• Art. 79a. o ruchu drog. -...
  30.01.2023

Prawo o ruchu drogowym

Stan prawny aktualny na dzień: 30.01.2023

Dz.U.2022.0.988 t.j. - Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym

Art. 79a. o ruchu drog.


Rzeczoznawca samochodowy

1.
Rzeczoznawcą samochodowym jest osoba, która:
1)
(uchylony)
2)
posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
3)
posiada 2-letnią praktykę zawodową w dziedzinie związanej z motoryzacją;
4)
posiada prawo jazdy kategorii A, B oraz C1 lub C;
5)
nie była karana wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne;
6)
posiada certyfikat w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego wydany przez jednostkę akredytowaną w polskim systemie akredytacji;
7)
została wpisana na listę rzeczoznawców samochodowych.
1a.
Wymogu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie stosuje się do osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej.
2.
Minister właściwy do spraw transportu wpisuje na listę rzeczoznawców samochodowych osobę, która spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 2-6, i potwierdza wpis, wydając zaświadczenie.
3.
Wpis dokonywany jest za opłatą, na okres wynikający z terminu ważności certyfikatu, o którym mowa w ust. 1 pkt 6.
4.
Na liście rzeczoznawców samochodowych umieszcza się imię i nazwisko rzeczoznawcy oraz jego numer identyfikacyjny.
5.
Lista rzeczoznawców jest ogólnie dostępna.
6.
Minister właściwy do spraw transportu prowadzi ewidencję i listę rzeczoznawców samochodowych.
7.
Minister właściwy do spraw transportu skreśla rzeczoznawcę z listy rzeczoznawców samochodowych:
1)
po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3;
2)
niespełniającego wymagań, o których mowa w ust. 1 pkt 2-6;
3)
w razie śmierci rzeczoznawcy.
8.
Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłaty za wpis na listę rzeczoznawców samochodowych oraz wzory dokumentów z tym związanych, w szczególności zaświadczenia potwierdzającego wpis.
Art. 79a. Rzeczoznawca samochodowy - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...