• Art. 17. ochr. środow. - ...
  29.09.2023

Prawo ochrony środowiska

Stan prawny aktualny na dzień: 29.09.2023

Dz.U.2022.0.2556 t.j. - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

Art. 17. ochr. środow.


Programy ochrony środowiska

1.
Organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy, w celu realizacji polityki ochrony środowiska, sporządza odpowiednio wojewódzkie, powiatowe i gminne programy ochrony środowiska, uwzględniając cele zawarte w strategiach, programach i dokumentach programowych, o których mowa w art. 14 prowadzenie polityki ochrony środowiska ust. 1.
2.
Projekty programów ochrony środowiska podlegają zaopiniowaniu przez:
1)
ministra właściwego do spraw klimatu – w przypadku projektów wojewódzkich programów ochrony środowiska;
2)
organ wykonawczy województwa – w przypadku projektów powiatowych programów ochrony środowiska;
3)
organ wykonawczy powiatu – w przypadku projektów gminnych programów ochrony środowiska.
3.
(uchylony)
4.
Organ, o którym mowa w ust. 1, zapewnia możliwość udziału społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, 1260, 1261, 1783, 1846 i 2185), w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie programu ochrony środowiska.
Art. 17. Programy ochrony środowiska - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 2 Porównania: 1 Przypisy: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...