• Prawo o ruchu drogowym
  01.06.2023

Prawo o ruchu drogowym

Stan prawny aktualny na dzień: 01.06.2023

Dz.U.2022.0.988 t.j. - Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym

Dział Vb. Kary pieniężne

1.
Kto:
1)
wbrew przepisowi art. 70g zakaz wprowadzania do obrotu pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części bez świadectwa homologacji ust. 1 wprowadził do obrotu nowy pojazd bez wymaganego odpowiedniego świadectwa homologacji typu lub innego równoważnego dokumentu, o których mowa w art. 70j uznanie świadectwa homologacji typu wydanego przez organ innego państwa członkowskiego UE ust. 1, art. 70k uznanie w RP świadectwa homologacji typu pojazdu dla pojazdów produkowanych w małych seriach ust. 1, art. 70o zezwolenie na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji ust. 1, art. 70zo udzielenie dopuszczenia jednostkowego pojazdu ust. 1, art. 70zp uznanie dopuszczenia jednostkowego pojazdu udzielonego przez organ innego państwa członkowskiego UE ust. 1 albo art. 70zu wydanie świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu ust. 1,
2)
wbrew przepisowi art. 70g zakaz wprowadzania do obrotu pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części bez świadectwa homologacji ust. 5 ponownie wprowadził do obrotu pojazdy wycofane z obrotu,
3)
wbrew przepisowi art. 70g zakaz wprowadzania do obrotu pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części bez świadectwa homologacji ust. 6 wprowadził do obrotu nowy przedmiot wyposażenia lub część,
4)
wbrew przepisowi art. 70g zakaz wprowadzania do obrotu pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części bez świadectwa homologacji ust. 8 ponownie wprowadził do obrotu przedmiot wyposażenia lub część wycofane z obrotu
– podlega karze pieniężnej w wysokości nie większej niż 25% wartości sprzedaży wynikającej z wprowadzenia do obrotu tego pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części.
2.
Kto wbrew obowiązkowi nie wykonuje decyzji, o których mowa w art. 70g zakaz wprowadzania do obrotu pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części bez świadectwa homologacji ust. 4 lub ust. 10,
podlega karze pieniężnej w wysokości nie większej niż 50% wartości sprzedaży wynikającej z wprowadzenia do obrotu tego pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części.
1.
Podmiot uprawniony, który:
1)
nie zwrócił staroście w terminie, o którym mowa w art. 80y obowiązki podmiotu działającego w zakresie produkcji, dystrybucji, badań pojazdów albo przedmiotów wyposażenia lub części pojazdów ust. 1, blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych, profesjonalnych dowodów rejestracyjnych oraz profesjonalnych tablic (tablicy) rejestracyjnych, podlega karze pieniężnej w wysokości 3000 zł;
2)
nie prowadzi wykazu, o którym mowa w art. 80x wykaz pojazdów użytkowanych przez dany podmiot ust. 1, podlega karze pieniężnej w wysokości 5000 zł.
2.
Podmiot uprawniony, któremu trzykrotnie w ciągu danego roku kalendarzowego zatrzymano profesjonalny dowód rejestracyjny, podlega karze pieniężnej w wysokości 2000 zł.
Kto:
1)
będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej wbrew przepisowi art. 71 dokument stwierdzający dopuszczenie pojazdu do ruchu ust. 7 nie rejestruje pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2)
będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisowi art. 78 dokumenty przekazywane kupującemu przy sprzedaży pojazdu ust. 2 pkt 1 nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu
– podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.
1.
Kary pieniężne, w sprawach określonych w art 140m–140mb, są nakładane w drodze decyzji administracyjnej.
2.
Kary pieniężne, o których mowa w art. 140m kary pieniężne za naruszenie przepisów ustawy:
1)
za wprowadzenie do obrotu albo niewycofanie z obrotu pojazdów, przedmiotów wyposażenia lub części, o których mowa w art. 70d obowiązek uzyskania świadectwa homologacji dla nowego typu pojazdu ust. 1 i ust. 6 pkt 2 przeznaczonych dla konsumentów, nakłada właściwy organ Inspekcji Handlowej;
2)
za wprowadzenie do obrotu albo niewycofanie z obrotu pojazdów, o których mowa w art. 70d obowiązek uzyskania świadectwa homologacji dla nowego typu pojazdu ust. 1, ust. 4 i ust. 6 pkt 2, nieprzeznaczonych dla konsumentów, nakłada Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego.
2a.
Kary pieniężne, o których mowa w art. 140ma kara pieniężna za naruszenie przepisów ustawy przez podmiot uprawniony i art. 140mb kara pieniężna za brak rejestracji sprowadzonego pojazdu lub zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu, nakłada starosta.
3.
Kary pieniężne, o których mowa w ust. 2:
1)
pkt 1 stanowią dochód budżetu państwa;
2)
pkt 2 stanowią przychód Transportowego Dozoru Technicznego.
3a.
Kary pieniężne, o których mowa w art. 140ma kara pieniężna za naruszenie przepisów ustawy przez podmiot uprawniony i art. 140mb kara pieniężna za brak rejestracji sprowadzonego pojazdu lub zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu, stanowią dochód powiatu.
4.
Ustalając wysokość kary pieniężnej uwzględnia się zakres naruszenia, powtarzalność naruszeń oraz korzyści finansowe uzyskane z tytułu naruszenia ustawy.
5.
Kary pieniężne są wnoszone na odrębne rachunki bankowe odpowiednio budżetu państwa, starostwa albo Transportowego Dozoru Technicznego, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o nałożeniu kary pieniężnej stała się ostateczna.
6.
Do kar pieniężnych, o których mowa w art 140m–140mb, w zakresie nieuregulowanym w ustawie, stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.
7.
Jeżeli czyn będący naruszeniem, o którym mowa w art. 140mb kara pieniężna za brak rejestracji sprowadzonego pojazdu lub zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu, wyczerpuje jednocześnie znamiona wykroczenia, w stosunku do podmiotu będącego osobą fizyczną stosuje się wyłącznie przepisy o odpowiedzialności administracyjnej.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...