• Art. 53. o ruchu drog. - ...
  14.06.2024

Art. 53. o ruchu drog.


Pojazdy uprzywilejowane i uprawnienia kierujących nimi

1.
Pojazdem uprzywilejowanym w ruchu drogowym może być pojazd samochodowy:
1)
jednostek ochrony przeciwpożarowej;
2)
zespołu ratownictwa medycznego;
3)
Policji;
4)
jednostki ratownictwa chemicznego;
5)
Straży Granicznej;
5a)
Biura Nadzoru Wewnętrznego;
6)
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
7)
Agencji Wywiadu;
7a)
Centralnego Biura Antykorupcyjnego;
7b)
Służby Kontrwywiadu Wojskowego;
7c)
Służby Wywiadu Wojskowego;
8)
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
9)
Służby Więziennej;
10)
Służby Ochrony Państwa;
10a)
(uchylony)
10b)
(uchylony)
10c)
straży gminnych (miejskich);
10d)
podmiotów uprawnionych do wykonywania zadań z zakresu ratownictwa górskiego;
10e)
Służby Parku Narodowego;
10f)
podmiotów uprawnionych do wykonywania zadań z zakresu ratownictwa wodnego;
10g)
Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywany przez Służbę Celno-Skarbową;
11)
Inspekcji Transportu Drogowego;
12)
jednostki niewymienionej w pkt 1-11, jeżeli jest używany w związku z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego - na podstawie zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
1a.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych stwierdza wygaśnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 12, gdy ustaną okoliczności uzasadniające wykorzystanie pojazdu jako uprzywilejowanego.
2.
Kierujący pojazdem uprzywilejowanym może, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie stosować się do przepisów o ruchu pojazdów, zatrzymaniu i postoju oraz do znaków i sygnałów drogowych tylko w razie, gdy:
1)
uczestniczy:
a) w akcji związanej z ratowaniem życia, zdrowia ludzkiego lub mienia albo koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub porządku publicznego albo
b) w przejeździe kolumny pojazdów uprzywilejowanych,
c) w wykonywaniu zadań związanych bezpośrednio z zapewnieniem bezpieczeństwa osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, którym na mocy odrębnych przepisów przysługuje ochrona;
2)
pojazd wysyła jednocześnie sygnały świetlny i dźwiękowy; po zatrzymaniu pojazdu nie wymaga się używania sygnału dźwiękowego;
3)
w pojeździe włączone są światła drogowe lub mijania.
3.
Kierujący pojazdem uprzywilejowanym jest obowiązany stosować się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub upoważnione do jego kontroli.
4.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych, uwzględniając w szczególności konieczność zapewnienia porządku, sprawności i bezpieczeństwa ruchu drogowego, określi, w drodze rozporządzenia, okoliczności, w jakich używane są pojazdy uprzywilejowane w kolumnach.
Art. 53. Pojazdy uprzywilejowane i uprawnienia kierującyc... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 2 Porównania: 1 Przypisy: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...