• Prawo o ruchu drogowym
  28.02.2024

Prawo o ruchu drogowym

Stan prawny aktualny na dzień: 28.02.2024

Dz.U.2023.0.1047 t.j. - Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym

Rozdział 3. Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego

1.
Sejmik województwa tworzy, po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego na obszarze województwa.
2.
Ośrodek jest samorządową wojewódzką osobą prawną.
3.
Zarząd województwa sprawuje nadzór nad ośrodkiem.
Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Do zadań ośrodka należy:
1)
współpraca z wojewódzką radą bezpieczeństwa ruchu drogowego;
2)
współpraca ze starostami przy sprawowaniu nadzoru nad szkoleniem;
3)
organizowanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami;
3a)
organizowanie egzaminów sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie określonym umową międzynarodową, której stroną jest Rzeczpospolita Polska;
3b)
organizowanie testów kwalifikacyjnych;
4)
(uchylony)
4a)
prowadzenie szkoleń okresowych;
5)
prowadzenie 3-dniowych warsztatów doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów;
6)
prowadzenie kursów:
a) doskonalących dla nauczycieli prowadzących zajęcia szkolne dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową,
b) dokształcających w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
c) reedukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
d) reedukacyjnych w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii;
7)
organizowanie zajęć dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową;
8)
przekazywanie marszałkowi województwa oraz starostom informacji w zakresie statystyki zdawalności dla poszczególnych ośrodków szkolenia i instruktorów;
9)
inna niż wymieniona w pkt 4a i 5–8 działalność oświatowa w zakresie ruchu i transportu drogowego.
2.
Ośrodek może wykonywać inne zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
3.
Ośrodek może wykonywać działalność gospodarczą, której wyniki będą przeznaczane na działalność, o której mowa w ust. 1 i 2.
Porównania: 1
1.
Działalnością ośrodka kieruje dyrektor.
2.
Dyrektor jest powoływany i odwoływany przez zarząd województwa.
3.
Zarząd województwa ustala wynagrodzenie dyrektora.
Porównania: 1
1.
Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w niniejszej ustawie.
2.
Przychodami ośrodka są:
1)
wpływy z wykonywania zadań, o których mowa w art. 117 zadania wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego ust. 1;
2)
wpływy z wykonywania innych zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego;
3)
wpływy z działalności, o której mowa w art. 117 zadania wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego ust. 3.
2a.
Przychodem ośrodka może być dotacja podmiotowa albo celowa, udzielana z budżetu województwa, na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań, o których mowa w art. 117 zadania wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego ust. 1 i 2, niebędących działalnością gospodarczą.
2b.
Dotacje, o których mowa w ust. 2a, dla ośrodka nie mogą przekroczyć 50% kosztów jego działalności na realizację zadań, o których mowa w art. 117 zadania wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego ust. 1 i 2, niebędących działalnością gospodarczą.
2c.
Zasady udzielania dotacji, o których mowa w ust. 2a, tryb postępowania w sprawie ich udzielania i sposób ich rozliczania określa sejmik województwa, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, mając na względzie konieczność zapewnienia realizacji zadań, o których mowa w art. 117 zadania wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego ust. 1 i 2, niebędących działalnością gospodarczą oraz mając na względzie dostępność środków na ten cel w budżecie województwa.
2d.
Udzielenie dotacji, o których mowa w ust. 2a, następuje na podstawie umowy zawartej przez marszałka województwa z dyrektorem ośrodka.
3.
Ośrodek ponosi koszty z tytułu:
1)
bieżącego utrzymania ośrodka;
2)
wykonywania zadań, o których mowa w art. 117 zadania wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego ust. 1;
3)
inwestycji związanych z działalnością ośrodka, o której mowa w art. 117 zadania wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego;
4)
działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na obszarze województwa, w szczególności na popularyzację zasad ruchu drogowego i podnoszenie kultury jazdy kierowców, na które ośrodek przeznacza pozostałe wolne środki, niewykorzystane z tytułów, o których mowa w pkt 1-3.
4.
(uchylony)
5.
Ośrodek może zaciągać kredyty, za zgodą zarządu województwa, na zasadach ogólnych.
6.
Składniki majątkowe nabyte w ramach pierwszego wyposażenia ośrodka tworzą jego fundusz założycielski.
7.
Ośrodek prowadzi odrębnie ewidencję przychodów i kosztów związanych z prowadzeniem szkolenia lub egzaminowaniem jako działalnością oświatową i odrębnie dla każdej innej działalności.
Porównania: 1
1.
Sejmik województwa nadaje ośrodkowi statut.
2.
Statut ośrodka określa w szczególności jego organizację i warunki tworzenia oddziałów terenowych.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1 Przypisy: 1
Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
1)
w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budżetu, spraw instytucji finansowych oraz spraw finansów publicznych - szczegółowe warunki gospodarki finansowej ośrodka oraz szczegółowe warunki ewidencji przychodów i kosztów, o których mowa w art. 119 gospodarka finansowa wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego ust. 7.
2)
(uchylony)
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...