• Prawo o ustroju sądów pow...
  25.06.2024

Prawo o ustroju sądów powszechnych

Stan prawny aktualny na dzień: 25.06.2024

Dz.U.2024.0.334 t.j. - Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych

Dział V. Finansowanie działalności sądów powszechnych

Rozdział 1. Budżet sądownictwa

§ 1.
Dochody i wydatki sądów powszechnych stanowią w budżecie państwa odrębną część.
§ 2.
(uchylony)
Porównania: 1 Przypisy: 2
§ 1.
Dysponentem części budżetowej odpowiadającej sądom powszechnym jest Minister Sprawiedliwości.
§ 2.
Dyrektor sądu apelacyjnego wykonuje zadania i kompetencje dysponowania budżetem sądów na obszarze apelacji oraz sprawuje kontrolę gospodarki finansowej i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa przez te sądy.
§ 3.
(uchylony)
§ 4.
W zakresie, o którym mowa w § 2, dyrektor sądu apelacyjnego podlega bezpośrednio Ministrowi Sprawiedliwości, a dyrektorzy sądów okręgowych i rejonowych – dyrektorowi przełożonego sądu apelacyjnego.
Porównania: 1 Przypisy: 1
§ 1.
Projekty planów finansowych oraz plany finansowe dla sądów na obszarze apelacji opracowują dyrektorzy sądów apelacyjnych na podstawie projektów przygotowanych przez dyrektorów sądów okręgowych i dyrektorów sądów rejonowych, według zasad określonych w przepisach o finansach publicznych, uwzględniając zakres realizowanych przez sądy zadań, o których mowa w art. 1 rodzaje sądów powszechnych i ich zadania § 2 i 3.
§ 2.
Projekty, o których mowa w § 1, dyrektorzy sądów apelacyjnych przedkładają Krajowej Radzie Sądownictwa i Ministrowi Sprawiedliwości.
§ 3.
Krajowa Rada Sądownictwa w ciągu miesiąca od otrzymania projektu składa Ministrowi Sprawiedliwości wniosek o opracowanie projektu planu dochodów i wydatków sądów powszechnych wraz ze swymi uwagami i zastrzeżeniami.
§ 4.
Projekt planów dochodów i wydatków sądów powszechnych sporządzony w trybie określonym w przepisach § 1-3 Minister Sprawiedliwości przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w celu włączenia tego projektu do projektu ustawy budżetowej, na zasadach określonych art. 139 przedstawienie Radzie Ministrów projektu ustawy budżetowej, ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych .
§ 5.
W zakresie wykonywania budżetu w części odpowiadającej sądom powszechnym Ministrowi Sprawiedliwości przysługują uprawnienia ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
Porównania: 1 Przypisy: 2

Rozdział 2. Gospodarka finansowa sądów

§ 1.
Organem kierującym gospodarką finansową sądu jest dyrektor sądu.
§ 1a.
Czynności prezesa sądu wywołujące skutki finansowe nieujęte w planie finansowym sądu wymagają, dla ich ważności, uprzedniej akceptacji właściwego dyrektora sądu, z wyjątkiem zarządzeń dotyczących kosztów sądowych orzeczonych przez sąd.
§ 2.
(uchylony)
§ 3.
Działalność inwestycyjną sądu prowadzą:
1)
dla sądu apelacyjnego i sądów rejonowych działających na obszarze apelacji, w których powołano dyrektora sądu – dyrektor sądu apelacyjnego;
2)
dla sądu okręgowego oraz sądów rejonowych działających w okręgu sądowym, w których nie powołano dyrektora sądu – dyrektor sądu okręgowego.
§ 4.
Dyrektor sądu apelacyjnego może przekazać dyrektorowi jednego sądu okręgowego wykonywanie zadań inwestycyjnych innego sądu okręgowego lub sądów rejonowych.
§ 5.
Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów, w tym:
1)
zasady dysponowania środkami budżetu sądownictwa, ustanawiania dysponentów środków oraz określenie ich zadań i kompetencji,
2)
zasady i tryb opracowywania planów finansowych sądów,
3)
zasady i tryb dokonywania zmian w planach finansowych sądów,
4)
uruchamianie środków budżetowych,
5)
rachunki bankowe sądów,
6)
rozliczenia w okresie przejściowym po zakończeniu roku budżetowego,
7)
tryb pobierania dochodów i dokonywania wydatków sądów,
8)
sprawozdawczość budżetową i finansową,
9)
prowadzenie działalności inwestycyjnej sądów - z uwzględnieniem konieczności prawidłowego gospodarowania środkami publicznymi i wymogów wynikających z przepisów o finansach publicznych.
Porównania: 1 Przypisy: 1
§ 1.
Minister Sprawiedliwości może powierzyć jednostce utworzonej na podstawie art. 23 instytucja gospodarki finansowej ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych określone zadania z zakresu działalności administracyjnej sądów, dotyczące:
1)
realizacji zadań z zakresu informatyzacji sądownictwa oraz obsługi informatycznej sądów;
2)
prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
§ 2.
Jednostka, o której mowa w § 1, może otrzymywać dotacje z budżetu państwa z części budżetowej odpowiadającej sądom powszechnym na realizację zadań wymienionych w § 1.
Przypisy: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...