• Art. 401. ochr. środow. -...
  03.03.2024

Art. 401. ochr. środow.


Przychody Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy

1.
Przychodami Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy są wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych.
1a.
Przychodami Narodowego Funduszu są także wpływy z opłat za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, o których mowa w art. 268 opłaty za usługi wodne ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, oraz wpływy z opłat podwyższonych, o których mowa w art. 280 opłata podwyższona za korzystanie z usług wodnych pkt 1 lit. b oraz pkt 2 lit. b tej ustawy.
2.
Przychodami Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy mogą być dobrowolne wpłaty, zapisy, darowizny, świadczenia rzeczowe i wpływy pochodzące z fundacji oraz wpływy z przedsięwzięć organizowanych na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
3.
Przychodami Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy mogą być środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, inne niż środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.
4.
Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze mogą otrzymywać dotacje z budżetu państwa w zakresie określonym w odrębnych ustawach.
5.
Przychodami Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy mogą być także przychody z tytułu emisji obligacji własnych oraz inne przychody związane z działalnością tych funduszy.
6.
Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze mogą zaciągać kredyty i pożyczki.
7.
Przychodami Narodowego Funduszu są także:
1)
wpływy z opłat, o których mowa w art. 210 opłata rejestracyjna ust. 1;
1a)
wpływy z kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 315a niewykonanie przez kontrolowany organ obowiązków z zakresu ochrony powietrza;
2)
wpływy z opłat, o których mowa w dziale VII ustawy – Prawo geologiczne i górnicze;
2a)
wpływy z opłat gwarancyjnych i uzupełniających opłat gwarancyjnych, o których mowa w art. 28e ustanawianie zabezpieczenia środków ust. 4 i art. 28f zwiększenie wysokości zabezpieczenia środków ust. 1 ustawy – Prawo geologiczne i górnicze;
3)
(uchylony)
4)
(uchylony)
4a)
wpływy z opłaty zastępczej, o której mowa w art. 11 opłata zastępcza ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2166 oraz z 2023 r. poz. 1681);
4b)
wpływy z opłaty zastępczej, o której mowa w art. 52 efektywność energetyczna ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii;
4c)
(uchylony)
5)
(uchylony)
6)
(uchylony)
7)
wpływy z opłat, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych;
7a)
kwoty pomniejszeń, o których mowa w art. 402 przekazywanie wpływów z opłat i kar pieniężnych ust. 4a;
7b)
środki uzyskane ze sprzedaży w drodze aukcji uprawnień do emisji, o których mowa w art. 49 ust. 2b ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych;
7c)
wpływy, o których mowa w art. 3f przeznaczenie wpływów z tytułu opłaty za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych ust. 2, art. 3n przeznaczenie wpływów z opłat z tytułu wprowadzania do obrotu produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych ust. 2 i art. 11b obowiązek finansowania publicznych kampanii edukacyjnych ust. 10 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1903 oraz z 2023 r. poz. 877);
8)
wpływy z opłat produktowych pobieranych na podstawie przepisów o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej;
8a)
środki, o których mowa w art. 19 publiczne kampanie edukacyjne ust. 4c ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 1658 i 1852);
8b)
wpływy z opłat produktowych, o których mowa w art. 34 obowiązek wniesienia opłaty produktowej ust. 2 i art. 37 dodatkowa opłata produktowa ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r.o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;
9)
wpływy z opłat, o których mowa w art. 14 opłata za brak sieci zbierania pojazdów ust. 1, art. 17 określenie zobowiązania z tytułu opłaty za brak sieci zbierania pojazdów ust. 1 i 2 oraz art. 43a wpływy z opłat za nieosiągnięcie poziomu odzysku i recyklingu odpadów z pojazdów ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji;
10)
wpływy z opłat, o których mowa w art. 72 rozliczenie wykonania obowiązków w zakresie osiągnięcia wymaganych poziomów zbierania, odzysku oraz przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu ust. 2 i art. 77 określanie zobowiązania z tytułu opłaty produktowej ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;
11)
wpływy z tytułu środków, o których mowa w art. 15 publiczne kampanie edukacyjne ust. 3 pkt 2 oraz art. 62 obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z wykonania obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych;
11a)
wpływy z administracyjnych kar pieniężnych wymierzanych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach;
11b)
(uchylony)
12)
wpływy z kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 32 kary pieniężne za naruszenie przepisów ustawy przez odbiorcę lub wysyłającego odpady i art. 33 kary pieniężne za naruszenie przepisów ustawy przez odbiorcę, wysyłającego lub transportującego odpady ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1792 oraz z 2023 r. poz. 1890);
13)
(uchylony)
13a)
wpływy z opłat, o których mowa w art. 65 obowiązki marszałka województwa w zakresie wpływów z opłat ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1113 oraz z 2023 r. poz. 1852);
13b)
środki przekazane przez organ, o którym mowa w art. 26a obowiązek podjęcia działań w celu usunięcia odpadów i gospodarowania nimi ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, z tytułu zwrotu kosztów, o których mowa w art. 400a zakres finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej ust. 1 pkt 8c, w przypadku gdy koszty te zostały sfinansowane w formie dotacji, o której mowa w art. 411 finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej ust. 1 pkt 2, lub przez przekazanie środków zgodnie z art. 410c dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez jednostki budżetowe ust. 1;
14)
wpływy z nawiązek wymierzanych na podstawie art. 47 uchylony § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny;
15)
wpływy z tytułu opłaty emisyjnej, o której mowa w art. 321a opłata emisyjna, w części przypadającej Narodowemu Funduszowi;
16)
wpływy z tytułu opłaty zastępczej, o której mowa w art. 23 obowiązki podmiotu realizującego Narodowy Cel Wskaźnikowy ust. 1a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2022 r. poz. 403 i 2411 oraz z 2023 r. poz. 1597 i 1681);
17)
środki przekazywane przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego w wysokości 0,1% uzasadnionego zwrotu z kapitału zaangażowanego w wykonywaną działalność gospodarczą w zakresie przesyłania energii elektrycznej, o których mowa w art. 16b realizacja zadań operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego lub systemu połączonego elektroenergetycznego ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne;
18)
wpływy z tytułu opłaty zastępczej, o której mowa w art. 37a przepis epizodyczny ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2023 r. poz. 846 i 1681);
19)
wpływy z kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 35a podmioty podlegające karze pieniężnej pkt 7 i 8 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.
20)
wpływy z tytułu:
a) zwrotu środków finansowych, o których mowa w art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych,
b) zwrotu kosztów, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych,
c) opłat, o których mowa w art. 20 ust. 1 i art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych.
7a.
Przychody, o których mowa w ust. 7 pkt 14, przeznacza się wyłącznie na cele związane z ochroną środowiska;
8.
Przychodami wojewódzkich funduszy są także:
1)
(uchylony)
2)
wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w art. 9y naruszenie przepisów ustawy przez gminną jednostkę organizacyjną ust. 1 i 2, art. 9z naruszenie przepisów ustawy przez gminę ust. 1, 2 i 4 oraz art. 9za ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 i 1852).
Art. 401. Przychody Narodowego Funduszu i wojewódzkich fu... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 6 Porównania: 1 Przypisy: 3
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...