• Art. 105. S. Powszech - O...
  20.05.2024

Prawo o ustroju sądów powszechnych

Stan prawny aktualny na dzień: 20.05.2024

Dz.U.2024.0.334 t.j. - Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych

Art. 105. Ustrój sąd.powsz.


Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do sędziów w stanie spoczynku pełniących funkcję wizytatora

§ 1.
Do sędziów w stanie spoczynku stosuje się odpowiednio przepisy art. 84 strój urzędowy sędziego § 3 i art. 86 ograniczenie działalności pozazawodowej sędziego. Do sędziów w stanie spoczynku, którym powierzono pełnienie funkcji wizytatora, stosuje się odpowiednio także przepisy art. 77 delegowanie sędziego § 1, 6–6b i 8, art. 79 ujemne przesłanki uchylenia się sędziego od wykonywania poleceń, art. 82 obowiązki sędziego w zakresie postępowania, art. 82a obowiązek podnoszenia przez sędziego kwalifikacji zawodowych, art. 83 czas pracy sędziego, art. 85 obowiązek zachowania tajemnicy przez sędziego, art 87–90 oraz art. 94a jednorazowe odszkodowanie dla sędziego lub jego rodziny i art. 94b orzeczenie w sprawie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej sędziego. Sędziom w stanie spoczynku, którym powierzono pełnienie funkcji wizytatora, przysługuje prawo do nieświadczenia pracy przez okres odpowiadający urlopowi wypoczynkowemu.
§ 2.
Sędziemu, który przeszedł w stan spoczynku w trybie art. 69 przejście sędziego w stan spoczynku § 1, 1b, 2 i 2b, oraz sędziemu przeniesionemu w stan spoczynku w razie zmiany ustroju sądów lub zmiany granic okręgów sądowych można powierzyć, za jego zgodą, pełnienie funkcji wizytatora w Ministerstwie Sprawiedliwości lub sądzie oraz koordynatora do spraw mediacji. Sędziemu w stanie spoczynku pełniącemu funkcję wizytatora w sądzie oraz koordynatora do spraw mediacji przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości przewidzianej dla sędziego wizytatora lub koordynatora do spraw mediacji. Do powierzenia funkcji wizytatora w sądzie stosuje się odpowiednio przepisy art. 37d tryb powoływania sędziego wizytatora. Do powierzenia funkcji koordynatora do spraw mediacji stosuje się odpowiednio przepisy art. 16a koordynator do spraw mediacji. Pełnienie funkcji wizytatora w Ministerstwie Sprawiedliwości powierza Minister Sprawiedliwości na czas określony, nie dłuższy niż dwa lata, albo na czas nieokreślony. Przepisy art. 78 powierzanie obowiązków sędziemu delegowanemu § 2–4 stosuje się odpowiednio.
§ 3.
Powierzenie sędziemu w stanie spoczynku funkcji wizytatora oraz zgoda na pełnienie tej funkcji przez sędziego w stanie spoczynku mogą zostać cofnięte, z zachowaniem miesięcznego uprzedzenia.
§ 4.
Możliwość pełnienia funkcji wizytatora jest wyłączona w przypadku ubiegania się przez sędziego w stanie spoczynku o mandat posła, senatora albo radnego bądź pełnienia przez niego funkcji, o których mowa w art. 98 kampania wyborcza sędziego i obowiązek zrzeczenia się urzędu § 2.
Art. 105. Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do sędz... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1 Przypisy: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...