• Prawo o ruchu drogowym
  05.06.2023

Prawo o ruchu drogowym

Stan prawny aktualny na dzień: 05.06.2023

Dz.U.2023.0.1047 t.j. - Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym

Rozdział 1c. Dopuszczenie indywidualne WE pojazdu

1.
Spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu określonych w dodatku 2 do części I do załącznika IV do dyrektywy 2007/46/WE, potwierdza się świadectwem dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu.
2.
Dopuszczeniu indywidualnemu WE pojazdu podlega nowy pojazd kategorii M1 i N1, o którym mowa w dodatku 2 do części I do załącznika IV do dyrektywy 2007/46/WE, przed wprowadzeniem do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którego typ producent lub importer nie uzyskał świadectwa homologacji typu WE pojazdu.
1.
Świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu wydaje, w drodze decyzji administracyjnej, Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego, za opłatą, przy czym jej wysokość nie może przekroczyć 800 zł.
2.
Świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu wydaje się na wniosek producenta, importera albo właściciela pojazdu.
3.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się:
1)
dokumenty, o których mowa w pkt 1 dodatku 2 do części I do załącznika IV do dyrektywy 2007/46/WE;
2)
kopię dowodu uiszczenia opłaty za dopuszczenie indywidualne WE pojazdu;
3)
oświadczenie o następującej treści: „Oświadczam, że w zakresie pojazdu o numerze VIN …, złożyłem tylko jeden wniosek i tylko w jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej”.
1.
Badanie potwierdzające spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych w celu uzyskania świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu przeprowadza jednostka uprawniona, na wniosek producenta, importera albo właściciela pojazdu.
2.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1)
dokument informacyjny pojazdu sporządzony zgodnie z załącznikiem I do dyrektywy 2007/46/WE;
2)
kopie świadectw homologacji typu lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie odpowiednich wymagań
technicznych określonych w pkt 4 w dodatku 2 do części I do załącznika IV do dyrektywy 2007/46/WE.
3.
Z przeprowadzonego badania jednostka sporządza sprawozdanie z badań potwierdzające spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych w celu dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu.
Opłata, o której mowa w art. 70zu wydanie świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu ust. 1, stanowi przychód Transportowego Dozoru Technicznego.
1.
Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
1)
wzory dokumentów związanych z wydaniem świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu;
2)
wysokość opłat za wydanie świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu.
2.
Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, minister uwzględnia:
1)
potrzebę zapewnienia zabezpieczenia dokumentów przed podrobieniem lub przerobieniem;
2)
koszty czynności administracyjnych oraz koszty związane z wydaniem świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu.
Maksymalne stawki opłat, o których mowa w art. 70h właściwość organów, tryb wydawania i opłaty za świadectwo homologacji, ust. 2, art. 70j uznanie świadectwa homologacji typu wydanego przez organ innego państwa członkowskiego UE, ust. 4, art. 70k uznanie w RP świadectwa homologacji typu pojazdu dla pojazdów produkowanych w małych seriach, ust. 4, art. 70za wyznaczenie jednostki uprawnionej do badań homologacyjnych, ust. 1, art. 70ze zezwolenie na dopuszczenie do obrotu nowego typu przedmiotu, wyposażenia lub części, ust. 2, art. 70zo udzielenie dopuszczenia jednostkowego pojazdu, ust. 1, art. 70zp uznanie dopuszczenia jednostkowego pojazdu udzielonego przez organ innego państwa członkowskiego UE, ust. 2 i art. 70zu wydanie świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu, ust. 1 ulegają corocznie zmianie na następny rok kalendarzowy w stopniu odpowiadającym średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
Przepisów rozdziałów 1a–1c nie stosuje się do:
1)
pojazdów zabytkowych lub pojazdu określonego w art. 79 przesłanki wyrejestrowania pojazdu, ust. 4 pkt 3;
2)
nowego pojazdu oraz nowego przedmiotu wyposażenia lub części, nieprzeznaczonych do wprowadzenia do obrotu, a krótkotrwale składowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej między operacjami transportowymi
– pod warunkiem okazania na żądanie właściwego organu kontroli dokumentów potwierdzających odbiorcę i miejsce docelowego odbioru nowego pojazdu oraz nowego przedmiotu wyposażenia lub części.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...