• Prawo o ustroju sądów woj...
  26.05.2024

Prawo o ustroju sądów wojskowych

Stan prawny aktualny na dzień: 26.05.2024

Dz.U.2022.0.2250 t.j. - Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o ustroju sądów wojskowych

Rozdział 8. Ławnicy

Ławnikiem w sądzie wojskowym, zwanym dalej "ławnikiem", może być tylko żołnierz w czynnej służbie wojskowej, a w przypadkach określonych w ustawie - również ławnik sądu powszechnego.
Porównania: 1
§ 1.
Ławnikiem może być żołnierz, który:
1)
ukończył 18 lat i korzysta z praw cywilnych i obywatelskich;
2)
jest nieskazitelnego charakteru oraz wyróżnia się w wykonywaniu zadań służbowych i przestrzeganiu dyscypliny wojskowej.
§ 2.
Ławnikiem nie może być żołnierz, który pełni służbę w sądzie wojskowym, w wojskowej jednostce organizacyjnej prokuratury lub w żandarmerii wojskowej.
§ 3.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
Porównania: 1 Przypisy: 1
§ 1.
Ławników wybiera się do wojskowych sądów okręgowych.
§ 2.
Ławników wybiera się większością głosów na zebraniach żołnierzy jednostek wojskowych, stacjonujących na obszarze właściwości poszczególnych sądów wojskowych, spośród kandydatów zgłoszonych na zebraniu.
§ 3.
Kadencja ławnika trwa 3 lata. Ławników będących żołnierzami pełniącymi zasadniczą służbę wojskową wybiera się na okres odbywania tej służby.
§ 4.
Liczbę ławników wybieranych do poszczególnych sądów wojskowych oraz termin ich wyboru określają prezesi właściwych sądów wojskowych.
Porównania: 1
Porównania: 1
§ 1.
Mandat ławnika wygasa:
1)
w razie śmierci;
2)
z upływem kadencji;
3)
z dniem zwolnienia z czynnej służby wojskowej;
4)
w razie przeniesienia do pełnienia służby w organach wymienionych w art. 55 wymogi wobec kandydata na ławnika § 2;
5)
w razie przeniesienia do innej jednostki wojskowej, stacjonującej na obszarze właściwości innego sądu wojskowego;
6)
w razie skazania prawomocnym wyrokiem sądu lub warunkowego umorzenia postępowania karnego;
7)
w razie orzeczenia prawomocnym wyrokiem o ograniczeniu lub utracie praw cywilnych;
8)
w razie ukarania prawomocnym orzeczeniem dyscyplinarnym;
9)
w razie odwołania ławnika przez zebranie żołnierzy w jednostce wojskowej, w której pełni służbę;
10)
wskutek zrzeczenia się mandatu.
§ 2.
Prezes właściwego sądu stwierdza wygaśnięcie mandatu ławnika.
Porównania: 1
§ 1.
Zebranie żołnierzy w jednostce wojskowej, w której ławnik pełni służbę, odwołuje ławnika większością głosów w razie:
1)
niewykonywania obowiązków ławnika;
2)
zachowania godzącego w powagę sądu;
3)
utraty warunków, o których mowa w art. 55 wymogi wobec kandydata na ławnika § 1 pkt 2.
§ 2.
Zebranie żołnierzy, o którym mowa w § 1, może odwołać ławnika z własnej inicjatywy lub na wniosek prezesa właściwego sądu wojskowego.
Porównania: 1
§ 1.
W wypadku wygaśnięcia mandatu lub odwołania ławnika dokonuje się, w razie potrzeby, wyboru nowego ławnika.
§ 2.
Dodatkowe wybory ławników zarządza prezes właściwego sądu wojskowego.
§ 3.
Mandat ławnika wybranego dodatkowo w czasie trwania kadencji wygasa z upływem kadencji ogółu ławników sądu.
Porównania: 1
W wypadkach określonych w art. 58 przesłanki wygaśnięcia mandatu ławnika § 1 pkt 2, 3 i 5 ławnik może jeszcze być wyznaczony do udziału w rozpoznaniu sprawy rozpoczętej z jego udziałem przed dniem wygaśnięcia mandatu, do czasu jej zakończenia.
Porównania: 1
Ławnicy składają ślubowanie według roty ustalonej dla sędziów wobec prezesa właściwego sądu wojskowego, który po odebraniu ślubowania dokonuje wpisu na listę ławników.
Porównania: 1
Ławnicy pełniący czynną służbę wojskową w garnizonach, poza miejscem rozpoznania sprawy, otrzymują należności przysługujące żołnierzom zawodowym z tytułu podróży służbowej.
Porównania: 1
 Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości określa, w drodze rozporządzenia, organizację zebrań żołnierskich oraz szczegółowe zasady wybierania i odwoływania ławników.
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...