, z 2020 r. poz. 1517, z 2021 r. poz. 1997 i 2328 oraz z 2022 r. poz. 1002), przez organy właściwe w sprawach wydawania dokumentów stwierdzających posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdami w związku z tworzeniem profilu kandydata na kierowcę.
4.
W stosunku do osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, gromadzi się następujące dane:
1)
imię i nazwisko;
2)
datę i miejsce urodzenia;
3)
numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument;
4)
obywatelstwo;
5)
adres zamieszkania;
6)
datę zgonu;
7)
o uprawnieniach;
8)
o okresie próbnym i jego przedłużeniu;
9)
o skierowaniu na kurs reedukacyjny;
10)
o dokumentach stwierdzających uprawnienia;
11)
o zastosowaniu zakazu prowadzenia pojazdów;
12)
o wykroczeniach lub przestępstwach stanowiących naruszenia przepisów ruchu drogowego i przypisanych im punktach;
12) o wykroczeniach lub przestępstwach stanowiących naruszenia przepisów ruchu drogowego i przypisanych im punktach oraz wysokości grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego;
(Art. 100aa ust. 4 pkt 12 w brzmieniu powyższym wchodzi w życie z dniem określonym w komunikacie w Dz. U. i na stronie BIP urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw informatyzacji określającym termin wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie danych określonych w ustawie.)
12a) o uiszczeniu grzywien, o których mowa w pkt 12;
(Art. 100aa ust. 4 pkt 12a wchodzi w życie z dniem wdrożenia odpowiednich rozwiązań technicznych, który zostanie określony w ogłoszonym Dzienniku Ustaw RP oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw informatyzacji.)
13)
o kierowaniu pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;
14)
o zaświadczeniach ADR, o których mowa w przepisach o przewozie towarów niebezpiecznych;
15)
o wydanych i cofniętych świadectwach kwalifikacji zawodowej potwierdzających uzyskanie odpowiednich kwalifikacji lub ukończenie szkolenia okresowego oraz o zaświadczeniach potwierdzających ukończenie modułów szkolenia okresowego, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;
16)
o zezwoleniach na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub pojazdami, przewożącymi wartości pieniężne albo inne przedmioty wartościowe lub niebezpieczne, o których mowa w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1995);
17)
o instruktorze, wykładowcy, instruktorze techniki jazdy, którzy prowadzili szkolenie, a także o ośrodku szkolenia kierowców i innej jednostce, ośrodku doskonalenia techniki jazdy oraz ośrodku szkolenia w zakresie świadectw kwalifikacji zawodowej, w których było prowadzone szkolenie;
18)
o egzaminatorze i wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego, którzy przeprowadzili egzamin państwowy;
19)
o psychologu, który wykonywał badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu oraz lekarzu, który przeprowadzał badania lekarskie w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami;
20)
o orzeczeniach stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami;
20a)
o orzeczeniach stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowcy;
21)
o orzeczeniach stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami;
22)
o orzeczeniach stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy;
23)
o wydanych i unieważnionych kartach kwalifikacji kierowcy;
24)
o skierowaniach na badania lekarskie stwierdzające istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami;
25)
o skierowaniach na badania psychologiczne stwierdzające istnienie lub brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami;
26)
o obowiązku ukończenia odpowiedniego kursu reedukacyjnego i jego ukończeniu oraz obowiązku odbycia badań lekarskich i psychologicznych i ich przeprowadzeniu.
5.
W stosunku do osób, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 4a, gromadzi się następujące dane:
1)
identyfikator jednostki podziału terytorialnego kraju;
2)
datę utworzenia profilu kandydata na kierowcę lub profilu kierowcy zawodowego;
3)
unikalny numer identyfikujący profil kandydata na kierowcę oraz profil kierowcy zawodowego;
4)
imię i nazwisko;
5)
datę i miejsce urodzenia;
6)
datę zgonu;
7)
fotografię;
8)
wzór podpisu;
9)
numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument;
10)
obywatelstwo;
11)
adres zamieszkania;
12)
telefon, adres poczty elektronicznej – o ile został podany we wniosku;
13)
o posiadanych uprawnieniach;
14)
o dokumentach stwierdzających uprawnienia;
15)
wskazanie, jakiej kategorii prawa jazdy dotyczy profil kandydata na kierowcę;
15a)
wskazanie, czy profil kierowcy zawodowego dotyczy:
a) prawa jazdy kategorii w zakresie bloku programowego:
– C1, C1+E, C i C+E czy
– D1, D1+E, D i D+E,
b) kwalifikacji wstępnej,
c) kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej,
d) kwalifikacji wstępnej uzupełniającej,
e) kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej,
f) szkolenia okresowego;
16)
o orzeczeniach stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i o orzeczeniach stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami;
16a)
o orzeczeniach stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy i o orzeczeniach stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
17)
wskazanie, czy wniosek dotyczy:
a) wydania prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem,
b) przywrócenia cofniętego uprawnienia do kierowania pojazdami,
c) wymiany wydanego za granicą prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym,
d) zwrotu zatrzymanego prawa jazdy,
e) skierowania na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji,
f) wydania karty kwalifikacji kierowcy;
18)
dotyczące obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów;
19)
dotyczące obowiązywania decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami lub zatrzymaniu prawa jazdy;
20)
dotyczące rozpoczęcia szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej;
20a)
dotyczące kursu kwalifikacyjnego, szkolenia okresowego oraz modułów szkolenia okresowego, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;
21)
dotyczące ukończonego szkolenia dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami – w przypadku jeżeli informacja o ukończonym szkoleniu widnieje w dokumentach kierowcy;
22)
dotyczące zgód, o których mowa w art. 11 warunki wydania prawa jazdy i pozwolenia wojskowego ust. 2 i art. 21 warunki rozpoczęcia szkolenia przez ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami – jeżeli są wymagane;
23)
o egzaminach państwowych;
24)
o wydanych i cofniętych świadectwach kwalifikacji zawodowej potwierdzających uzyskanie odpowiednich kwalifikacji lub ukończenie szkolenia okresowego oraz o zaświadczeniach potwierdzających ukończenie modułów szkolenia okresowego, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
6.
W odniesieniu do osób, o których mowa w ust. 1 pkt 5–10, gromadzi się następujące dane:
1)
imię i nazwisko;
2)
datę i miejsce urodzenia;
3)
numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument;
4)
numer ewidencyjny odpowiednio, wykładowcy, egzaminatora, lekarza, psychologa, instruktora techniki jazdy lub instruktora;
5)
dotyczące uprawnień oraz dokumentów je stwierdzających;
6)
datę i przyczynę skreślenia z ewidencji;
7)
datę, do której nie może być dokonany kolejny wpis do ewidencji.
7.
W odniesieniu do podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 11–13, gromadzi się następujące dane:
1)
nazwę;
2)
numer ewidencyjny albo numer w rejestrze;
3)
numer identyfikacyjny REGON;
4)
dotyczące prowadzonej działalności objętej wpisem;
5)
o wpisach i skreśleniach.
7a.
W odniesieniu do podmiotu, o którym mowa w ust. 1 pkt 14, gromadzi się następujące dane:
1)
nazwę;
2)
adres siedziby albo oddziału terenowego;
3)
numer identyfikacyjny REGON;
4)
numer rozpoznawczy;
5)
dotyczące prowadzonej działalności objętej wpisem.
7b.
W odniesieniu do podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 15, gromadzi się następujące dane:
1)
nazwę;
2)
numer ewidencyjny albo numer w rejestrze;
3)
numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacyjny REGON, o ile taki posiada;
4)
dotyczące prowadzonej działalności objętej wpisem;
5)
o wpisach i skreśleniach.
8.
Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy katalog gromadzonych w ewidencji danych, o których mowa w ust. 4 pkt 7–12 i 14–26, ust. 5 pkt 13, 14, 16, 16a i 18–24, ust. 6 pkt 5, ust. 7 pkt 4 i 5, ust. 7a pkt 5 oraz ust. 7b pkt 4 i 5, przekazywanych przez podmioty, o których mowa w art. 100ac przekazywanie i wprowadzanie danych do ewidencji kierowców ust. 1, oraz uzupełnianych automatycznie przez system teleinformatyczny obsługujący ewidencję, mając na względzie użyteczność oraz proporcjonalność zakresu i rodzaju przetwarzanych danych, a także konieczność zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ewidencji oraz bezpieczeństwo gromadzonych w niej danych.
8. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy katalog gromadzonych w ewidencji danych, o których mowa w ust. 4 pkt 7–12a i 14–26, ust. 5 pkt 13, 14, 16, 16a i 18–24, ust. 6 pkt 5, ust. 7 pkt 4 i 5, ust. 7a pkt 5 oraz ust. 7b pkt 4 i 5, przekazywanych przez podmioty, o których mowa w art. 100ac przekazywanie i wprowadzanie danych do ewidencji kierowców ust. 1, oraz uzupełnianych automatycznie przez system teleinformatyczny obsługujący ewidencję, mając na względzie użyteczność oraz proporcjonalność zakresu i rodzaju przetwarzanych danych, a także konieczność zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ewidencji oraz bezpieczeństwo gromadzonych w niej danych.
(Art. 100aa ust. 8 w brzmieniu powyższym wchodzi w życie z dniem wdrożenia odpowiednich rozwiązań technicznych, który zostanie określony w ogłoszonym Dzienniku Ustaw RP oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw informatyzacji.)

W terminie określonym w ogłoszonym w M.P. komunikacie ministra właściwego do spraw informatyzacji, określającym dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających automatyczny zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem, o którym mowa w art. 102 uchylony ust. 2b ustawy o kierujących pojazdami – art. 100aa dane gromadzone w centralnej ewidencji kierowców otrzyma poniższe brzmienie (Dz. U. 2023 poz. 1123 - art. 18 obowiązki kierującego zbliżającego się do przystanku autobusowego):
1.
W ewidencji gromadzi się dane o:
1)
osobach posiadających lub którym cofnięto uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi, tramwajami lub motorowerami, zwane dalej „uprawnieniami”;
1a)
osobach posiadających lub którym unieważniono kartę kwalifikacji kierowcy;
2)
osobach nieposiadających uprawnień, które kierując pojazdem popełniły naruszenie określone w przepisach wydanych na podstawie art. 105 rozporządzenie w sprawie punktowania i kursu reedukacyjnego ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;
3)
osobach nieposiadających uprawnień, w stosunku do których orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów;
4)
osobach ubiegających się o uzyskanie uprawnień;
4a)
osobach ubiegających się o wydanie karty kwalifikacji kierowcy;
5)
wykładowcach prowadzących szkolenie;
6)
egzaminatorach;
7)
lekarzach uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, w tym również posiadających prawo do wykonywania badań lekarskich, o których mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700 i 2140 oraz z 2023 r. poz. 240 i 641);
8)
psychologach uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu;
9)
instruktorach techniki jazdy;
10)
instruktorach prowadzących szkolenie;
11)
ośrodkach szkolenia kierowców i innych jednostkach prowadzących szkolenie;
12)
pracowniach psychologicznych wykonujących badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu;
13)
ośrodkach doskonalenia techniki jazdy;
14)
ośrodkach egzaminacyjnych i ich oddziałach terenowych;
15)
ośrodkach szkolenia w zakresie świadectw kwalifikacji zawodowej.
2.
W ewidencji gromadzi się również identyfikator osoby lub podmiotu dokonujących w ewidencji zamieszczenia lub zmiany danych.
3.
W ewidencji gromadzi się także dane zgromadzone do dnia 3 czerwca 2018 r. przez organy właściwe w sprawach wydawania uprawnień do kierowania pojazdami w związku z tworzeniem profilu kandydata na kierowcę.
3a.
W ewidencji gromadzi się także dane zgromadzone do dnia określonego w komunikacie, o którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 957, z 2019 r. poz. 730, z 2020 r. poz. 1517, z 2021 r. poz. 1997 i 2328 oraz z 2022 r. poz. 1002), przez organy właściwe w sprawach wydawania dokumentów stwierdzających posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdami w związku z tworzeniem profilu kandydata na kierowcę.
4.
W stosunku do osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, gromadzi się następujące dane:
1)
imię i nazwisko;
2)
datę i miejsce urodzenia;
3)
numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument;
4)
obywatelstwo;
5)
adres zamieszkania;
6)
datę zgonu;
7)
o uprawnieniach;
8)
o okresie próbnym i jego przedłużeniu;
9)
o skierowaniu na kurs reedukacyjny;
10)
o dokumentach stwierdzających uprawnienia;
11)
o zastosowaniu zakazu prowadzenia pojazdów;
12)
o wykroczeniach lub przestępstwach stanowiących naruszenia przepisów ruchu drogowego i przypisanych im punktach;
12) o wykroczeniach lub przestępstwach stanowiących naruszenia przepisów ruchu drogowego i przypisanych im punktach oraz wysokości grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego;
(Art. 100aa ust. 4 pkt 12 w brzmieniu powyższym wchodzi w życie z dniem określonym w komunikacie w Dz. U. i na stronie BIP urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw informatyzacji określającym termin wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie danych określonych w ustawie.)
12a) o uiszczeniu grzywien, o których mowa w pkt 12;
(Art. 100aa ust. 4 pkt 12a wchodzi w życie z dniem wdrożenia odpowiednich rozwiązań technicznych, który zostanie określony w ogłoszonym Dzienniku Ustaw RP oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw informatyzacji.)
13)
o kierowaniu pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;
14)
o zaświadczeniach ADR, o których mowa w przepisach o przewozie towarów niebezpiecznych;
15)
o wydanych i cofniętych świadectwach kwalifikacji zawodowej potwierdzających uzyskanie odpowiednich kwalifikacji lub ukończenie szkolenia okresowego oraz o zaświadczeniach potwierdzających ukończenie modułów szkolenia okresowego, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;
16)
o zezwoleniach na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub pojazdami, przewożącymi wartości pieniężne albo inne przedmioty wartościowe lub niebezpieczne, o których mowa w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1995);
17)
o instruktorze, wykładowcy, instruktorze techniki jazdy, którzy prowadzili szkolenie, a także o ośrodku szkolenia kierowców i innej jednostce, ośrodku doskonalenia techniki jazdy oraz ośrodku szkolenia w zakresie świadectw kwalifikacji zawodowej, w których było prowadzone szkolenie;
18)
o egzaminatorze i wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego, którzy przeprowadzili egzamin państwowy;
19)
o psychologu, który wykonywał badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu oraz lekarzu, który przeprowadzał badania lekarskie w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami;
20)
o orzeczeniach stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami;
20a)
o orzeczeniach stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowcy;
21)
o orzeczeniach stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami;
22)
o orzeczeniach stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy;
23)
o wydanych i unieważnionych kartach kwalifikacji kierowcy;
24)
o skierowaniach na badania lekarskie stwierdzające istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami;
25)
o skierowaniach na badania psychologiczne stwierdzające istnienie lub brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami;
26)
o obowiązku ukończenia odpowiedniego kursu reedukacyjnego i jego ukończeniu oraz obowiązku odbycia badań lekarskich i psychologicznych i ich przeprowadzeniu.
5.
W stosunku do osób, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 4a, gromadzi się następujące dane:
1)
identyfikator jednostki podziału terytorialnego kraju;
2)
datę utworzenia profilu kandydata na kierowcę lub profilu kierowcy zawodowego;
3)
unikalny numer identyfikujący profil kandydata na kierowcę oraz profil kierowcy zawodowego;
4)
imię i nazwisko;
5)
datę i miejsce urodzenia;
6)
datę zgonu;
7)
fotografię;
8)
wzór podpisu;
9)
numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument;
10)
obywatelstwo;
11)
adres zamieszkania;
12)
telefon, adres poczty elektronicznej – o ile został podany we wniosku;
13)
o posiadanych uprawnieniach;
14)
o dokumentach stwierdzających uprawnienia;
15)
wskazanie, jakiej kategorii prawa jazdy dotyczy profil kandydata na kierowcę;
15a)
wskazanie, czy profil kierowcy zawodowego dotyczy:
a) prawa jazdy kategorii w zakresie bloku programowego:
– C1, C1+E, C i C+E czy
– D1, D1+E, D i D+E,
b) kwalifikacji wstępnej,
c) kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej,
d) kwalifikacji wstępnej uzupełniającej,
e) kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej,
f) szkolenia okresowego;
16)
o orzeczeniach stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i o orzeczeniach stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami;
16a)
o orzeczeniach stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy i o orzeczeniach stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
17)
wskazanie, czy wniosek dotyczy:
a) wydania prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem,
b) przywrócenia cofniętego uprawnienia do kierowania pojazdami,
c) wymiany wydanego za granicą prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym,
d) zwrotu zatrzymanego prawa jazdy,
e) skierowania na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji,
f) wydania karty kwalifikacji kierowcy;
18)
dotyczące obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów;
19)
dotyczące obowiązywania decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami lub zatrzymaniu prawa jazdy;
20)
dotyczące rozpoczęcia szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej;
20a)
dotyczące kursu kwalifikacyjnego, szkolenia okresowego oraz modułów szkolenia okresowego, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;
21)
dotyczące ukończonego szkolenia dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami – w przypadku jeżeli informacja o ukończonym szkoleniu widnieje w dokumentach kierowcy;
22)
dotyczące zgód, o których mowa w art. 11 warunki wydania prawa jazdy i pozwolenia wojskowego ust. 2 i art. 21 warunki rozpoczęcia szkolenia przez ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami – jeżeli są wymagane;
23)
o egzaminach państwowych;
24)
o wydanych i cofniętych świadectwach kwalifikacji zawodowej potwierdzających uzyskanie odpowiednich kwalifikacji lub ukończenie szkolenia okresowego oraz o zaświadczeniach potwierdzających ukończenie modułów szkolenia okresowego, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
6.
W stosunku do osób, o których mowa w ust. 1 pkt 5, gromadzi się następujące dane:
1)
imię i nazwisko;
2)
datę i miejsce urodzenia;
3)
numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument;
4)
numer ewidencyjny;
5)
adres zamieszkania;
6)
wynikające z zakresu złożonego przez wykładowcę egzaminu poszczególne rodzaje uprawnień, w zakresie których może prowadzić szkolenie, oraz daty ich uzyskania;
7)
numer ewidencyjny ośrodka szkolenia kierowców lub numer ewidencyjny innego podmiotu, w których prowadzi szkolenie;
8)
datę wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji;
9)
o wpisach i skreśleniach.
6a.
W stosunku do osób, o których mowa w ust. 1 pkt 6, gromadzi się następujące dane:
1)
imię i nazwisko;
2)
datę i miejsce urodzenia;
3)
numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – serię, numer i nazwę dokumentu tożsamości oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument;
4)
numer ewidencyjny;
5)
adres zamieszkania;
6)
o uprawnieniach do egzaminowania oraz dokumentach je stwierdzających;
7)
nazwę i adres wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, w którym jest zatrudniony;
8)
o wpisach i skreśleniach.
6b.
W stosunku do osób, o których mowa w ust. 1 pkt 7, gromadzi się następujące dane:
1)
imię i nazwisko;
2)
datę i miejsce urodzenia;
3)
numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument;
4)
numer ewidencyjny;
5)
adres zamieszkania;
6)
numer prawa wykonywania zawodu;
7)
adres jednostki organizacyjnej, w której przeprowadza badania;
8)
o posiadaniu prawa do wykonywania badań lekarskich, o których mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. ‒ Kodeks pracy;
9)
o uprawnieniach do orzekania;
10)
o wpisach i skreśleniach.
6c.
W stosunku do osób, o których mowa w ust. 1 pkt 8, gromadzi się następujące dane:
1)
imię i nazwisko;
2)
datę i miejsce urodzenia;
3)
numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument;
4)
numer ewidencyjny;
5)
adres zamieszkania;
6)
oznaczenie pracowni psychologicznej, w której wykonuje badania;
7)
datę wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji;
8)
o uprawnieniach do orzekania;
9)
o wpisach i skreśleniach.
6d.
W stosunku do osób, o których mowa w ust. 1 pkt 9, gromadzi się następujące dane:
1)
imię i nazwisko;
2)
datę i miejsce urodzenia;
3)
numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę kraju, który wydał ten dokument;
4)
numer ewidencyjny;
5)
adres zamieszkania;
6)
terminy ważności badań lekarskich i psychologicznych;
7)
o uprawnieniach do szkolenia oraz dokumentach je stwierdzających;
8)
oznaczenie ośrodka doskonalenia techniki jazdy, w którym prowadzi szkolenie;
9)
datę wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji;
10)
o wpisach i skreśleniach.
6e.
W stosunku do osób, o których mowa w ust. 1 pkt 10, gromadzi się następujące dane:
1)
imię i nazwisko;
2)
datę i miejsce urodzenia;
3)
numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument;
4)
numer ewidencyjny;
5)
adres zamieszkania;
6)
o uprawnieniach do szkolenia oraz dokumentach je stwierdzających;
7)
numer ewidencyjny ośrodka szkolenia kierowców lub numer ewidencyjny innego podmiotu, w którym prowadzi szkolenie;
8)
o wpisach i skreśleniach.
7.
W odniesieniu do podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 11, gromadzi się następujące dane:
1)
firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania;
2)
numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym – o ile posiada;
3)
numer identyfikacji podatkowej (NIP) – o ile posiada;
4)
numer identyfikacyjny (REGON) – o ile posiada;
5)
numer ewidencyjny podmiotu prowadzącego szkolenie;
6)
poszczególne rodzaje uprawnień, w zakresie których podmiot może prowadzić szkolenie, oraz daty ich uzyskania;
7)
adresy pomieszczeń biurowych, sal wykładowych i placów manewrowych wraz z datami określającymi okres, na jaki podmiot posiada tytuł prawny do tych obiektów;
8)
imiona, nazwiska i numery ewidencyjne instruktorów i wykładowców prowadzących szkolenie na rzecz podmiotu;
9)
o wpisach i skreśleniach.
71.W odniesieniu do podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 12, gromadzi się następujące dane:
1)
firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania;
2)
numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym – o ile posiada;
3)
numer identyfikacji podatkowej (NIP) – o ile posiada;
4)
numer identyfikacyjny (REGON) – o ile posiada;
5)
oznaczenie i adres pracowni psychologicznej;
6)
imię i nazwisko psychologa uprawnionego do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu wraz z jego numerem ewidencyjnym;
7)
numer ewidencyjny przedsiębiorcy w rejestrze przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną;
8)
numer ewidencyjny pracowni psychologicznej;
9)
o wpisach i skreśleniach.
72. W odniesieniu do podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 13, gromadzi się następujące dane:
1)
firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania;
2)
numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym – o ile posiada;
3)
numer identyfikacji podatkowej (NIP) – o ile posiada;
4)
numer identyfikacyjny (REGON) – o ile posiada;
5)
adres ośrodka doskonalenia techniki jazdy;
6)
zakres prowadzonego szkolenia, o którym mowa w art. 112 szkolenie doskonalące technikę jazdy pojazdem silnikowym ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;
7)
imiona i nazwiska instruktorów techniki jazdy wraz z ich numerami ewidencyjnymi;
8)
numer ewidencyjny;
9)
o wpisach i skreśleniach.
7a.
W odniesieniu do podmiotu, o którym mowa w ust. 1 pkt 14, gromadzi się następujące dane:
1)
nazwę;
2)
adres siedziby albo oddziału terenowego;
3)
numer identyfikacyjny REGON;
4)
numer rozpoznawczy;
5)
dotyczące prowadzonej działalności objętej wpisem.
7b.
W odniesieniu do podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 15, gromadzi się następujące dane:
1)
firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania;
2)
numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym – o ile posiada;
3)
numer identyfikacji podatkowej (NIP) ‒ o ile posiada;
4)
numer identyfikacyjny (REGON) ‒ o ile posiada;
5)
wskazanie miejsca prowadzenia ośrodka szkolenia;
6)
numer ewidencyjny;
7)
o wpisach i skreśleniach.
8.
Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy katalog gromadzonych w ewidencji danych, o których mowa w ust. 4 pkt 7‒12 i 14‒26, ust. 5 pkt 13, 14, 16, 16a i 18‒24, ust. 7 pkt 9, ust. 71 pkt 9, ust. 72 pkt 9, ust. 7a pkt 5 oraz ust. 7b pkt 7, przekazywanych przez podmioty, o których mowa w art. 100ac przekazywanie i wprowadzanie danych do ewidencji kierowców ust. 1, oraz uzupełnianych automatycznie przez system teleinformatyczny obsługujący ewidencję, mając na względzie użyteczność oraz proporcjonalność zakresu i rodzaju przetwarzanych danych, a także konieczność zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ewidencji oraz bezpieczeństwo gromadzonych w niej danych.
8. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy katalog gromadzonych w ewidencji danych, o których mowa w ust. 4 pkt 7–12a i 14–26, ust. 5 pkt 13, 14, 16, 16a i 18–24, ust. 6 pkt 5, ust. 7 pkt 4 i 5, ust. 7a pkt 5 oraz ust. 7b pkt 4 i 5, przekazywanych przez podmioty, o których mowa w art. 100ac przekazywanie i wprowadzanie danych do ewidencji kierowców ust. 1, oraz uzupełnianych automatycznie przez system teleinformatyczny obsługujący ewidencję, mając na względzie użyteczność oraz proporcjonalność zakresu i rodzaju przetwarzanych danych, a także konieczność zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ewidencji oraz bezpieczeństwo gromadzonych w niej danych.
(Art. 100aa ust. 8 w brzmieniu powyższym wchodzi w życie z dniem wdrożenia odpowiednich rozwiązań technicznych, który zostanie określony w ogłoszonym Dzienniku Ustaw RP oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw informatyzacji.)
Art. 100aa. Dane gromadzone w centralnej ewidencji kierowców - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...