• Prawo o ustroju sądów pow...
  26.05.2024

Rozdział 6a. Stali mediatorzy

Stałym mediatorem może być osoba fizyczna, która:
1)
spełnia warunki określone w art. 1832 mediator § 1 i 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego;
2)
ma wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji;
3)
ukończyła 26 lat;
4)
zna język polski;
5)
nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6)
została wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego.
§ 1.
Wpisu na listę stałych mediatorów dokonuje prezes sądu okręgowego w drodze decyzji wydawanej na wniosek osoby ubiegającej się o wpis.
§ 1a.
Do wpisu na listę stałych mediatorów stosuje się przepisy działu II rozdziału 14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 i 803).
§ 1b.
Sprawę wpisu na listę stałych mediatorów uznaje się za załatwioną milcząco w sposób w całości uwzględniający żądanie strony występującej z wnioskiem o wpis na listę stałych mediatorów, jeżeli w terminie 14 dni od dnia doręczenia wniosku prezes sądu okręgowego nie wyda decyzji albo postanowienia, o których mowa w art. 122a milczące załatwienie sprawy § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
§ 2.
Do wniosku o wpis na listę stałych mediatorów dołącza się oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa w art. 157a wymogi wobec stałego mediatora pkt 1–5.
§ 3.
Oświadczenie potwierdzające spełnianie warunku, o którym mowa w art. 157a wymogi wobec stałego mediatora pkt 5, osoba ubiegająca się o wpis składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Osoba ubiegająca się o wpis jest obowiązana do zawarcia w nich klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia." Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
§ 1.
Prezes sądu okręgowego, w drodze decyzji, skreśla stałego mediatora z listy w przypadku:
1)
śmierci stałego mediatora;
2)
złożenia przez stałego mediatora wniosku o skreślenie z listy;
3)
zaprzestania przez stałego mediatora spełniania któregokolwiek z warunków określonych w art. 1832 mediator § 1 i 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego;
4)
prawomocnego skazania stałego mediatora za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5)
stwierdzenia nienależytego wykonywania obowiązków przez stałego mediatora.
§ 2.
Sąd zawiadamia prezesa sądu okręgowego, który wydał decyzję o wpisie na listę stałych mediatorów, o każdym przypadku uzasadniającym skreślenie z tej listy na podstawie § 1 pkt 5.
§ 3.
Od decyzji prezesa sądu okręgowego w przedmiocie wpisu lub skreślenia z listy stałych mediatorów przysługuje odwołanie do prezesa sądu apelacyjnego.
§ 1.
Prezes sądu okręgowego prowadzi listę stałych mediatorów dla obszaru właściwości danego okręgu sądowego.
§ 2.
Na liście stałych mediatorów zamieszcza się następujące dane dotyczące stałego mediatora:
1)
imię i nazwisko oraz rok urodzenia;
2)
adres do korespondencji;
3)
informację dotyczącą wykształcenia i odbytych szkoleń;
4)
informacje dotyczące specjalizacji.
§ 3.
Na liście, o której mowa w § 2, na wniosek stałego mediatora, zamieszcza się:
1)
numer telefonu stałego mediatora;
2)
adres poczty elektronicznej stałego mediatora;
3)
informację o wpisie na listę mediatorów, o której mowa w art. 1832 mediator § 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.
§ 4.
Prawomocna decyzja o wpisie na listę stałych mediatorów stanowi podstawę do wpisania mediatora na listę stałych mediatorów prowadzoną w innym sądzie okręgowym, na wniosek mediatora złożony do prezesa tego sądu.
§ 5.
Stały mediator zawiadamia prezesa sądu okręgowego o:
1)
każdej zmianie imienia lub nazwiska oraz danych lub informacji, o których mowa w § 2 pkt 2–4 oraz § 3,
2)
okolicznościach, o których mowa w art. 157c skreślenie z listy stałych mediatorów § 1 pkt 3 i 4,
3)
umieszczeniu na liście, o której mowa w § 4
– w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia powodującego obowiązek zawiadomienia.
Prezes sądu okręgowego udostępnia sądom oraz innym podmiotom w siedzibie sądu oraz zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej sądu aktualną listę stałych mediatorów.
Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia listy stałych mediatorów, tryb wpisywania i skreślania z listy, zamieszczania na liście i aktualizacji danych i informacji, sposób potwierdzania spełnienia warunków wpisywania na listę, wzór formularza wniosku o wpis na listę stałych mediatorów, a także rodzaje dokumentów załączanych do wniosku, uwzględniając potrzebę zapewnienia wiarygodnej i aktualnej informacji o stałych mediatorach, jednolitości wniosków i sprawnego przebiegu procedury wpisu na listę stałych mediatorów.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...