• Prawo o ruchu drogowym
  23.07.2024

Prawo o ruchu drogowym

Stan prawny aktualny na dzień: 23.07.2024

Dz.U.2023.0.1047 t.j. - Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym

Dział IV. Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Rozdział 1. (Uchylony)

Orzeczenia: 5 Porównania: 1 Przypisy: 1
Orzeczenia: 4 Porównania: 1 Przypisy: 2
Porównania: 1
Orzeczenia: 17 Porównania: 1 Przypisy: 1
Orzeczenia: 3 Porównania: 1
Orzeczenia: 1 Porównania: 1 Przypisy: 1
Porównania: 1
Orzeczenia: 4 Porównania: 1 Przypisy: 3
Porównania: 1
Porównania: 1 Przypisy: 2
Porównania: 1 Przypisy: 1
Porównania: 1 Przypisy: 2
Orzeczenia: 7 Porównania: 1 Przypisy: 1
Porównania: 1 Przypisy: 2
Porównania: 1 Przypisy: 1
Orzeczenia: 6 Porównania: 1 Przypisy: 1
Porównania: 1 Przypisy: 1
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Porównania: 1
Orzeczenia: 3 Porównania: 1

Rozdział 1a. Centralna ewidencja kierowców

1.
Tworzy się centralną ewidencję kierowców, zwaną dalej "ewidencją".
2.
(uchylony)
3.
(uchylony)
4.
Ewidencję prowadzi minister właściwy do spraw informatyzacji w systemie teleinformatycznym. W rozumieniu niniejszej ustawy minister ten jest administratorem danych i informacji zgromadzonych w ewidencji.
5.
Minister właściwy do spraw informatyzacji może zlecić, z wyłączeniem stosowania przepisów dotyczących zamówień publicznych, zadania związane z budową, rozwojem, wdrożeniem i utrzymaniem systemu teleinformatycznego obsługującego:
1)
centralną ewidencję kierowców,
2)
centralną ewidencję pojazdów
– wytwórcy dokumentów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1394 i 1415) lub instytucji gospodarki budżetowej, wobec której minister właściwy do spraw informatyzacji pełni funkcję organu założycielskiego.
Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
W ewidencji gromadzi się dane o:
1)
osobach posiadających lub którym cofnięto uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi, tramwajami lub motorowerami, zwane dalej „uprawnieniami”;
1a)
osobach posiadających lub którym unieważniono kartę kwalifikacji kierowcy;
2)
osobach nieposiadających uprawnień, które kierując pojazdem popełniły naruszenie określone w przepisach wydanych na podstawie art. 105 rozporządzenie w sprawie punktowania i kursu reedukacyjnego ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;
3)
osobach nieposiadających uprawnień, w stosunku do których orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów;
4)
osobach ubiegających się o uzyskanie uprawnień;
4a)
osobach ubiegających się o wydanie karty kwalifikacji kierowcy;
5)
wykładowcach prowadzących szkolenie;
6)
egzaminatorach;
7)
lekarzach uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, w tym również posiadających prawo do wykonywania badań lekarskich, o których mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700 i 2140 oraz z 2023 r. poz. 240 i 641);
8)
psychologach uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu;
9)
instruktorach techniki jazdy;
10)
instruktorach prowadzących szkolenie;
11)
ośrodkach szkolenia kierowców i innych jednostkach prowadzących szkolenie;
12)
pracowniach psychologicznych wykonujących badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu;
13)
ośrodkach doskonalenia techniki jazdy;
14)
ośrodkach egzaminacyjnych i ich oddziałach terenowych;
15)
ośrodkach szkolenia w zakresie świadectw kwalifikacji zawodowej.
2.
W ewidencji gromadzi się również identyfikator osoby lub podmiotu dokonujących w ewidencji zamieszczenia lub zmiany danych.
3.
W ewidencji gromadzi się także dane zgromadzone do dnia 3 czerwca 2018 r. przez organy właściwe w sprawach wydawania uprawnień do kierowania pojazdami w związku z tworzeniem profilu kandydata na kierowcę.
3a.
W ewidencji gromadzi się także dane zgromadzone do dnia określonego w komunikacie, o którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 957, z 2019 r. poz. 730, z 2020 r. poz. 1517, z 2021 r. poz. 1997 i 2328 oraz z 2022 r. poz. 1002), przez organy właściwe w sprawach wydawania dokumentów stwierdzających posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdami w związku z tworzeniem profilu kandydata na kierowcę.
4.
W stosunku do osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, gromadzi się następujące dane:
1)
imię i nazwisko;
2)
datę i miejsce urodzenia;
3)
numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument;
4)
obywatelstwo;
5)
adres zamieszkania;
6)
datę zgonu;
7)
o uprawnieniach;
8)
o okresie próbnym i jego przedłużeniu;
9)
o skierowaniu na kurs reedukacyjny;
10)
o dokumentach stwierdzających uprawnienia;
11)
o zastosowaniu zakazu prowadzenia pojazdów;
12)
o wykroczeniach lub przestępstwach stanowiących naruszenia przepisów ruchu drogowego i przypisanych im punktach;
12) o wykroczeniach lub przestępstwach stanowiących naruszenia przepisów ruchu drogowego i przypisanych im punktach oraz wysokości grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego;
(Art. 100aa dane gromadzone w centralnej ewidencji kierowców ust. 4 pkt 12 w brzmieniu powyższym wchodzi w życie z dniem określonym w komunikacie w Dz. U. i na stronie BIP urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw informatyzacji określającym termin wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie danych określonych w ustawie.)
12a) o uiszczeniu grzywien, o których mowa w pkt 12;
(Art. 100aa dane gromadzone w centralnej ewidencji kierowców ust. 4 pkt 12a wchodzi w życie z dniem wdrożenia odpowiednich rozwiązań technicznych, który zostanie określony w ogłoszonym Dzienniku Ustaw RP oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw informatyzacji.)
13)
o kierowaniu pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;
14)
o zaświadczeniach ADR, o których mowa w przepisach o przewozie towarów niebezpiecznych;
15)
o wydanych i cofniętych świadectwach kwalifikacji zawodowej potwierdzających uzyskanie odpowiednich kwalifikacji lub ukończenie szkolenia okresowego oraz o zaświadczeniach potwierdzających ukończenie modułów szkolenia okresowego, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;
16)
o zezwoleniach na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub pojazdami, przewożącymi wartości pieniężne albo inne przedmioty wartościowe lub niebezpieczne, o których mowa w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1995);
17)
o instruktorze, wykładowcy, instruktorze techniki jazdy, którzy prowadzili szkolenie, a także o ośrodku szkolenia kierowców i innej jednostce, ośrodku doskonalenia techniki jazdy oraz ośrodku szkolenia w zakresie świadectw kwalifikacji zawodowej, w których było prowadzone szkolenie;
18)
o egzaminatorze i wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego, którzy przeprowadzili egzamin państwowy;
19)
o psychologu, który wykonywał badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu oraz lekarzu, który przeprowadzał badania lekarskie w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami;
20)
o orzeczeniach stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami;
20a)
o orzeczeniach stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowcy;
21)
o orzeczeniach stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami;
22)
o orzeczeniach stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy;
23)
o wydanych i unieważnionych kartach kwalifikacji kierowcy;
24)
o skierowaniach na badania lekarskie stwierdzające istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami;
25)
o skierowaniach na badania psychologiczne stwierdzające istnienie lub brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami;
26)
o obowiązku ukończenia odpowiedniego kursu reedukacyjnego i jego ukończeniu oraz obowiązku odbycia badań lekarskich i psychologicznych i ich przeprowadzeniu.
5.
W stosunku do osób, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 4a, gromadzi się następujące dane:
1)
identyfikator jednostki podziału terytorialnego kraju;
2)
datę utworzenia profilu kandydata na kierowcę lub profilu kierowcy zawodowego;
3)
unikalny numer identyfikujący profil kandydata na kierowcę oraz profil kierowcy zawodowego;
4)
imię i nazwisko;
5)
datę i miejsce urodzenia;
6)
datę zgonu;
7)
fotografię;
8)
wzór podpisu;
9)
numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument;
10)
obywatelstwo;
11)
adres zamieszkania;
12)
telefon, adres poczty elektronicznej – o ile został podany we wniosku;
13)
o posiadanych uprawnieniach;
14)
o dokumentach stwierdzających uprawnienia;
15)
wskazanie, jakiej kategorii prawa jazdy dotyczy profil kandydata na kierowcę;
15a)
wskazanie, czy profil kierowcy zawodowego dotyczy:
a) prawa jazdy kategorii w zakresie bloku programowego:
– C1, C1+E, C i C+E czy
– D1, D1+E, D i D+E,
b) kwalifikacji wstępnej,
c) kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej,
d) kwalifikacji wstępnej uzupełniającej,
e) kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej,
f) szkolenia okresowego;
16)
o orzeczeniach stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i o orzeczeniach stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami;
16a)
o orzeczeniach stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy i o orzeczeniach stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
17)
wskazanie, czy wniosek dotyczy:
a) wydania prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem,
b) przywrócenia cofniętego uprawnienia do kierowania pojazdami,
c) wymiany wydanego za granicą prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym,
d) zwrotu zatrzymanego prawa jazdy,
e) skierowania na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji,
f) wydania karty kwalifikacji kierowcy;
18)
dotyczące obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów;
19)
dotyczące obowiązywania decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami lub zatrzymaniu prawa jazdy;
20)
dotyczące rozpoczęcia szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej;
20a)
dotyczące kursu kwalifikacyjnego, szkolenia okresowego oraz modułów szkolenia okresowego, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;
21)
dotyczące ukończonego szkolenia dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami – w przypadku jeżeli informacja o ukończonym szkoleniu widnieje w dokumentach kierowcy;
22)
dotyczące zgód, o których mowa w art. 11 warunki wydania prawa jazdy i pozwolenia wojskowego ust. 2 i art. 21 warunki rozpoczęcia szkolenia przez ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami – jeżeli są wymagane;
23)
o egzaminach państwowych;
24)
o wydanych i cofniętych świadectwach kwalifikacji zawodowej potwierdzających uzyskanie odpowiednich kwalifikacji lub ukończenie szkolenia okresowego oraz o zaświadczeniach potwierdzających ukończenie modułów szkolenia okresowego, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
6.
W odniesieniu do osób, o których mowa w ust. 1 pkt 5–10, gromadzi się następujące dane:
1)
imię i nazwisko;
2)
datę i miejsce urodzenia;
3)
numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument;
4)
numer ewidencyjny odpowiednio, wykładowcy, egzaminatora, lekarza, psychologa, instruktora techniki jazdy lub instruktora;
5)
dotyczące uprawnień oraz dokumentów je stwierdzających;
6)
datę i przyczynę skreślenia z ewidencji;
7)
datę, do której nie może być dokonany kolejny wpis do ewidencji.
7.
W odniesieniu do podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 11–13, gromadzi się następujące dane:
1)
nazwę;
2)
numer ewidencyjny albo numer w rejestrze;
3)
numer identyfikacyjny REGON;
4)
dotyczące prowadzonej działalności objętej wpisem;
5)
o wpisach i skreśleniach.
7a.
W odniesieniu do podmiotu, o którym mowa w ust. 1 pkt 14, gromadzi się następujące dane:
1)
nazwę;
2)
adres siedziby albo oddziału terenowego;
3)
numer identyfikacyjny REGON;
4)
numer rozpoznawczy;
5)
dotyczące prowadzonej działalności objętej wpisem.
7b.
W odniesieniu do podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 15, gromadzi się następujące dane:
1)
nazwę;
2)
numer ewidencyjny albo numer w rejestrze;
3)
numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacyjny REGON, o ile taki posiada;
4)
dotyczące prowadzonej działalności objętej wpisem;
5)
o wpisach i skreśleniach.
8.
Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy katalog gromadzonych w ewidencji danych, o których mowa w ust. 4 pkt 7–12 i 14–26, ust. 5 pkt 13, 14, 16, 16a i 18–24, ust. 6 pkt 5, ust. 7 pkt 4 i 5, ust. 7a pkt 5 oraz ust. 7b pkt 4 i 5, przekazywanych przez podmioty, o których mowa w art. 100ac przekazywanie i wprowadzanie danych do ewidencji kierowców ust. 1, oraz uzupełnianych automatycznie przez system teleinformatyczny obsługujący ewidencję, mając na względzie użyteczność oraz proporcjonalność zakresu i rodzaju przetwarzanych danych, a także konieczność zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ewidencji oraz bezpieczeństwo gromadzonych w niej danych.
8. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy katalog gromadzonych w ewidencji danych, o których mowa w ust. 4 pkt 7–12a i 14–26, ust. 5 pkt 13, 14, 16, 16a i 18–24, ust. 6 pkt 5, ust. 7 pkt 4 i 5, ust. 7a pkt 5 oraz ust. 7b pkt 4 i 5, przekazywanych przez podmioty, o których mowa w art. 100ac przekazywanie i wprowadzanie danych do ewidencji kierowców ust. 1, oraz uzupełnianych automatycznie przez system teleinformatyczny obsługujący ewidencję, mając na względzie użyteczność oraz proporcjonalność zakresu i rodzaju przetwarzanych danych, a także konieczność zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ewidencji oraz bezpieczeństwo gromadzonych w niej danych.
(Art. 100aa dane gromadzone w centralnej ewidencji kierowców ust. 8 w brzmieniu powyższym wchodzi w życie z dniem wdrożenia odpowiednich rozwiązań technicznych, który zostanie określony w ogłoszonym Dzienniku Ustaw RP oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw informatyzacji.)

W terminie określonym w ogłoszonym w M.P. komunikacie ministra właściwego do spraw informatyzacji, określającym dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających automatyczny zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem, o którym mowa w art. 102 uchylony ust. 2b ustawy o kierujących pojazdami – art. 100aa dane gromadzone w centralnej ewidencji kierowców otrzyma poniższe brzmienie (Dz. U. 2023 poz. 1123 - art. 18 obowiązki kierującego zbliżającego się do przystanku autobusowego):
1.
W ewidencji gromadzi się dane o:
1)
osobach posiadających lub którym cofnięto uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi, tramwajami lub motorowerami, zwane dalej „uprawnieniami”;
1a)
osobach posiadających lub którym unieważniono kartę kwalifikacji kierowcy;
2)
osobach nieposiadających uprawnień, które kierując pojazdem popełniły naruszenie określone w przepisach wydanych na podstawie art. 105 rozporządzenie w sprawie punktowania i kursu reedukacyjnego ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;
3)
osobach nieposiadających uprawnień, w stosunku do których orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów;
4)
osobach ubiegających się o uzyskanie uprawnień;
4a)
osobach ubiegających się o wydanie karty kwalifikacji kierowcy;
5)
wykładowcach prowadzących szkolenie;
6)
egzaminatorach;
7)
lekarzach uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, w tym również posiadających prawo do wykonywania badań lekarskich, o których mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700 i 2140 oraz z 2023 r. poz. 240 i 641);
8)
psychologach uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu;
9)
instruktorach techniki jazdy;
10)
instruktorach prowadzących szkolenie;
11)
ośrodkach szkolenia kierowców i innych jednostkach prowadzących szkolenie;
12)
pracowniach psychologicznych wykonujących badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu;
13)
ośrodkach doskonalenia techniki jazdy;
14)
ośrodkach egzaminacyjnych i ich oddziałach terenowych;
15)
ośrodkach szkolenia w zakresie świadectw kwalifikacji zawodowej.
2.
W ewidencji gromadzi się również identyfikator osoby lub podmiotu dokonujących w ewidencji zamieszczenia lub zmiany danych.
3.
W ewidencji gromadzi się także dane zgromadzone do dnia 3 czerwca 2018 r. przez organy właściwe w sprawach wydawania uprawnień do kierowania pojazdami w związku z tworzeniem profilu kandydata na kierowcę.
3a.
W ewidencji gromadzi się także dane zgromadzone do dnia określonego w komunikacie, o którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 957, z 2019 r. poz. 730, z 2020 r. poz. 1517, z 2021 r. poz. 1997 i 2328 oraz z 2022 r. poz. 1002), przez organy właściwe w sprawach wydawania dokumentów stwierdzających posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdami w związku z tworzeniem profilu kandydata na kierowcę.
4.
W stosunku do osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, gromadzi się następujące dane:
1)
imię i nazwisko;
2)
datę i miejsce urodzenia;
3)
numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument;
4)
obywatelstwo;
5)
adres zamieszkania;
6)
datę zgonu;
7)
o uprawnieniach;
8)
o okresie próbnym i jego przedłużeniu;
9)
o skierowaniu na kurs reedukacyjny;
10)
o dokumentach stwierdzających uprawnienia;
11)
o zastosowaniu zakazu prowadzenia pojazdów;
12)
o wykroczeniach lub przestępstwach stanowiących naruszenia przepisów ruchu drogowego i przypisanych im punktach;
12) o wykroczeniach lub przestępstwach stanowiących naruszenia przepisów ruchu drogowego i przypisanych im punktach oraz wysokości grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego;
(Art. 100aa dane gromadzone w centralnej ewidencji kierowców ust. 4 pkt 12 w brzmieniu powyższym wchodzi w życie z dniem określonym w komunikacie w Dz. U. i na stronie BIP urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw informatyzacji określającym termin wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie danych określonych w ustawie.)
12a) o uiszczeniu grzywien, o których mowa w pkt 12;
(Art. 100aa dane gromadzone w centralnej ewidencji kierowców ust. 4 pkt 12a wchodzi w życie z dniem wdrożenia odpowiednich rozwiązań technicznych, który zostanie określony w ogłoszonym Dzienniku Ustaw RP oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw informatyzacji.)
13)
o kierowaniu pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;
14)
o zaświadczeniach ADR, o których mowa w przepisach o przewozie towarów niebezpiecznych;
15)
o wydanych i cofniętych świadectwach kwalifikacji zawodowej potwierdzających uzyskanie odpowiednich kwalifikacji lub ukończenie szkolenia okresowego oraz o zaświadczeniach potwierdzających ukończenie modułów szkolenia okresowego, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;
16)
o zezwoleniach na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub pojazdami, przewożącymi wartości pieniężne albo inne przedmioty wartościowe lub niebezpieczne, o których mowa w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1995);
17)
o instruktorze, wykładowcy, instruktorze techniki jazdy, którzy prowadzili szkolenie, a także o ośrodku szkolenia kierowców i innej jednostce, ośrodku doskonalenia techniki jazdy oraz ośrodku szkolenia w zakresie świadectw kwalifikacji zawodowej, w których było prowadzone szkolenie;
18)
o egzaminatorze i wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego, którzy przeprowadzili egzamin państwowy;
19)
o psychologu, który wykonywał badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu oraz lekarzu, który przeprowadzał badania lekarskie w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami;
20)
o orzeczeniach stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami;
20a)
o orzeczeniach stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowcy;
21)
o orzeczeniach stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami;
22)
o orzeczeniach stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy;
23)
o wydanych i unieważnionych kartach kwalifikacji kierowcy;
24)
o skierowaniach na badania lekarskie stwierdzające istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami;
25)
o skierowaniach na badania psychologiczne stwierdzające istnienie lub brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami;
26)
o obowiązku ukończenia odpowiedniego kursu reedukacyjnego i jego ukończeniu oraz obowiązku odbycia badań lekarskich i psychologicznych i ich przeprowadzeniu.
5.
W stosunku do osób, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 4a, gromadzi się następujące dane:
1)
identyfikator jednostki podziału terytorialnego kraju;
2)
datę utworzenia profilu kandydata na kierowcę lub profilu kierowcy zawodowego;
3)
unikalny numer identyfikujący profil kandydata na kierowcę oraz profil kierowcy zawodowego;
4)
imię i nazwisko;
5)
datę i miejsce urodzenia;
6)
datę zgonu;
7)
fotografię;
8)
wzór podpisu;
9)
numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument;
10)
obywatelstwo;
11)
adres zamieszkania;
12)
telefon, adres poczty elektronicznej – o ile został podany we wniosku;
13)
o posiadanych uprawnieniach;
14)
o dokumentach stwierdzających uprawnienia;
15)
wskazanie, jakiej kategorii prawa jazdy dotyczy profil kandydata na kierowcę;
15a)
wskazanie, czy profil kierowcy zawodowego dotyczy:
a) prawa jazdy kategorii w zakresie bloku programowego:
– C1, C1+E, C i C+E czy
– D1, D1+E, D i D+E,
b) kwalifikacji wstępnej,
c) kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej,
d) kwalifikacji wstępnej uzupełniającej,
e) kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej,
f) szkolenia okresowego;
16)
o orzeczeniach stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i o orzeczeniach stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami;
16a)
o orzeczeniach stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy i o orzeczeniach stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
17)
wskazanie, czy wniosek dotyczy:
a) wydania prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem,
b) przywrócenia cofniętego uprawnienia do kierowania pojazdami,
c) wymiany wydanego za granicą prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym,
d) zwrotu zatrzymanego prawa jazdy,
e) skierowania na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji,
f) wydania karty kwalifikacji kierowcy;
18)
dotyczące obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów;
19)
dotyczące obowiązywania decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami lub zatrzymaniu prawa jazdy;
20)
dotyczące rozpoczęcia szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej;
20a)
dotyczące kursu kwalifikacyjnego, szkolenia okresowego oraz modułów szkolenia okresowego, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;
21)
dotyczące ukończonego szkolenia dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami – w przypadku jeżeli informacja o ukończonym szkoleniu widnieje w dokumentach kierowcy;
22)
dotyczące zgód, o których mowa w art. 11 warunki wydania prawa jazdy i pozwolenia wojskowego ust. 2 i art. 21 warunki rozpoczęcia szkolenia przez ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami – jeżeli są wymagane;
23)
o egzaminach państwowych;
24)
o wydanych i cofniętych świadectwach kwalifikacji zawodowej potwierdzających uzyskanie odpowiednich kwalifikacji lub ukończenie szkolenia okresowego oraz o zaświadczeniach potwierdzających ukończenie modułów szkolenia okresowego, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
6.
W stosunku do osób, o których mowa w ust. 1 pkt 5, gromadzi się następujące dane:
1)
imię i nazwisko;
2)
datę i miejsce urodzenia;
3)
numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument;
4)
numer ewidencyjny;
5)
adres zamieszkania;
6)
wynikające z zakresu złożonego przez wykładowcę egzaminu poszczególne rodzaje uprawnień, w zakresie których może prowadzić szkolenie, oraz daty ich uzyskania;
7)
numer ewidencyjny ośrodka szkolenia kierowców lub numer ewidencyjny innego podmiotu, w których prowadzi szkolenie;
8)
datę wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji;
9)
o wpisach i skreśleniach.
6a.
W stosunku do osób, o których mowa w ust. 1 pkt 6, gromadzi się następujące dane:
1)
imię i nazwisko;
2)
datę i miejsce urodzenia;
3)
numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – serię, numer i nazwę dokumentu tożsamości oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument;
4)
numer ewidencyjny;
5)
adres zamieszkania;
6)
o uprawnieniach do egzaminowania oraz dokumentach je stwierdzających;
7)
nazwę i adres wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, w którym jest zatrudniony;
8)
o wpisach i skreśleniach.
6b.
W stosunku do osób, o których mowa w ust. 1 pkt 7, gromadzi się następujące dane:
1)
imię i nazwisko;
2)
datę i miejsce urodzenia;
3)
numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument;
4)
numer ewidencyjny;
5)
adres zamieszkania;
6)
numer prawa wykonywania zawodu;
7)
adres jednostki organizacyjnej, w której przeprowadza badania;
8)
o posiadaniu prawa do wykonywania badań lekarskich, o których mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. ‒ Kodeks pracy;
9)
o uprawnieniach do orzekania;
10)
o wpisach i skreśleniach.
6c.
W stosunku do osób, o których mowa w ust. 1 pkt 8, gromadzi się następujące dane:
1)
imię i nazwisko;
2)
datę i miejsce urodzenia;
3)
numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument;
4)
numer ewidencyjny;
5)
adres zamieszkania;
6)
oznaczenie pracowni psychologicznej, w której wykonuje badania;
7)
datę wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji;
8)
o uprawnieniach do orzekania;
9)
o wpisach i skreśleniach.
6d.
W stosunku do osób, o których mowa w ust. 1 pkt 9, gromadzi się następujące dane:
1)
imię i nazwisko;
2)
datę i miejsce urodzenia;
3)
numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę kraju, który wydał ten dokument;
4)
numer ewidencyjny;
5)
adres zamieszkania;
6)
terminy ważności badań lekarskich i psychologicznych;
7)
o uprawnieniach do szkolenia oraz dokumentach je stwierdzających;
8)
oznaczenie ośrodka doskonalenia techniki jazdy, w którym prowadzi szkolenie;
9)
datę wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji;
10)
o wpisach i skreśleniach.
6e.
W stosunku do osób, o których mowa w ust. 1 pkt 10, gromadzi się następujące dane:
1)
imię i nazwisko;
2)
datę i miejsce urodzenia;
3)
numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument;
4)
numer ewidencyjny;
5)
adres zamieszkania;
6)
o uprawnieniach do szkolenia oraz dokumentach je stwierdzających;
7)
numer ewidencyjny ośrodka szkolenia kierowców lub numer ewidencyjny innego podmiotu, w którym prowadzi szkolenie;
8)
o wpisach i skreśleniach.
7.
W odniesieniu do podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 11, gromadzi się następujące dane:
1)
firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania;
2)
numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym – o ile posiada;
3)
numer identyfikacji podatkowej (NIP) – o ile posiada;
4)
numer identyfikacyjny (REGON) – o ile posiada;
5)
numer ewidencyjny podmiotu prowadzącego szkolenie;
6)
poszczególne rodzaje uprawnień, w zakresie których podmiot może prowadzić szkolenie, oraz daty ich uzyskania;
7)
adresy pomieszczeń biurowych, sal wykładowych i placów manewrowych wraz z datami określającymi okres, na jaki podmiot posiada tytuł prawny do tych obiektów;
8)
imiona, nazwiska i numery ewidencyjne instruktorów i wykładowców prowadzących szkolenie na rzecz podmiotu;
9)
o wpisach i skreśleniach.
71.W odniesieniu do podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 12, gromadzi się następujące dane:
1)
firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania;
2)
numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym – o ile posiada;
3)
numer identyfikacji podatkowej (NIP) – o ile posiada;
4)
numer identyfikacyjny (REGON) – o ile posiada;
5)
oznaczenie i adres pracowni psychologicznej;
6)
imię i nazwisko psychologa uprawnionego do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu wraz z jego numerem ewidencyjnym;
7)
numer ewidencyjny przedsiębiorcy w rejestrze przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną;
8)
numer ewidencyjny pracowni psychologicznej;
9)
o wpisach i skreśleniach.
72. W odniesieniu do podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 13, gromadzi się następujące dane:
1)
firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania;
2)
numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym – o ile posiada;
3)
numer identyfikacji podatkowej (NIP) – o ile posiada;
4)
numer identyfikacyjny (REGON) – o ile posiada;
5)
adres ośrodka doskonalenia techniki jazdy;
6)
zakres prowadzonego szkolenia, o którym mowa w art. 112 szkolenie doskonalące technikę jazdy pojazdem silnikowym ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;
7)
imiona i nazwiska instruktorów techniki jazdy wraz z ich numerami ewidencyjnymi;
8)
numer ewidencyjny;
9)
o wpisach i skreśleniach.
7a.
W odniesieniu do podmiotu, o którym mowa w ust. 1 pkt 14, gromadzi się następujące dane:
1)
nazwę;
2)
adres siedziby albo oddziału terenowego;
3)
numer identyfikacyjny REGON;
4)
numer rozpoznawczy;
5)
dotyczące prowadzonej działalności objętej wpisem.
7b.
W odniesieniu do podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 15, gromadzi się następujące dane:
1)
firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania;
2)
numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym – o ile posiada;
3)
numer identyfikacji podatkowej (NIP) ‒ o ile posiada;
4)
numer identyfikacyjny (REGON) ‒ o ile posiada;
5)
wskazanie miejsca prowadzenia ośrodka szkolenia;
6)
numer ewidencyjny;
7)
o wpisach i skreśleniach.
8.
Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy katalog gromadzonych w ewidencji danych, o których mowa w ust. 4 pkt 7‒12 i 14‒26, ust. 5 pkt 13, 14, 16, 16a i 18‒24, ust. 7 pkt 9, ust. 71 pkt 9, ust. 72 pkt 9, ust. 7a pkt 5 oraz ust. 7b pkt 7, przekazywanych przez podmioty, o których mowa w art. 100ac przekazywanie i wprowadzanie danych do ewidencji kierowców ust. 1, oraz uzupełnianych automatycznie przez system teleinformatyczny obsługujący ewidencję, mając na względzie użyteczność oraz proporcjonalność zakresu i rodzaju przetwarzanych danych, a także konieczność zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ewidencji oraz bezpieczeństwo gromadzonych w niej danych.
8. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy katalog gromadzonych w ewidencji danych, o których mowa w ust. 4 pkt 7–12a i 14–26, ust. 5 pkt 13, 14, 16, 16a i 18–24, ust. 6 pkt 5, ust. 7 pkt 4 i 5, ust. 7a pkt 5 oraz ust. 7b pkt 4 i 5, przekazywanych przez podmioty, o których mowa w art. 100ac przekazywanie i wprowadzanie danych do ewidencji kierowców ust. 1, oraz uzupełnianych automatycznie przez system teleinformatyczny obsługujący ewidencję, mając na względzie użyteczność oraz proporcjonalność zakresu i rodzaju przetwarzanych danych, a także konieczność zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ewidencji oraz bezpieczeństwo gromadzonych w niej danych.
(Art. 100aa dane gromadzone w centralnej ewidencji kierowców ust. 8 w brzmieniu powyższym wchodzi w życie z dniem wdrożenia odpowiednich rozwiązań technicznych, który zostanie określony w ogłoszonym Dzienniku Ustaw RP oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw informatyzacji.)
1.
Danych zgromadzonych w ewidencji nie usuwa się, z wyłączeniem danych, o których mowa w:
1)
art. 100aa dane gromadzone w centralnej ewidencji kierowców ust. 4 pkt 11 oraz ust. 5 pkt 18, które podlegają usunięciu z ewidencji:
a) jeżeli dane o zakazie prowadzenia pojazdów podlegają usunięciu z Krajowego Rejestru Karnego,
b) po 5 latach od daty uprawomocnienia się orzeczenia o zastosowaniu zakazu prowadzenia pojazdów, jeżeli dane o tym zakazie nie podlegają gromadzeniu w Krajowym Rejestrze Karnym;
2)
art. 100aa dane gromadzone w centralnej ewidencji kierowców ust. 4 pkt 12–13, które podlegają usunięciu z ewidencji na zasadach określonych w art. 98 punkty za naruszenie przepisów ruchu drogowego ust. 5 i 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
1a.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, dane, o których mowa w art. 100aa dane gromadzone w centralnej ewidencji kierowców ust. 4 pkt 11 i ust. 5 pkt 18, są usuwane automatycznie.
2.
(uchylony
1.
Dane, o których mowa w art. 100aa dane gromadzone w centralnej ewidencji kierowców ust. 2–7b, przekazują do ewidencji:
1)
organ właściwy w sprawach wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienie do kierowania pojazdami w zakresie danych, o których mowa w art. 100aa dane gromadzone w centralnej ewidencji kierowców ust. 4 pkt 1–5, pkt 7–10 i pkt 23–26 oraz ust. 5 pkt 1–5, pkt 7–15a, pkt 17, 19, 21 i 22;
2)
sąd, niezwłocznie po uprawomocnieniu się orzeczenia – w zakresie danych, o których mowa w art. 100aa dane gromadzone w centralnej ewidencji kierowców ust. 4 pkt 11 i 13 oraz ust. 5 pkt 18;
3)
odpowiednio do swoich kompetencji: organy kontroli ruchu drogowego, prokurator, sąd lub organ orzekający w sprawach o naruszenia w postępowaniu dyscyplinarnym – w zakresie danych, o których mowa w art. 100aa dane gromadzone w centralnej ewidencji kierowców ust. 4 pkt 12;
3) odpowiednio do swoich kompetencji: organy kontroli ruchu drogowego, prokurator, sąd lub organ orzekający w sprawach o naruszenia w postępowaniu dyscyplinarnym – w zakresie danych, o których mowa w art. 100aa dane gromadzone w centralnej ewidencji kierowców ust. 4 pkt 12 i 12a;
(Art. 100ac przekazywanie i wprowadzanie danych do ewidencji kierowców ust. 3 w brzmieniu powyższym wchodzi w życie z dniem wdrożenia odpowiednich rozwiązań technicznych, który zostanie określony w ogłoszonym Dzienniku Ustaw RP oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw informatyzacji.)
3a) właściwy naczelnik urzędu skarbowego oraz Główny Inspektor Transportu Drogowego – w zakresie danych, o których mowa w art. 100aa dane gromadzone w centralnej ewidencji kierowców ust. 4 pkt 12a;
(Art. 100ac przekazywanie i wprowadzanie danych do ewidencji kierowców ust. 3a wchodzi w życie z dniem wdrożenia odpowiednich rozwiązań technicznych, który zostanie określony w ogłoszonym Dzienniku Ustaw RP oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw informatyzacji.)
4)
odpowiednio do swoich kompetencji: organy kontroli ruchu drogowego, prokurator lub sąd – w zakresie danych, o których mowa w art. 100aa dane gromadzone w centralnej ewidencji kierowców ust. 4 pkt 10;
5)
marszałek województwa lub Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych – w zakresie danych, o których mowa
w art. 100aa dane gromadzone w centralnej ewidencji kierowców ust. 4 pkt 14;
6)
wojewoda i dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej – w zakresie danych, o których mowa w art. 100aa dane gromadzone w centralnej ewidencji kierowców ust. 4 pkt 15 i ust. 5 pkt 24;
7)
kierownik ośrodka szkolenia w zakresie uzyskiwania kwalifikacji zawodowej, o którym mowa w art. 39e świadectwo kwalifikacji zawodowej po szkoleniu okresowym ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym – w zakresie danych, o których mowa w art. 100aa dane gromadzone w centralnej ewidencji kierowców ust. 4 pkt 15 oraz ust. 5 pkt 20, 20a i 24;
8)
starosta – w zakresie danych, o których mowa w:
a) art. 100aa dane gromadzone w centralnej ewidencji kierowców ust. 4 pkt 16–19 i 21 oraz ust. 6 w stosunku do osób, o których mowa w art. 100aa dane gromadzone w centralnej ewidencji kierowców ust. 1 pkt 5 i 10,
b) art. 100aa dane gromadzone w centralnej ewidencji kierowców ust. 7 w stosunku do podmiotów, o których mowa w art. 100aa dane gromadzone w centralnej ewidencji kierowców ust. 1 pkt 11;
9)
wojewoda – w zakresie danych, o których mowa w:
a) art. 100aa dane gromadzone w centralnej ewidencji kierowców ust. 4 pkt 17 w zakresie danych o instruktorze techniki jazdy i ośrodku doskonalenia techniki jazdy oraz w ust. 6 w stosunku do osób, o których mowa w art. 100aa dane gromadzone w centralnej ewidencji kierowców ust. 1 pkt 9,
b) art. 100aa dane gromadzone w centralnej ewidencji kierowców ust. 7 w stosunku do podmiotów, o których mowa w art. 100aa dane gromadzone w centralnej ewidencji kierowców ust. 1 pkt 13,
c) art. 100aa dane gromadzone w centralnej ewidencji kierowców ust. 7b w stosunku do podmiotów, o których mowa w art. 100aa dane gromadzone w centralnej ewidencji kierowców ust. 1 pkt 15;
10)
marszałek województwa – w zakresie danych, o których mowa w:
a) art. 100aa dane gromadzone w centralnej ewidencji kierowców ust. 6 w stosunku do osób, o których mowa w art. 100aa dane gromadzone w centralnej ewidencji kierowców ust. 1 pkt 6–8,
b) art. 100aa dane gromadzone w centralnej ewidencji kierowców ust. 7 w stosunku do podmiotów, o których mowa w art. 100aa dane gromadzone w centralnej ewidencji kierowców ust. 1 pkt 12,
c) art. 100aa dane gromadzone w centralnej ewidencji kierowców ust. 7a w stosunku do podmiotów, o których mowa w art. 100aa dane gromadzone w centralnej ewidencji kierowców ust. 1 pkt 14;
11)
Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego – w zakresie usunięcia danych o zakazie prowadzenia pojazdów, o którym mowa w art. 100aa dane gromadzone w centralnej ewidencji kierowców ust. 4 pkt 11 i ust. 5 pkt 18, z Krajowego Rejestru Karnego;
12)
kierownik ośrodka szkolenia kierowców – w zakresie danych, o których mowa w art. 100aa dane gromadzone w centralnej ewidencji kierowców ust. 5 pkt 21;
13)
dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego – w zakresie danych, o których mowa w:
a) art. 100aa dane gromadzone w centralnej ewidencji kierowców ust. 4 pkt 15 – w stosunku do osób, o których mowa w art. 100aa dane gromadzone w centralnej ewidencji kierowców ust. 1 pkt 1–3,
b) art. 100aa dane gromadzone w centralnej ewidencji kierowców ust. 5 pkt 23 i 24 – w stosunku do osób, o których mowa w art. 100aa dane gromadzone w centralnej ewidencji kierowców ust. 1 pkt 4 i 4a;
14)
lekarz uprawniony, o którym mowa w art. 100aa dane gromadzone w centralnej ewidencji kierowców ust. 1 pkt 7 – w zakresie danych, o których mowa w:
a) art. 100aa dane gromadzone w centralnej ewidencji kierowców ust. 4 pkt 20 i 20a – w stosunku do osób, o których mowa w art. 100aa dane gromadzone w centralnej ewidencji kierowców ust. 1 pkt 1–3,
b) art. 100aa dane gromadzone w centralnej ewidencji kierowców ust. 5 pkt 16 i 16a w zakresie orzeczeń lekarskich – w stosunku do osób, o których mowa w art. 100aa dane gromadzone w centralnej ewidencji kierowców ust. 1 pkt 4 i 4a;
15)
psycholog uprawniony, o którym mowa w art. 100aa dane gromadzone w centralnej ewidencji kierowców ust. 1 pkt 8 – w zakresie danych, o których mowa w:
a) art. 100aa dane gromadzone w centralnej ewidencji kierowców ust. 4 pkt 21 i 22 – w stosunku do osób, o których mowa w art. 100aa dane gromadzone w centralnej ewidencji kierowców ust. 1 pkt 1–3,
b) art. 100aa dane gromadzone w centralnej ewidencji kierowców ust. 5 pkt 16 i 16a w zakresie orzeczeń psychologicznych – w stosunku do osób, o których mowa w art. 100aa dane gromadzone w centralnej ewidencji kierowców ust. 1 pkt 4 i 4a.
2.
Dane, o których mowa w art. 100aa dane gromadzone w centralnej ewidencji kierowców ust. 2 oraz ust. 7a pkt 4, są uzupełniane automatycznie przez system teleinformatyczny obsługujący ewidencję.
2a.
Dane, o których mowa w art. 100aa dane gromadzone w centralnej ewidencji kierowców ust. 4 pkt 7–12 i 14–22, ust. 5 pkt 13, 14, 16 i 18–24, ust. 6 pkt 5, ust. 7 pkt 4 i 5 oraz ust. 7a pkt 5, mogą zawierać dodatkowo dane uzupełniane automatycznie przez system teleinformatyczny obsługujący ewidencję.
2a. Dane, o których mowa w art. 100aa dane gromadzone w centralnej ewidencji kierowców ust. 4 pkt 7–12 i 14–22, ust. 5 pkt 13, 14, 16 i 18–24, ust. 6 pkt 5, ust. 7 pkt 4 i 5 oraz ust. 7a pkt 5, mogą zawierać dodatkowo dane uzupełniane automatycznie przez system teleinformatyczny obsługujący ewidencję.
(Art. 100ac przekazywanie i wprowadzanie danych do ewidencji kierowców ust. 1b w brzmieniu powyższym wchodzi w życie z dniem wdrożenia odpowiednich rozwiązań technicznych, który zostanie określony w ogłoszonym Dzienniku Ustaw RP oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw informatyzacji.)
3.
Podmioty wymienione w ust. 1, wprowadzają dane do ewidencji w czasie wykonania czynności skutkującej koniecznością przekazania danych do ewidencji, za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję lub za pomocą systemów teleinformatycznych obsługujących zadania realizowane przez te podmioty.
4.
Dane gromadzone w ewidencji są do niej przekazywane z rejestrów PESEL, REGON, TERYT, centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych, o ile są gromadzone w tych rejestrach.
5.
Minister właściwy do spraw informatyzacji może określić, w drodze rozporządzenia, tryb i terminy przekazywania danych pomiędzy ewidencją a rejestrami PESEL, REGON i TERYT, centralną ewidencją pojazdów i centralną ewidencją posiadaczy kart parkingowych, uwzględniając potrzebę zapewnienia płynności przepływu danych pomiędzy ewidencją a innymi rejestrami i ewidencjami, poprawności i aktualności gromadzonych danych oraz konieczność zapewnienia ochrony danych osobowych.

[W terminie określonym w ogłoszonym w M.P. komunikacie ministra właściwego do spraw informatyzacji, określającym dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających automatyczny zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem, o którym mowa w art. 102 uchylony ust. 2b ustawy o kierujących pojazdami – art. 100ac przekazywanie i wprowadzanie danych do ewidencji kierowców otrzyma poniższe brzmienie (Dz. U. 2023 poz. 1123 - art. 18 obowiązki kierującego zbliżającego się do przystanku autobusowego):
1.
Dane, o których mowa w art. 100aa dane gromadzone w centralnej ewidencji kierowców ust. 2–7b, przekazują do ewidencji:
1)
organ właściwy w sprawach wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienie do kierowania pojazdami w zakresie danych, o których mowa w art. 100aa dane gromadzone w centralnej ewidencji kierowców ust. 4 pkt 1–5, pkt 7–10 i pkt 23–26 oraz ust. 5 pkt 1–5, pkt 7–15a, pkt 17, 19, 21 i 22;
2)
sąd, niezwłocznie po uprawomocnieniu się orzeczenia – w zakresie danych, o których mowa w art. 100aa dane gromadzone w centralnej ewidencji kierowców ust. 4 pkt 11 i 13 oraz ust. 5 pkt 18;
3)
odpowiednio do swoich kompetencji: organy kontroli ruchu drogowego, prokurator, sąd lub organ orzekający w sprawach o naruszenia w postępowaniu dyscyplinarnym – w zakresie danych, o których mowa w art. 100aa dane gromadzone w centralnej ewidencji kierowców ust. 4 pkt 12;
3) odpowiednio do swoich kompetencji: organy kontroli ruchu drogowego, prokurator, sąd lub organ orzekający w sprawach o naruszenia w postępowaniu dyscyplinarnym – w zakresie danych, o których mowa w art. 100aa dane gromadzone w centralnej ewidencji kierowców ust. 4 pkt 12 i 12a;
(Art. 100ac przekazywanie i wprowadzanie danych do ewidencji kierowców ust. 3 w brzmieniu powyższym wchodzi w życie z dniem wdrożenia odpowiednich rozwiązań technicznych, który zostanie określony w ogłoszonym Dzienniku Ustaw RP oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw informatyzacji.)
3a) właściwy naczelnik urzędu skarbowego oraz Główny Inspektor Transportu Drogowego – w zakresie danych, o których mowa w art. 100aa dane gromadzone w centralnej ewidencji kierowców ust. 4 pkt 12a;
(Art. 100ac przekazywanie i wprowadzanie danych do ewidencji kierowców ust. 3a wchodzi w życie z dniem wdrożenia odpowiednich rozwiązań technicznych, który zostanie określony w ogłoszonym Dzienniku Ustaw RP oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw informatyzacji.)
4)
odpowiednio do swoich kompetencji: organy kontroli ruchu drogowego, prokurator lub sąd – w zakresie danych, o których mowa w art. 100aa dane gromadzone w centralnej ewidencji kierowców ust. 4 pkt 10;
5)
marszałek województwa lub Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych – w zakresie danych, o których mowa
w art. 100aa dane gromadzone w centralnej ewidencji kierowców ust. 4 pkt 14;
6)
wojewoda i dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej – w zakresie danych, o których mowa w art. 100aa dane gromadzone w centralnej ewidencji kierowców ust. 4 pkt 15 i ust. 5 pkt 24;
7)
kierownik ośrodka szkolenia w zakresie uzyskiwania kwalifikacji zawodowej, o którym mowa w art. 39e świadectwo kwalifikacji zawodowej po szkoleniu okresowym ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym – w zakresie danych, o których mowa w art. 100aa dane gromadzone w centralnej ewidencji kierowców ust. 4 pkt 15 oraz ust. 5 pkt 20, 20a i 24;
8)
starosta – w zakresie danych, o których mowa w:
a) art. 100aa dane gromadzone w centralnej ewidencji kierowców ust. 4 pkt 16–19 i 21 oraz ust. 6 i 6e,
b) art. 100aa dane gromadzone w centralnej ewidencji kierowców ust. 7;
9)
wojewoda – w zakresie danych, o których mowa w:
a) art. 100aa dane gromadzone w centralnej ewidencji kierowców ust. 4 pkt 17 w zakresie danych o instruktorze techniki jazdy i ośrodku doskonalenia techniki jazdy oraz w ust. 6d,
b) art. 100aa dane gromadzone w centralnej ewidencji kierowców ust. 72 i ust. 7b;
10)
marszałek województwa – w zakresie danych, o których mowa w:
a) art. 100aa dane gromadzone w centralnej ewidencji kierowców ust. 6a‒6c,
b) art. 100aa dane gromadzone w centralnej ewidencji kierowców ust. 71 i ust. 7a;
11)
Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego – w zakresie usunięcia danych o zakazie prowadzenia pojazdów, o którym mowa w art. 100aa dane gromadzone w centralnej ewidencji kierowców ust. 4 pkt 11 i ust. 5 pkt 18, z Krajowego Rejestru Karnego;
12)
kierownik ośrodka szkolenia kierowców – w zakresie danych, o których mowa w art. 100aa dane gromadzone w centralnej ewidencji kierowców ust. 5 pkt 21;
13)
dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego – w zakresie danych, o których mowa w:
a) art. 100aa dane gromadzone w centralnej ewidencji kierowców ust. 4 pkt 15 – w stosunku do osób, o których mowa w art. 100aa dane gromadzone w centralnej ewidencji kierowców ust. 1 pkt 1–3,
b) art. 100aa dane gromadzone w centralnej ewidencji kierowców ust. 5 pkt 23 i 24 – w stosunku do osób, o których mowa w art. 100aa dane gromadzone w centralnej ewidencji kierowców ust. 1 pkt 4 i 4a;
14)
lekarz uprawniony, o którym mowa w art. 100aa dane gromadzone w centralnej ewidencji kierowców ust. 1 pkt 7 – w zakresie danych, o których mowa w:
a) art. 100aa dane gromadzone w centralnej ewidencji kierowców ust. 4 pkt 20 i 20a – w stosunku do osób, o których mowa w art. 100aa dane gromadzone w centralnej ewidencji kierowców ust. 1 pkt 1–3,
b) art. 100aa dane gromadzone w centralnej ewidencji kierowców ust. 5 pkt 16 i 16a w zakresie orzeczeń lekarskich – w stosunku do osób, o których mowa w art. 100aa dane gromadzone w centralnej ewidencji kierowców ust. 1 pkt 4 i 4a;
15)
psycholog uprawniony, o którym mowa w art. 100aa dane gromadzone w centralnej ewidencji kierowców ust. 1 pkt 8 – w zakresie danych, o których mowa w:
a) art. 100aa dane gromadzone w centralnej ewidencji kierowców ust. 4 pkt 21 i 22 – w stosunku do osób, o których mowa w art. 100aa dane gromadzone w centralnej ewidencji kierowców ust. 1 pkt 1–3,
b) art. 100aa dane gromadzone w centralnej ewidencji kierowców ust. 5 pkt 16 i 16a w zakresie orzeczeń psychologicznych – w stosunku do osób, o których mowa w art. 100aa dane gromadzone w centralnej ewidencji kierowców ust. 1 pkt 4 i 4a.
2.
Dane, o których mowa w art. 100aa dane gromadzone w centralnej ewidencji kierowców ust. 2 oraz ust. 7a pkt 4, są uzupełniane automatycznie przez system teleinformatyczny obsługujący ewidencję.
2a.
Dane, o których mowa w art. 100aa dane gromadzone w centralnej ewidencji kierowców ust. 4 pkt 7–12a i 14–22, ust. 5 pkt 13, 14, 16 i 18–24, ust. 6 pkt 9, ust. 6a pkt 6 i 8, ust. 6b pkt 9 i 10, ust. 6c pkt 8 i 9, ust. 6d pkt 7 i 10, ust. 6e pkt 6 i 8, ust. 7 pkt 8, ust. 71 pkt 9, ust. 72 pkt 9, ust. 7a pkt 5 oraz ust. 7b pkt 7, mogą zawierać dodatkowo dane uzupełniane automatycznie przez system teleinformatyczny obsługujący ewidencję.
2a. Dane, o których mowa w art. 100aa dane gromadzone w centralnej ewidencji kierowców ust. 4 pkt 7–12 i 14–22, ust. 5 pkt 13, 14, 16 i 18–24, ust. 6 pkt 5, ust. 7 pkt 4 i 5 oraz ust. 7a pkt 5, mogą zawierać dodatkowo dane uzupełniane automatycznie przez system teleinformatyczny obsługujący ewidencję.
(Art. 100ac przekazywanie i wprowadzanie danych do ewidencji kierowców ust. 1b w brzmieniu powyższym wchodzi w życie z dniem wdrożenia odpowiednich rozwiązań technicznych, który zostanie określony w ogłoszonym Dzienniku Ustaw RP oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw informatyzacji.)
3.
Podmioty wymienione w ust. 1, wprowadzają dane do ewidencji w czasie wykonania czynności skutkującej koniecznością przekazania danych do ewidencji, za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję lub za pomocą systemów teleinformatycznych obsługujących zadania realizowane przez te podmioty.
3a.
Podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 14 i 15, wprowadzają dane do ewidencji za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, o której mowa w art. 7 Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1555, 2280 i 2705 oraz z 2023 r. poz. 650).
4.
Dane gromadzone w ewidencji są do niej przekazywane z rejestrów PESEL, REGON, TERYT, centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych, o ile są gromadzone w tych rejestrach.
5.
Minister właściwy do spraw informatyzacji może określić, w drodze rozporządzenia, tryb i terminy przekazywania danych pomiędzy ewidencją a rejestrami PESEL, REGON i TERYT, centralną ewidencją pojazdów i centralną ewidencją posiadaczy kart parkingowych, uwzględniając potrzebę zapewnienia płynności przepływu danych pomiędzy ewidencją a innymi rejestrami i ewidencjami, poprawności i aktualności gromadzonych danych oraz konieczność zapewnienia ochrony danych osobowych.
1.
W celu umożliwienia wprowadzenia danych do ewidencji, podmiotom wymienionym w art. 100ac przekazywanie i wprowadzanie danych do ewidencji kierowców ust. 1 zapewnia się dostęp do danych zgromadzonych w ewidencji.
2.
Wprowadzenie danych do ewidencji następuje przez pobranie danych zgromadzonych w ewidencji, ich weryfikację, w szczególności w oparciu o posiadane dokumenty lub dane, oraz wpisanie do ewidencji nowych danych. W przypadku rozbieżności między danymi a danymi zawartymi w rejestrze PESEL lub REGON, rozstrzygające są dane zgromadzone w tych rejestrach.
2a.
W przypadku wprowadzenia do ewidencji danych dotyczących nowego podmiotu, dane te są pobierane z rejestru PESEL, REGON, centralnej ewidencji pojazdów oraz centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych, o ile są w nich gromadzone.
3.
System teleinformatyczny obsługujący ewidencję generuje komunikat o:
1)
wprowadzeniu danych do ewidencji – w przypadku poprawnego wprowadzenia nowych danych do ewidencji, który jest równoznaczny z wypełnieniem obowiązku wprowadzenia danych do ewidencji;
2)
niewprowadzeniu danych do ewidencji – w przypadku gdy nowe dane nie zostały wprowadzone do ewidencji i konieczne jest ponowne ich wprowadzenie w celu wypełnienia obowiązku wprowadzenia danych do ewidencji.
4.
Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:
1)
zakres danych, do których zapewnia się dostęp podmiotom wymienionym w art. 100ac przekazywanie i wprowadzanie danych do ewidencji kierowców ust. 1, mając na względzie prawidłowość wykonywania przez poszczególne podmioty zadań wynikających z niniejszej ustawy;
2)
wymagania techniczne i jakościowe w zakresie danych wprowadzanych do ewidencji oraz tryb i sposób ich wprowadzania, mając na względzie zapewnienie wysokiej jakości przekazywanych danych do ewidencji i jej referencyjny charakter.

W przypadku braku możliwości wprowadzenia danych do ewidencji, spowodowanego przyczynami niezależnymi od podmiotu, wprowadzenia danych dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym powstał obowiązek ich wprowadzenia.
1.
Podmiot, który stwierdzi niezgodność danych zgromadzonych w ewidencji, wyjaśnia tę niezgodność w zakresie danych, do których przekazania jest obowiązany na podstawie ustawy, i wprowadza dane do ewidencji na zasadach określonych w art. 100ad dostęp do danych zgromadzonych w ewidencji kierowców.
2.
W przypadku gdy nie jest możliwe wyjaśnienie niezgodności, podmiot, o którym mowa w ust. 1, niezwłocznie powiadamia o niezgodności administratora danych i informacji zgromadzonych w ewidencji, za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję lub za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego zadania realizowane przez ten podmiot.
3.
W celu wyjaśnienia niezgodności administrator danych i informacji zgromadzonych w ewidencji niezwłocznie powiadamia, za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję, o niezgodności podmiot, który wprowadził dane, których niezgodność dotyczy, w przypadku:
1)
stwierdzenia niezgodności przez administratora danych i informacji zgromadzonych w ewidencji;
2)
o którym mowa w ust. 2.
4.
Podmiot, o którym mowa w ust. 1 i 3, wyjaśnia tę niezgodność, w szczególności w oparciu o posiadane dokumenty lub dane.
5.
Podmiot, o którym mowa w ust. 1 i 3, niezwłocznie informuje, za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję lub za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego zadania realizowane przez ten podmiot, administratora danych i informacji zgromadzonych w ewidencji o wyjaśnieniu tej niezgodności, w przypadku:
1)
wprowadzenia poprawnych danych do ewidencji za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję lub za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego zadania realizowane przez podmiot wprowadzający dane;
2)
stwierdzenia, że wprowadzone do ewidencji dane są poprawne;
3)
stwierdzenia braku możliwości usunięcia niezgodności, z podaniem uzasadnienia.
6.
Wprowadzenie do ewidencji danych, w stosunku do których stwierdzono niezgodność, o której mowa w ust. 2, wymaga uprzedniego wyjaśnienia tej niezgodności.
7.
Administrator danych i informacji zgromadzonych w ewidencji umożliwi wprowadzenie do ewidencji danych bez uprzedniego wyjaśnienia niezgodności, jeżeli jest to niezbędne do realizacji zadań wynikających z przepisów odrębnych realizowanych przez podmioty obowiązane do wprowadzania danych do ewidencji w terminach wynikających z przepisów ustawowych.
8.
Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb wyjaśniania niezgodności danych zgromadzonych w centralnej ewidencji kierowców przez podmioty, które je przekazują, mając na uwadze konieczność zapewnienia kompletności i poprawności danych w ewidencji, zapewnienie terminowej obsługi procesów administracyjnych powiązanych z ewidencją i ich bezpieczeństwo.
9.
Przepisów ust. 1–8 nie stosuje się do usunięcia z ewidencji danych dotyczących zakazu prowadzenia pojazdu.
1.
Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się, o ile są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań, następującym podmiotom:
1)
Policji;
2)
Inspekcji Transportu Drogowego;
3)
Żandarmerii Wojskowej;
4)
Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych;
5)
Straży Granicznej;
6)
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu;
7)
Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu;
8)
Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego;
9)
Komendantowi Służby Ochrony Państwa;
9a)
Inspektoratowi Wewnętrznemu Służby Więziennej;
10)
sądom;
11)
prokuraturze;
12)
starostom;
13)
strażom gminnym (miejskim);
13a)
organom Inspekcji Ochrony Środowiska;
14)
Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;
15)
organom Krajowej Administracji Skarbowej;
16)
szefom wojskowych centrów rekrutacji;
17)
podmiotowi wydającemu karty, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 891 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1480);
18)
ministrowi właściwemu do spraw transportu w celu umożliwienia organom i służbom uprawnionym do korzystania z systemu Tachonet wymianę danych z organami i uprawnionymi służbami w innych państwach, w których funkcjonuje system tachografu cyfrowego;
19)
marszałkowi województwa;
20)
wojewódzkiemu ośrodkowi ruchu drogowego;
21)
zakładom ubezpieczeń:
a) w zakresie niezbędnym do wykonywania uprawnień, o których mowa w art. 43 prawo dochodzenia wypłaconego odszkodowania od kierującego pojazdem mechanicznym ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,
b) w zakresie danych, o których mowa w art. 100aa dane gromadzone w centralnej ewidencji kierowców ust. 4 pkt 7,
c) w zakresie danych, o których mowa w art. 100aa dane gromadzone w centralnej ewidencji kierowców ust. 4 pkt 12, 12a lub 13, do oceny ryzyka ubezpieczeniowego i ustalania wysokości składki ubezpieczeniowej w związku z czynnościami zmierzającymi do zawarcia umowy ubezpieczenia, o której mowa w dziale II w grupach 3 i 10 załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;
(Art. 100ah podmioty uprawnione do dostępu do danych w ewidencji kierowców ust. 1 pkt 21 lit. c wchodzi w życie z dniem wdrożenia odpowiednich rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie staroście informacji z centralnej ewidencji kierowców, który zostanie określony przez ministra właściwego do spraw informatyzacji w dzienniku urzędowym ministra oraz na stronie BIP.)
22)
Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu;
23)
ministrowi właściwemu do spraw rodziny;
24)
ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego;
25)
organowi właściwemu dłużnika, o którym mowa w art. 2 katalog pojęć ustawowych pkt 9 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 581 i 658);
26)
wojewodzie.
1a.
Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się także ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, w celu realizacji jego ustawowych zadań, za pomocą urządzeń teletransmisji danych, bez konieczności składania pisemnego wniosku.
2.
Dane zgromadzone w ewidencji mogą być udostępniane sądom za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, którego administratorem jest Minister Sprawiedliwości.
2a.
Zgromadzone w ewidencji dane mogą być udostępniane zakładom ubezpieczeń za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, obsługującego Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, o którym mowa w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
2a. Zgromadzone w ewidencji dane udostępnia się zakładom ubezpieczeń za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, obsługującego Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, o którym mowa w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
(Art. 100ah podmioty uprawnione do dostępu do danych w ewidencji kierowców ust. 2a w brzmieniu powyższym wchodzi w życie z dniem wdrożenia odpowiednich rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie staroście informacji z centralnej ewidencji kierowców, który zostanie określony przez ministra właściwego do spraw informatyzacji w dzienniku urzędowym ministra oraz na stronie BIP.)
3.
Podmiotom, o których mowa w ust. 1, dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się w postaci elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Udostępnienie danych w innej postaci, może nastąpić wyłącznie w przypadku, gdy nie będzie możliwe udostępnienie w postaci elektronicznej.
4.
Podmiotom, o których mowa w ust. 1, dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się na uzasadniony wniosek złożony w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Odpowiedź w postaci papierowej może stanowić wydruk z systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję. Wydruk ten nie wymaga podpisu ani pieczęci.
5.
Minister właściwy do spraw informatyzacji może wyrazić zgodę, w drodze decyzji, na udostępnienie danych zgromadzonych w ewidencji podmiotom, o których mowa w ust. 1, albo ich jednostkom organizacyjnym, za pomocą urządzeń teletransmisji danych, bez konieczności składania pisemnego wniosku, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
1)
posiadają urządzenia umożliwiające odnotowanie w systemie, kto, kiedy, w jakim celu oraz jakie dane uzyskał;
2)
posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające wykorzystanie danych niezgodnie z celem ich uzyskania;
3)
jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywanych zadań albo prowadzonej działalności.
6.
Decyzji, o której mowa w ust. 5, nie wydaje się w przypadku, o którym mowa w ust. 1a.
1.
Dane zgromadzone w ewidencji mogą być udostępniane podmiotom zagranicznym w celu wypełnienia postanowień ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych, a także wykonania aktu prawa stanowionego przez organizację międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest członkiem. Tryb i sposób udostępniania danych określają ratyfikowane przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowe, akty prawa stanowionego przez organizację międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest członkiem lub porozumienia zawarte pomiędzy właściwymi ministrami państw członkowskich Unii Europejskiej.
2.
(uchylony)
1.
Każdemu zainteresowanemu, po podaniu danych określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 3, dane zgromadzone w ewidencji, udostępnia się w postaci elektronicznej przy użyciu systemu teleinformatycznego.
2.
Dane osobowe zgromadzone w ewidencji mogą być udostępniane po uwierzytelnieniu zainteresowanego na zasadach określonych w art. 20a identyfikacja użytkownika systemów teleinformatycznych ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
3.
Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:
1)
dane wymagane do uzyskania dostępu do poszczególnych danych,
2)
szczegółowy zakres udostępnianych danych
– mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa danych.
1.
Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się także osobie, której one dotyczą.
2.
Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się na wniosek złożony w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Odpowiedź w postaci papierowej stanowi wydruk z systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję. Wydruk ten nie wymaga podpisu ani pieczęci.
1.
Minister właściwy do spraw informatyzacji może udostępnić dane zgromadzone w ewidencji innym podmiotom niż wymienione w art 100ag–100ak, w tym osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, jeżeli wykażą swój interes prawny.
2.
Podmiotom, o których mowa w ust. 1, dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się na uzasadniony wniosek złożony w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Odpowiedź w postaci papierowej stanowi wydruk z systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję. Wydruk ten nie wymaga podpisu ani pieczęci.
1.
Dane zgromadzone w ewidencji są przekazywane do ponownego wykorzystywania, w sposób wykluczający możliwość identyfikacji osób, z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.
2.
Dane zgromadzone w ewidencji są przekazywane do ponownego wykorzystywania na wniosek złożony w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
3.
Dane zgromadzone w ewidencji mogą być udostępniane do ponownego wykorzystywania także za pośrednictwem usług sieciowych.
1.
Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku, o którym mowa w art. 100ah podmioty uprawnione do dostępu do danych w ewidencji kierowców ust. 4, art. 100ak udostępnianie danych z ewidencji kierowców osobie, której dotyczą ust. 2, art. 100al udostępnianie danych z ewidencji kierowców innym podmiotom ust. 2 oraz art. 100am przekazywanie danych z ewidencji kierowców do ponownego wykorzystania ust. 2, kierując się potrzebami usprawnienia procesu udostępniania i przekazywania danych z ewidencji.
2.
Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, rodzaj i zakres danych udostępnianych na podstawie art. 100ah podmioty uprawnione do dostępu do danych w ewidencji kierowców i art 100ak–100am, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa danych przetwarzanych w ewidencji i ich ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem.
Udostępnienie i przekazywanie danych zgromadzonych w ewidencji następuje:
1)
nieodpłatnie, w przypadku danych:
a) udostępnianych na podstawie art 100ah–100ak,
b) przekazywanych na podstawie art. 100am przekazywanie danych z ewidencji kierowców do ponownego wykorzystania w sposób określony w art. 100am przekazywanie danych z ewidencji kierowców do ponownego wykorzystania ust. 2 organom administracji publicznej, niewymienionym w art. 100ah podmioty uprawnione do dostępu do danych w ewidencji kierowców ust. 1, w celach niekomercyjnych,
c) udostępnianych na podstawie art. 100am przekazywanie danych z ewidencji kierowców do ponownego wykorzystania w sposób określony w art. 100am przekazywanie danych z ewidencji kierowców do ponownego wykorzystania ust. 3, w celach komercyjnych i niekomercyjnych;
2)
odpłatnie, w przypadku danych:
a) udostępnianych na podstawie art. 100al udostępnianie danych z ewidencji kierowców innym podmiotom,
b) przekazywanych na podstawie art. 100am przekazywanie danych z ewidencji kierowców do ponownego wykorzystania w sposób określony w art. 100am przekazywanie danych z ewidencji kierowców do ponownego wykorzystania ust. 2, w celach komercyjnych i niekomercyjnych.
1.
Wysokość opłaty za udostępnienie danych jednostkowych dotyczących jednej osoby lub jednego podmiotu nie może być wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, o którym mowa w art. 20 ogłoszenie w "Monitorze Polskim" pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
2.
Wysokość opłaty za udostępnianie danych z ewidencji do celów komercyjnych i niekomercyjnych określa się według wzoru:
O = K × (A + B) + M
gdzie:
O – łączna kwota opłaty za udostępnienie danych do celów komercyjnych i niekomercyjnych,
K – współczynnik wynoszący:
a) 1,0 – do celów niekomercyjnych,
b) 1,5 – do celów komercyjnych,
A – opłata za prace informatyczne,
gdzie
A = 0,5H1 × Z + 0,5H2 × Z + 0,75H3 × Z + 10H4 × Z + H5 × Z
B – opłata za prace eksploatacyjne,
gdzie
B = 1,5H6 × 10Z + H7 × 10Z + 1,5H8 × 10Z + 0,6H9 × 10Z + 0,5H10 × 10Z
M – koszt materiałów eksploatacyjnych doliczany, w przypadku gdy przekroczy 5% wartości usługi,
a poszczególne symbole oznaczają:
H – ilość godzin przeznaczonych na realizację zadania:
H1 – czas trwania prac programowo-projektowych,
H2 – czas opracowania dokumentacji programowej,
H3 – czas trwania prac analitycznych i projektowych,
H4 – czas opracowania nowego programu,
H5 – czas opracowania programu z gotowych modułów,
H6 – czas wyboru podzbioru z bazy danych,
H7 – czas przetwarzania wybranych danych,
H8 – czas wykonania tablicy statystycznej,
H9 – czas drukowania wykazów z wybranego podzbioru zawierającego do 300 danych jednostkowych,
H10 – czas drukowania wykazów z wybranego podzbioru zawierającego powyżej 300 danych jednostkowych,
Z – opłatę za udostępnienie danych jednostkowych z ewidencji.
3.
Maksymalna wysokość opłaty, o której mowa w ust. 2, wynosi 23 000 zł.
4.
Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:
1)
wysokość opłaty za udostępnienie danych jednostkowych z ewidencji,
2)
warunki i sposób wnoszenia opłaty za udostępnienie danych z ewidencji,
3)
sposób dokumentowania wniesienia opłaty za udostępnienie danych z ewidencji
– mając na względzie zróżnicowaną postać składania wniosku o udostępnienie danych oraz tryb ich udostępniania do celów komercyjnych i niekomercyjnych.
W celu zapewnienia możliwości realizacji zadań wynikających z art. 35 posługiwanie się dokumentami uniemożliwiającymi identyfikację funkcjonariusza ust. 4 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, minister właściwy do spraw informatyzacji zapewnia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dostęp do ewidencji.
Każdemu zainteresowanemu, który zostanie uwierzytelniony w systemie teleinformatycznym obsługującym ewidencję, po podaniu imienia i nazwiska oraz numeru blankietu wydanego w kraju prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem, są udostępniane następujące dane:
1)
rodzaj oraz zakres uzyskanego uprawnienia;
2)
data ważności uprawnienia;
3)
data ważności dokumentu;
4)
seria i numer blankietu;
5)
informacja o zatrzymaniu dokumentu, jeżeli dokument pozostaje zatrzymany.

Art. 100ar dane udostępniane zainteresowanemu uwierzytelnionemu w systemie teleinformatycznym obsługującym ewidencję z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług określonych w ustawie – ogłoszonym w komunikacie w M.P. przez ministra właściwego do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu otrzyma następujące brzmienie:
1. Każdemu zainteresowanemu, który zostanie uwierzytelniony w systemie teleinformatycznym obsługującym ewidencję, po podaniu imienia i nazwiska oraz numeru blankietu wydanego w kraju prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem, są udostępniane następujące dane:
1)
rodzaj oraz zakres uzyskanego uprawnienia;
2)
data ważności uprawnienia;
3)
data ważności dokumentu;
4)
seria i numer blankietu;
5)
informacja o zatrzymaniu dokumentu, jeżeli dokument pozostaje zatrzymany.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do tymczasowego elektronicznego prawa jazdy.
Dane zgromadzone w ewidencji dotyczące praw jazdy lub kart kwalifikacji kierowcy, lub świadectw kwalifikacji zawodowych udostępnia się właściwym organom państw członkowskich Unii Europejskiej przy użyciu elektronicznej sieci.
1. W ewidencji gromadzi się następujące dane w celu automatycznego wygenerowania na ich podstawie tymczasowego elektronicznego prawa jazdy:
1)
imię (imiona) i nazwisko;
2)
datę i miejsce urodzenia;
3)
numer PESEL;
4)
adres zamieszkania;
5)
numer tymczasowego elektronicznego prawa jazdy;
6)
datę wydania tymczasowego elektronicznego prawa jazdy;
7)
datę ważności tymczasowego elektronicznego prawa jazdy;
8)
organ właściwy dla profilu kandydata na kierowcę;
9)
numer identyfikujący tymczasowe elektroniczne prawo jazdy;
10)
kategorie uprawnień wraz z datami ich uzyskania i ważności;
11)
wymagania lub ograniczenia, o których mowa w art. 13 okresy ważności prawa jazdy i wymagania i ograniczenia w prawie jazdy ust. 4 i 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;
12)
datę uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu państwowego, o którym mowa w art. 49 egzamin państwowy dla ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;
13)
numer profilu kandydata na kierowcę;
14)
identyfikator osoby;
15)
status tymczasowego elektronicznego prawa jazdy;
16)
datę i przyczynę zatrzymania tymczasowego elektronicznego prawa jazdy oraz nazwę podmiotu rejestrującego zatrzymanie;
17)
datę i przyczynę unieważnienia tymczasowego elektronicznego prawa jazdy.
2. Dane, o których mowa w ust. 1:
1)
pkt 1–5, 8 i 10–14, są przekazywane i aktualizowane za pomocą systemu teleinformatycznego umożliwiającego realizację zadań organów właściwych do wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, o którym mowa w art. 16a obowiązek zapewnienia systemu teleinformatycznego przez wytwórcę praw jazdy, kart kwalifikacji kierowcy i pozwoleń na kierowanie tramwajem ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;
2)
pkt 6, 7, 9, 15 i 17, są uzupełniane automatycznie przez system teleinformatyczny obsługujący ewidencję;
3)
pkt 16, są przekazywane przez właściwą jednostkę organizacyjną Policji, Inspekcji Transportu Drogowego lub Żandarmerii Wojskowej.
(Art. 100at zakres danych gromadzonych w ewidencji kierowców wchodzi w życie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług określonych w ustawie – ogłoszonym w komunikacie w M.P. przez ministra właściwego do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu)
Porównania: 1 Przypisy: 2
Porównania: 1 Przypisy: 6
Porównania: 1 Przypisy: 1
Porównania: 1 Przypisy: 1

Rozdział 1b. Centralna ewidencja posiadaczy kart parkingowych

1.
Tworzy się centralną ewidencję posiadaczy kart parkingowych, o których mowa w art. 8 karta parkingowa osoby niepełnosprawnej, zwaną dalej „ewidencją”.
2.
Ewidencję prowadzi minister właściwy do spraw informatyzacji w systemie teleinformatycznym. W rozumieniu niniejszej ustawy minister ten jest administratorem danych i informacji zgromadzonych w ewidencji.
3.
(uchylony)
1.
W ewidencji gromadzi się następujące dane:
1)
numer karty;
2)
datę wydania karty;
3)
datę ważności karty;
4)
oznaczenie zespołu, którego przewodniczący wydał kartę;
5)
imię i nazwisko, numer PESEL osoby niepełnosprawnej, której wydano kartę, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument;
6)
datę zgonu;
7)
nazwę i adres oraz numer identyfikacyjny REGON placówki, której wydano kartę, markę, model oraz numer rejestracyjny pojazdu, którego kierujący jest uprawniony do posługiwania się kartą – w przypadku kart wydanych placówce, o której mowa w art. 8 karta parkingowa osoby niepełnosprawnej ust. 3a pkt 3;
8)
datę i przyczynę utraty ważności karty;
9)
status karty;
10)
identyfikator osoby lub podmiotu dokonującej w ewidencji zamieszczenia lub zmiany danych.
2.
Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1–5, 7 i 8, oraz informację o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w art. 8 karta parkingowa osoby niepełnosprawnej ust. 5e pkt 2 i 3, przekazuje do ewidencji powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, którego przewodniczący wydał kartę.
3.
Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 9 i 10, są uzupełniane w sposób automatyczny przez system teleinformatyczny obsługujący ewidencję.
4.
Powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności wprowadza dane do ewidencji w czasie wykonania czynności skutkującej koniecznością przekazania danych do ewidencji za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego zadania realizowane przez ten podmiot.
5.
Dane gromadzone w ewidencji są do niej przekazywane z rejestrów PESEL, REGON, TERYT, centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców, o ile są w tych rejestrach gromadzone.
6.
Minister właściwy do spraw informatyzacji może określić, w drodze rozporządzenia, tryb i terminy przekazywania danych pomiędzy ewidencją a rejestrami PESEL, REGON i TERYT, centralną ewidencją pojazdów i centralną ewidencją kierowców, uwzględniając potrzebę zapewnienia płynności przepływu danych pomiędzy ewidencją a innymi rejestrami i ewidencjami, poprawności i aktualności gromadzonych danych oraz konieczność zapewnienia ochrony danych osobowych.
7.
(uchylony)
8.
Dane, o których mowa w ust. 1, usuwa się z ewidencji po upływie 3 lat od dnia utraty ważności karty.
1.
W celu wprowadzenia danych do ewidencji, powiatowym zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności zapewnia się dostęp do danych zgromadzonych w ewidencji.
2.
Wprowadzenie danych do ewidencji następuje przez pobranie danych zgromadzonych w ewidencji, ich weryfikację, w szczególności w oparciu o posiadane dokumenty lub dane, oraz wpisanie do ewidencji nowych danych. W przypadku rozbieżności między danymi a danymi zawartymi w rejestrze PESEL lub REGON, rozstrzygające są dane zgromadzone w tych rejestrach.
2a.
W przypadku wprowadzenia do ewidencji danych dotyczących nowego podmiotu, dane te są pobierane z rejestru PESEL, REGON, centralnej ewidencji pojazdów oraz centralnej ewidencji kierowców, o ile są w nich gromadzone. W przypadku rozbieżności między danymi a danymi zawartymi w rejestrze PESEL lub REGON, rozstrzygające są dane zgromadzone w tych rejestrach.
3.
System teleinformatyczny obsługujący ewidencję generuje komunikat o:
1)
wprowadzeniu danych do ewidencji – w przypadku poprawnego wprowadzenia nowych danych do ewidencji, który jest równoznaczny z wypełnieniem obowiązku wprowadzenia danych do ewidencji;
2)
niewprowadzeniu danych do ewidencji – w przypadku gdy nowe dane nie zostały wprowadzone do ewidencji i konieczne jest ponowne ich wprowadzenie w celu wypełnienia obowiązku wprowadzenia danych do ewidencji.
4.
Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:
1)
zakres danych, do których zapewnia się dostęp powiatowym zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, mając na względzie prawidłowość wykonywania przez nie zadań wynikających z niniejszej ustawy;
2)
wymagania techniczne i jakościowe w zakresie danych wprowadzanych do ewidencji oraz sposób ich wprowadzania, mając na względzie zapewnienie wysokiej jakości przekazywanych danych do ewidencji i jej referencyjny charakter.

1.
Podmiot, który stwierdzi niezgodność danych zgromadzonych w ewidencji, wyjaśnia tę niezgodność w zakresie danych, do których przekazania jest obowiązany na podstawie ustawy, i wprowadza dane do ewidencji na zasadach określonych w art. 100h wprowadzanie danych do ewidencji kart parkingowych.
2.
W przypadku gdy nie jest możliwe wyjaśnienie niezgodności, podmiot, o którym mowa w ust. 1, niezwłocznie powiadamia o niezgodności administratora danych i informacji zgromadzonych w ewidencji, za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję lub za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego zadania realizowane przez ten podmiot.
3.
W celu wyjaśnienia niezgodności, administrator danych i informacji zgromadzonych w ewidencji niezwłocznie powiadamia, za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję, o niezgodności podmiot, który wprowadził dane, których niezgodność dotyczy, w przypadku:
1)
stwierdzenia niezgodności przez administratora danych i informacji zgromadzonych w ewidencji;
2)
o którym mowa w ust. 2.
4.
Podmiot, o którym mowa w ust. 1 i 3, wyjaśnia tę niezgodność, w szczególności w oparciu o posiadane dokumenty lub dane.
5.
Podmiot, o którym mowa w ust. 1 i 3, niezwłocznie informuje, za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję lub za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego zadania realizowane przez ten podmiot, administratora danych i informacji zgromadzonych w ewidencji o wyjaśnieniu tej niezgodności, w przypadku:
1)
wprowadzenia poprawnych danych do ewidencji za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję lub za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego zadania realizowane przez podmiot wprowadzający dane;
2)
stwierdzenia, że wprowadzone do ewidencji dane są poprawne;
3)
stwierdzenia braku możliwości usunięcia niezgodności, z podaniem uzasadnienia.
6.
Wprowadzenie do ewidencji danych, w stosunku do których stwierdzono niezgodność, o której mowa w ust. 2, wymaga uprzedniego wyjaśnienia tej niezgodności.
7.
Administrator danych i informacji zgromadzonych w ewidencji umożliwi wprowadzenie do ewidencji danych bez uprzedniego wyjaśnienia niezgodności, jeżeli jest to niezbędne do realizacji zadań wynikających z przepisów odrębnych realizowanych przez podmioty obowiązane do wprowadzania danych do ewidencji w terminach wynikających z przepisów ustawowych.
8.
Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb wyjaśniania niezgodności danych zgromadzonych w centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych przez podmioty, które je przekazują, mając na uwadze konieczność zapewnienia kompletności i poprawności danych w ewidencji, zapewnienie terminowej obsługi procesów administracyjnych powiązanych z ewidencją i ich bezpieczeństwo.
W przypadku braku możliwości wprowadzenia danych do ewidencji, spowodowanego przyczynami niezależnymi od podmiotu, wprowadzenia danych dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia, w którym powstał obowiązek ich wprowadzenia.
1.
Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się, o ile jest to niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań, następującym podmiotom:
1)
Policji;
2)
Inspekcji Transportu Drogowego;
3)
Żandarmerii Wojskowej;
4)
Straży Granicznej;
5)
starostom;
6)
strażom gminnym (miejskim);
7)
powiatowym zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności.
2.
Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się na umotywowany wniosek zainteresowanego podmiotu, złożony w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, uwierzytelniony przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a identyfikacja użytkownika systemów teleinformatycznych ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
3.
Minister właściwy do spraw informatyzacji może wyrazić zgodę, w drodze decyzji, na udostępnienie danych zgromadzonych w ewidencji podmiotom, o których mowa w ust. 1, albo ich jednostkom organizacyjnym, za pomocą urządzeń teletransmisji danych, bez konieczności składania pisemnego wniosku, jeżeli spełniają łącznie następujące
warunki:
1)
posiadają urządzenia umożliwiające odnotowanie w systemie, kto, kiedy, w jakim celu oraz jakie dane uzyskał;
2)
posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające wykorzystanie danych niezgodnie z celem ich uzyskania;
3)
jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywanych zadań albo prowadzonej działalności.
Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się także na wniosek osoby, której one dotyczą. Dane te mogą być udostępniane z wykorzystaniem urządzeń teletransmisji danych.
Udostępnianie danych, o którym mowa w art. 100k podmioty uprawione do dostępu do danych w ewidencji pojazdów i art. 100l udostępnianie danych z ewidencji kart parkingowych osobie, której dotyczą, jest nieodpłatne.

Rozdział 2. (Uchylony)

Porównania: 1
Porównania: 1
Orzeczenia: 3 Porównania: 1 Przypisy: 1
Porównania: 1
Orzeczenia: 2 Porównania: 1
Orzeczenia: 2 Porównania: 1 Przypisy: 2
Orzeczenia: 2 Porównania: 1
Orzeczenia: 2 Porównania: 1
Porównania: 1
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Orzeczenia: 1 Porównania: 1 Przypisy: 1
Porównania: 1
Porównania: 1 Przypisy: 1
Orzeczenia: 4 Porównania: 1 Przypisy: 1
Orzeczenia: 2 Porównania: 1 Przypisy: 1
Orzeczenia: 115 Porównania: 1 Przypisy: 1
Porównania: 1

Rozdział 2a. (Uchylony)

Porównania: 1
Porównania: 1
Porównania: 1
Porównania: 1
Porównania: 1

Rozdział 2b. (Uchylony)

Porównania: 1
Porównania: 1
Porównania: 1
Porównania: 1
Porównania: 1
Porównania: 1
Porównania: 1

Rozdział 3. Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego

1.
Sejmik województwa tworzy, po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego na obszarze województwa.
2.
Ośrodek jest samorządową wojewódzką osobą prawną.
3.
Zarząd województwa sprawuje nadzór nad ośrodkiem.
Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Do zadań ośrodka należy:
1)
współpraca z wojewódzką radą bezpieczeństwa ruchu drogowego;
2)
współpraca ze starostami przy sprawowaniu nadzoru nad szkoleniem;
3)
organizowanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami;
3a)
organizowanie egzaminów sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie określonym umową międzynarodową, której stroną jest Rzeczpospolita Polska;
3b)
organizowanie testów kwalifikacyjnych;
4)
(uchylony)
4a)
prowadzenie szkoleń okresowych;
5)
prowadzenie 3-dniowych warsztatów doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów;
6)
prowadzenie kursów:
a) doskonalących dla nauczycieli prowadzących zajęcia szkolne dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową,
b) dokształcających w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
c) reedukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
d) reedukacyjnych w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii;
7)
organizowanie zajęć dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową;
8)
przekazywanie marszałkowi województwa oraz starostom informacji w zakresie statystyki zdawalności dla poszczególnych ośrodków szkolenia i instruktorów;
9)
inna niż wymieniona w pkt 4a i 5–8 działalność oświatowa w zakresie ruchu i transportu drogowego.
2.
Ośrodek może wykonywać inne zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
3.
Ośrodek może wykonywać działalność gospodarczą, której wyniki będą przeznaczane na działalność, o której mowa w ust. 1 i 2.
Porównania: 1
1.
Działalnością ośrodka kieruje dyrektor.
2.
Dyrektor jest powoływany i odwoływany przez zarząd województwa.
3.
Zarząd województwa ustala wynagrodzenie dyrektora.
Porównania: 1
1.
Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w niniejszej ustawie.
2.
Przychodami ośrodka są:
1)
wpływy z wykonywania zadań, o których mowa w art. 117 zadania wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego ust. 1;
2)
wpływy z wykonywania innych zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego;
3)
wpływy z działalności, o której mowa w art. 117 zadania wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego ust. 3.
2a.
Przychodem ośrodka może być dotacja podmiotowa albo celowa, udzielana z budżetu województwa, na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań, o których mowa w art. 117 zadania wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego ust. 1 i 2, niebędących działalnością gospodarczą.
2b.
Dotacje, o których mowa w ust. 2a, dla ośrodka nie mogą przekroczyć 50% kosztów jego działalności na realizację zadań, o których mowa w art. 117 zadania wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego ust. 1 i 2, niebędących działalnością gospodarczą.
2c.
Zasady udzielania dotacji, o których mowa w ust. 2a, tryb postępowania w sprawie ich udzielania i sposób ich rozliczania określa sejmik województwa, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, mając na względzie konieczność zapewnienia realizacji zadań, o których mowa w art. 117 zadania wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego ust. 1 i 2, niebędących działalnością gospodarczą oraz mając na względzie dostępność środków na ten cel w budżecie województwa.
2d.
Udzielenie dotacji, o których mowa w ust. 2a, następuje na podstawie umowy zawartej przez marszałka województwa z dyrektorem ośrodka.
3.
Ośrodek ponosi koszty z tytułu:
1)
bieżącego utrzymania ośrodka;
2)
wykonywania zadań, o których mowa w art. 117 zadania wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego ust. 1;
3)
inwestycji związanych z działalnością ośrodka, o której mowa w art. 117 zadania wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego;
4)
działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na obszarze województwa, w szczególności na popularyzację zasad ruchu drogowego i podnoszenie kultury jazdy kierowców, na które ośrodek przeznacza pozostałe wolne środki, niewykorzystane z tytułów, o których mowa w pkt 1-3.
4.
(uchylony)
5.
Ośrodek może zaciągać kredyty, za zgodą zarządu województwa, na zasadach ogólnych.
6.
Składniki majątkowe nabyte w ramach pierwszego wyposażenia ośrodka tworzą jego fundusz założycielski.
7.
Ośrodek prowadzi odrębnie ewidencję przychodów i kosztów związanych z prowadzeniem szkolenia lub egzaminowaniem jako działalnością oświatową i odrębnie dla każdej innej działalności.
Porównania: 1
1.
Sejmik województwa nadaje ośrodkowi statut.
2.
Statut ośrodka określa w szczególności jego organizację i warunki tworzenia oddziałów terenowych.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1 Przypisy: 1
Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
1)
w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budżetu, spraw instytucji finansowych oraz spraw finansów publicznych - szczegółowe warunki gospodarki finansowej ośrodka oraz szczegółowe warunki ewidencji przychodów i kosztów, o których mowa w art. 119 gospodarka finansowa wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego ust. 7.
2)
(uchylony)
Porównania: 1
1.
Warunki wynagradzania egzaminatorów określa sejmik województwa, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, kierując się charakterem pracy wykonywanej przez egzaminatorów i potrzebą zapewnienia odpowiedniego poziomu wykonywania przez nich zadań.
2.
Warunki wynagradzania egzaminatorów określone każdorazowo w uchwale sejmiku województwa, o której mowa w ust. 1, nie mogą być mniej korzystne niż warunki wynagradzania egzaminatorów określone w poprzedniej uchwale.

Rozdział 4. (Uchylony)

Orzeczenia: 59 Porównania: 1 Przypisy: 3
Orzeczenia: 7 Porównania: 1
Orzeczenia: 25 Interpretacje: 1 Porównania: 1
Porównania: 1 Przypisy: 3
Porównania: 1 Przypisy: 5
Porównania: 1 Przypisy: 1
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Porównania: 1
Porównania: 1 Przypisy: 1
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...