• Prawo ochrony środowiska
  23.05.2024

Prawo ochrony środowiska

Stan prawny aktualny na dzień: 23.05.2024

Dz.U.2024.0.54 t.j. - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

Dział I. Zakres obowiązywania ustawy

Ustawa określa zasady ochrony środowiska oraz warunki korzystania z jego zasobów, z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju, a w szczególności:
1)
zasady ustalania:
a) warunków ochrony zasobów środowiska,
b) warunków wprowadzania substancji lub energii do środowiska,
c) kosztów korzystania ze środowiska;
2)
(uchylony)
3)
(uchylony)
4)
obowiązki organów administracji;
5)
odpowiedzialność i sankcje.
Orzeczenia: 3 Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Przepisów ustawy nie stosuje się do spraw uregulowanych w przepisach prawa atomowego.
2.
Przepisów ustawy nie stosuje się także w zakresie:
1)
obowiązku posiadania pozwolenia,
1a)
wydawania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu,
2)
ponoszenia opłat, w razie prowadzenia działań ratowniczych.
2a.
Przepisów ustawy nie stosuje się także w zakresie hałasu powstającego w związku z powszechnym korzystaniem ze środowiska.
3.
Przepisy ustawy nie naruszają przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 756, 1030 i 1532).
4.
Zasady ochrony morza przed zanieczyszczeniem przez statki oraz organy administracji właściwe w sprawach tej ochrony określają przepisy odrębne.
Orzeczenia: 6 Porównania: 1 Przypisy: 2
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...