• Art. 92. S. Powszech - Ur...
  27.01.2023

Prawo o ustroju sądów powszechnych

Stan prawny aktualny na dzień: 27.01.2023

Dz.U.2020.0.365 t.j. - Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych

Art. 92. Ustrój sąd.powsz.


Urlop dodatkowy i gratyfikacja jubileuszowa

§ 1.
Sędziemu przysługuje corocznie urlop dodatkowy w wymiarze:
1)
sześciu dni roboczych - po dziesięciu latach pracy;
2)
dwunastu dni roboczych - po piętnastu latach pracy.
§ 2.
Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu dodatkowego, wlicza się wszystkie okresy zatrudnienia w sądzie lub prokuraturze na stanowiskach: asesorów sądowych, asesorów prokuratorskich, sędziów i prokuratorów, w Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej na stanowiskach: Prezesa, wiceprezesa lub radcy, a także okresy wykonywania zawodu adwokata, radcy prawnego lub zajmowania samodzielnego stanowiska w organach władzy publicznej, z którym związana była praktyka prawnicza, oraz inne okresy zatrudnienia, jeżeli z tego tytułu przysługiwał zwiększony wymiar urlopu.
§ 3.
Sędziemu przysługuje gratyfikacja jubileuszowa w wysokości:
1)
po dwudziestu latach pracy - 100% wynagrodzenia miesięcznego;
2)
po dwudziestu pięciu latach pracy - 150% wynagrodzenia miesięcznego;
3)
po trzydziestu latach pracy - 200% wynagrodzenia miesięcznego;
4)
po trzydziestu pięciu latach pracy - 250% wynagrodzenia miesięcznego;
5)
po czterdziestu latach pracy - 350% wynagrodzenia miesięcznego;
6)
po czterdziestu pięciu latach pracy - 400% wynagrodzenia miesięcznego.
§ 4.
Do okresu pracy uprawniającego do gratyfikacji jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
§ 5.
Gratyfikację jubileuszową wypłaca się niezwłocznie po nabyciu przez sędziego prawa do gratyfikacji, a jeżeli w aktach osobowych sędziego brak jest dokumentów potwierdzających upływ okresów, o których mowa w § 4 – niezwłocznie po wykazaniu przez sędziego nabycia prawa do gratyfikacji; podstawę ustalenia wysokości gratyfikacji jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące sędziemu w dniu nabycia prawa do gratyfikacji, obliczone według przepisów dotyczących obliczania ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Przy ustalaniu wysokości gratyfikacji jubileuszowej uwzględnia się obniżenie wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w art. 129 zawieszenie sędziego w czynnościach służbowych przez sąd dyscyplinarny § 3.
§ 6.
Gratyfikację jubileuszową wypłaca się w dniu przejścia sędziego w stan spoczynku, jeżeli w tym dniu sędziemu brakuje do okresu pracy, od którego zależy nabycie prawa do gratyfikacji jubileuszowej, mniej niż dwanaście miesięcy.
Art. 92. Urlop dodatkowy i gratyfikacja jubileuszowa - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 1 Porównania: 1 Przypisy: 2
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...