• Art. 100ah. - Podmioty u...
  23.04.2024

Prawo o ruchu drogowym

Stan prawny aktualny na dzień: 23.04.2024

Dz.U.2023.0.1047 t.j. - Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym

Art. 100ah. o ruchu drog.


Podmioty uprawnione do dostępu do danych w ewidencji kierowców

1.
Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się, o ile są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań, następującym podmiotom:
1)
Policji;
2)
Inspekcji Transportu Drogowego;
3)
Żandarmerii Wojskowej;
4)
Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych;
5)
Straży Granicznej;
6)
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu;
7)
Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu;
8)
Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego;
9)
Komendantowi Służby Ochrony Państwa;
9a)
Inspektoratowi Wewnętrznemu Służby Więziennej;
10)
sądom;
11)
prokuraturze;
12)
starostom;
13)
strażom gminnym (miejskim);
13a)
organom Inspekcji Ochrony Środowiska;
14)
Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;
15)
organom Krajowej Administracji Skarbowej;
16)
szefom wojskowych centrów rekrutacji;
17)
podmiotowi wydającemu karty, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 891 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1480);
18)
ministrowi właściwemu do spraw transportu w celu umożliwienia organom i służbom uprawnionym do korzystania z systemu Tachonet wymianę danych z organami i uprawnionymi służbami w innych państwach, w których funkcjonuje system tachografu cyfrowego;
19)
marszałkowi województwa;
20)
wojewódzkiemu ośrodkowi ruchu drogowego;
21)
zakładom ubezpieczeń:
a) w zakresie niezbędnym do wykonywania uprawnień, o których mowa w art. 43 prawo dochodzenia wypłaconego odszkodowania od kierującego pojazdem mechanicznym ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,
b) w zakresie danych, o których mowa w art. 100aa dane gromadzone w centralnej ewidencji kierowców ust. 4 pkt 7,
c) w zakresie danych, o których mowa w art. 100aa dane gromadzone w centralnej ewidencji kierowców ust. 4 pkt 12, 12a lub 13, do oceny ryzyka ubezpieczeniowego i ustalania wysokości składki ubezpieczeniowej w związku z czynnościami zmierzającymi do zawarcia umowy ubezpieczenia, o której mowa w dziale II w grupach 3 i 10 załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;
(Art. 100ah ust. 1 pkt 21 lit. c wchodzi w życie z dniem wdrożenia odpowiednich rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie staroście informacji z centralnej ewidencji kierowców, który zostanie określony przez ministra właściwego do spraw informatyzacji w dzienniku urzędowym ministra oraz na stronie BIP.)
22)
Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu;
23)
ministrowi właściwemu do spraw rodziny;
24)
ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego;
25)
organowi właściwemu dłużnika, o którym mowa w art. 2 katalog pojęć ustawowych pkt 9 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 581 i 658);
26)
wojewodzie.
1a.
Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się także ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, w celu realizacji jego ustawowych zadań, za pomocą urządzeń teletransmisji danych, bez konieczności składania pisemnego wniosku.
2.
Dane zgromadzone w ewidencji mogą być udostępniane sądom za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, którego administratorem jest Minister Sprawiedliwości.
2a.
Zgromadzone w ewidencji dane mogą być udostępniane zakładom ubezpieczeń za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, obsługującego Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, o którym mowa w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
2a. Zgromadzone w ewidencji dane udostępnia się zakładom ubezpieczeń za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, obsługującego Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, o którym mowa w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
(Art. 100ah ust. 2a w brzmieniu powyższym wchodzi w życie z dniem wdrożenia odpowiednich rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie staroście informacji z centralnej ewidencji kierowców, który zostanie określony przez ministra właściwego do spraw informatyzacji w dzienniku urzędowym ministra oraz na stronie BIP.)
3.
Podmiotom, o których mowa w ust. 1, dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się w postaci elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Udostępnienie danych w innej postaci, może nastąpić wyłącznie w przypadku, gdy nie będzie możliwe udostępnienie w postaci elektronicznej.
4.
Podmiotom, o których mowa w ust. 1, dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się na uzasadniony wniosek złożony w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Odpowiedź w postaci papierowej może stanowić wydruk z systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję. Wydruk ten nie wymaga podpisu ani pieczęci.
5.
Minister właściwy do spraw informatyzacji może wyrazić zgodę, w drodze decyzji, na udostępnienie danych zgromadzonych w ewidencji podmiotom, o których mowa w ust. 1, albo ich jednostkom organizacyjnym, za pomocą urządzeń teletransmisji danych, bez konieczności składania pisemnego wniosku, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
1)
posiadają urządzenia umożliwiające odnotowanie w systemie, kto, kiedy, w jakim celu oraz jakie dane uzyskał;
2)
posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające wykorzystanie danych niezgodnie z celem ich uzyskania;
3)
jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywanych zadań albo prowadzonej działalności.
6.
Decyzji, o której mowa w ust. 5, nie wydaje się w przypadku, o którym mowa w ust. 1a.
Art. 100ah. Podmioty uprawnione do dostępu do danych w ew... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...