• Prawo o ustroju sądów woj...
  14.06.2024

Prawo o ustroju sądów wojskowych

Stan prawny aktualny na dzień: 14.06.2024

Dz.U.2022.0.2250 t.j. - Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o ustroju sądów wojskowych

Rozdział 9. Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe

W ustawie z dnia 21 maja 1963 r. o dyscyplinie wojskowej oraz o odpowiedzialności żołnierzy za przewinienia dyscyplinarne i za naruszenie honoru i godności żołnierskiej (Dz. U. z 1992 r. poz. 17) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 1997 r. poz. 55, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1994 r. poz. 25, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 1994 r. Nr 19, poz. 70, poz. 509, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 20 grudnia 1989 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. poz. 435, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
§ 1.
Do sądów wojskowych, asystentów sędziów oraz ławników stosuje się odpowiednio przepisy art. 4 udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, art. 5 język urzędowy przed sądami i prawo do tłumacza, art. 8 działalność administracyjna sądów, art. 9c , art. 9d sprawy wyłączone z obrad kolegium i samorządu sędziowskiego, art. 20a przydział nowych stanowisk sędziowskich i asesorskich, art. 22b wiceprezesi sądów § 2, art. 37 wewnętrzny nadzór administracyjny § 8, art. 37e uprawnienia nadzorcze prezesów sądów § 1 i 3, art. 40 wytykanie uchybień sądowi pierwszej instancji przez sąd odwoławczy, art 41a–41d, art. 42 zasada jawności postępowania
, art 44–52, art. 53 tworzenie i przechowywanie akt sprawy § 1–3, art. 54 środki bezpieczeństwa w budynkach sądów, art. 57 zgłaszanie kandydatur na wolne stanowisko sędziowskie § 1 i 7 zdanie pierwsze i drugie, art. 58 zgłoszenie na wolne stanowisko sędziowskie więcej niż jednej kandydatury § 1, 3–4a, 5 i 6, art. 60 rozpatrywanie przez Krajową Radę Sądownictwa kandydatur na stanowiska sędziów, art. 65 nawiązanie stosunku służbowego sędziego, art. 66 ślubowanie sędziego, art. 69 przejście sędziego w stan spoczynku § 1 i 1b–2a, art. 70 przeniesienie sędziego w stan spoczynku na wniosek
, art. 71 przeniesienie sędziego w stan spoczynku , art 73–75, art. 77 delegowanie sędziego § 2–2b, 3a, 4 i 6–7, art. 78 powierzanie obowiązków sędziemu delegowanemu § 1–4, art. 78a wynagrodzenie, dodatki i uprawnienia odszkodowawcze sędziego delegowanego § 1–3 i 6, art. 79 ujemne przesłanki uchylenia się sędziego od wykonywania poleceń, art. 80 immunitet sędziowski § 2d–2h i 4, art. 82a obowiązek podnoszenia przez sędziego kwalifikacji zawodowych, art. 83 czas pracy sędziego, art. 84 strój urzędowy sędziego § 3, art. 85 obowiązek zachowania tajemnicy przez sędziego, art. 86 ograniczenie działalności pozazawodowej sędziego, art 88a–90, art. 91 wynagrodzenie sędziów § 1, 1c–2, 6, 7 i 9–12, art. 91a stawki wynagrodzenia sędziów, art. 92 urlop dodatkowy i gratyfikacja jubileuszowa, art. 93 urlop dla poratowania zdrowia sędziego, art. 94 wynagrodzenie sędziego w okresie choroby § 1, 3 i 4, art. 95 miejsce zamieszkania sędziego, art. 98 kampania wyborcza sędziego i obowiązek zrzeczenia się urzędu § 1 i 2, art. 99 prawo do używania tytułu przez sędziego w stanie spoczynku, art. 100 uposażenie i inne uprawnienia sędziego przechodzącego lub przeniesionego w stan spoczynku § 1–4, art. 101 odprawa pośmiertna § 2–4, art. 102 uposażenie rodzinne, art 104–106, art. 108 przedawnienie dyscyplinarne, art. 109a podanie wyroku skazującego sądu dyscyplinarnego do wiadomości publicznej, art. 109b obwieszczenie o przeniesieniu sędziego na inne miejsce służbowe i złożeniu sędziego z urzędu, art. 111 wyznaczanie składu sądu dyscyplinarnego, art. 113 obrońca obwinionego w postępowaniu dyscyplinarnym § 2–4, art. 113b odesłanie do przepisów ustawy – Kodeks postępowania karnego, art. 114 czynności wyjaśniające w postępowaniu dyscyplinarnym § 2–13, art. 115 tryb rozpoznawania sprawy przez sąd dyscyplinarny, art. 115a niestawiennictwo obwinionego na rozprawie lub posiedzeniu, art 115c–118, art 120–122, art 125–128, art. 130 przesłanki zastosowania natychmiastowej przerwy w czynnościach służbowych sędziego, art. 131 uchwały sądu dyscyplinarnego w sprawach zażaleń, art. 133 ponoszenie kosztów postępowania dyscyplinarnego, art. 133a kara łączna za przewinienia dyscyplinarne, art. 147 kategorie zawodowe zatrudnionych w sądzie § 3, art. 156 urzędnicy i pracownicy sądowi, art. 159 negatywne przesłanki wyboru na ławnika § 1 pkt 5 i 6, art. 167 negatywne przesłanki powoływania ławnika do pełnienia obowiązków, art. 169 niezawisłość ławników i obowiązek zachowania tajemnicy, art. 170 wyznaczanie ławników do udziału w rozprawach § 3 i art 171–174 ustawy, o której mowa w art. 32a zniesienie sądu wojskowego a powołanie sędziego do sądu powszechnego § 1, oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 41 rozporządzenie w sprawie regulaminu wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych § 2, art. 41e rozporządzenie w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, art. 57 zgłaszanie kandydatur na wolne stanowisko sędziowskie § 9, art. 78 powierzanie obowiązków sędziemu delegowanemu § 5, art. 78a wynagrodzenie, dodatki i uprawnienia odszkodowawcze sędziego delegowanego § 7, art. 91 wynagrodzenie sędziów § 8 i art. 148 organizacja i zakres działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej § 3 tej ustawy, z tym że:
1)
określone w przepisach czynności i uprawnienia Ministra Sprawiedliwości, zgromadzenia ogólnego sędziów, kolegium sądu, prezesów sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych oraz prezesa sądu dyscyplinarnego wykonują odpowiednio: Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, Zgromadzenie Sędziów Sądów Wojskowych, kolegium wojskowego sądu okręgowego, prezesi sądów wojskowych i prezes sądu
dyscyplinarnego, a czynności i uprawnienia prezesa sądu apelacyjnego w zakresie nadzoru administracyjnego – Minister Sprawiedliwości;
2)
uprawnienia określone w art. 92 urlop dodatkowy i gratyfikacja jubileuszowa § 1 powołanej ustawy przysługują, jeżeli sędzia wojskowy nie nabył wcześniej prawa do urlopu dodatkowego określonego w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
3)
oceny pracy sędziów sądów wojskowych dokonują sędziowie wizytatorzy, powoływani przez Ministra Sprawiedliwości spośród sędziów wojskowego sądu okręgowego, po zasięgnięciu opinii kolegium wojskowego sądu okręgowego; negatywna opinia kolegium jest dla Ministra Sprawiedliwości wiążąca; kandydatów do sprawowania funkcji wizytatora zgłasza prezes wojskowego sądu okręgowego;
4)
przepisów art. 131 uchwały sądu dyscyplinarnego w sprawach zażaleń powołanej ustawy nie stosuje się w przypadkach określonych w art. 15 uprawnienia osób powołanych do kierowania i nadzoru nad działalnością administracyjną niniejszej ustawy;
5)
uprawnienia określone w art 172–174 powołanej ustawy przysługują w przypadku określonym w art. 61 wyznaczenie ławnika do udziału w sprawie przed wygaśnięciem jego mandatu niniejszej ustawy;
6)
uprawnienia określone w art. 172 uprawnienia pracownicze ławnika i rekompensata pieniężna § 3 i 4a oraz art. 173 diety ławników powołanej ustawy nie przysługują ławnikom w czynnej służbie wojskowej;
7)
obsada wolnych stanowisk sędziowskich, o których mowa w art. 20a przydział nowych stanowisk sędziowskich i asesorskich § 1–2a powołanej ustawy, następuje z uwzględnieniem potrzeb kadrowych sądownictwa wojskowego;
8)
zgłoszenia kandydatury na wolne stanowisko sędziowskie dokonuje się poprzez złożenie karty zgłoszenia w dwóch egzemplarzach; nie ma zastosowania system teleinformatyczny obsługujący postępowanie w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu powszechnego.
§ 1a.
(uchylony)
§ 2.
W sprawach nieuregulowanych w ustawie prawa i obowiązki sędziów sądów wojskowych określają przepisy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
§ 3.
Uposażenie sędziów sądów wojskowych określają przepisy o uposażeniu żołnierzy, z tym że nie może być ono niższe od wynagrodzenia sędziów sądów powszechnych na stanowiskach równorzędnych, ustalonych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 4.
(uchylony)
Porównania: 1 Przypisy: 5
Porównania: 1 Przypisy: 1
Do czasu powołania dyrektora departamentu, o którym mowa w art. 5 organy nadzoru nad sądami wojskowymi § 4, nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy, funkcje przewidziane dla niego w ustawie sprawuje Prezes Izby Wojskowej Sądu Najwyższego, a funkcje tego departamentu - organy nadzoru sądowego Izby Wojskowej Sądu Najwyższego.
Porównania: 1
§ 1.
Sędziowie, którzy w dniu wejścia w życie ustawy są sędziami wojskowych sądów garnizonowych i wojskowych sądów okręgowych, pozostają nadal na dotychczasowych stanowiskach służbowych.
§ 2.
Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do aplikantów i asesorów sądów garnizonowych.
§ 3.
Sędziowie wojskowi w Izbie Wojskowej Sądu Najwyższego, wykonujący dotychczas czynności nadzoru administracyjnego nad sądami wojskowymi, oraz sędziowie wojskowi wyznaczeni na stanowiska w Biurze Nadzoru Pozainstancyjnego w Izbie Wojskowej Sądu Najwyższego stają się z dniem wejścia w życie ustawy sędziami wojskowych sądów okręgowych.
§ 4.
Sędziowie, o których mowa w § 3, mogą być wyznaczeni na stanowiska służbowe w:
1)
Biurze Nadzoru Pozainstancyjnego w Izbie Wojskowej Sądu Najwyższego;
2)
departamencie, o którym mowa w art. 5 organy nadzoru nad sądami wojskowymi § 4;
3)
wojskowym sądzie okręgowym.
§ 5.
Wyznaczenia, o którym mowa w § 4 pkt 3, dokonuje Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej.
Porównania: 1
Po wejściu w życie ustawy kadencję, o której mowa w art. 10 Zgromadzenie Sędziów Sądów Wojskowych § 2, rozpoczyna Prezes Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie.
Porównania: 1
 Ilekroć w innych ustawach jest mowa o szefie sądu wojskowego lub jego zastępcy, należy przez to rozumieć prezesa sądu wojskowego lub jego zastępcę.
Porównania: 1
Postępowanie dyscyplinarne wszczęte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy prowadzi się nadal według przepisów dotychczasowych.
Porównania: 1
Do osób, które rozpoczęły staż asesorski lub aplikację sądową w sądach wojskowych przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.
Porównania: 1
Do czasu wydania przepisów wykonawczych przewidzianych w ustawie, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy, a w zakresie dotyczącym art. 18 rozporządzenie w sprawie organizacji sądów i nadzoru nad sądami, archiwizacji akt i działach administracji sądowej § 3 - 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, zachowują moc przepisy dotychczas obowiązujące, o ile nie są z nią sprzeczne.
Porównania: 1
Traci moc ustawa z dnia 8 czerwca 1972 r. o ustroju sądów wojskowych (Dz. U. poz. 166, z 1989 r. poz. 436, z 1991 r. poz. 491, z 1995 r. poz. 443, z 1996 r. poz. 44 oraz z 1997 r. poz. 604).
Porównania: 1
 Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1998 r.


----------
[Ustawa została ogłoszona 02.10.1997 r. - Dz.U. z 1997 r. poz.753]
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...