• Prawo ochrony środowiska
  16.07.2024

Prawo ochrony środowiska

Stan prawny aktualny na dzień: 16.07.2024

Dz.U.2024.0.54 t.j. - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

Dział II. Odpowiedzialność karna

Porównania: 1
Kto wbrew ciążącemu na nim, na podstawie art. 75 ochrona przyrody przy pracach budowlanych, obowiązkowi w trakcie prac budowlanych nie zapewnia ochrony środowiska w obszarze prowadzenia prac, podlega karze grzywny.
Porównania: 1
Kto, będąc obowiązany na podstawie art. 76 wymogi ochrony środowiska dla obiektów budowlanych, ust. 4, nie informuje wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o planowanym terminie oddania do użytkowania obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji lub o terminie zakończenia rozruchu instalacji, podlega karze grzywny.
Porównania: 1
Kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 91 uchwała w sprawie programu ochrony powietrza ust. 3 i 5,
podlega karze grzywny.
Kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa
przyjętej na podstawie art. 92 plan działań krótkoterminowych zarządu województwa ust. 1c, podlega karze grzywny.
Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Kto, reklamując lub w inny sposób promując produkt, narusza wymagania określone w art. 80a rozporządzenie w sprawie reklam i materiałów promocyjnych, ust. 1, podlega karze grzywny.
2.
Tej samej karze podlega, kto nie zamieszcza w reklamie lub materiale promocyjnym informacji wymaganych na podstawie art. 80a rozporządzenie w sprawie reklam i materiałów promocyjnych ust. 2.
Porównania: 1
Kto, będąc obowiązany decyzją wydaną na podstawie art. 95 decyzja nakładająca obowiązek pomiaru poziomu substancji w powietrzu do prowadzenia pomiarów poziomów substancji w powietrzu, nie spełnia tego obowiązku lub nie przechowuje wyników pomiarów w wymaganym okresie, podlega karze grzywny.
Porównania: 1
Kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 96 uchwała sejmiku województwa w sprawie ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, podlega karze grzywny.
Porównania: 1 Przypisy: 1
Porównania: 1
1.
Kto nie prowadzi badań zanieczyszczenia gleby i ziemi, będąc do tego obowiązany decyzją wydaną na podstawie art. 101f prawdopodobieństwo występowania historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi ust. 1 lub nie przechowuje wyników badań w wymaganym okresie wbrew art. 101f prawdopodobieństwo występowania historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi ust. 4,
podlega karze grzywny.
2.
Tej samej karze podlega, kto nie zapewnia wykonania badań przez laboratorium zgodnie z art. 101f prawdopodobieństwo występowania historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi ust. 2.
Kto, będąc do tego obowiązany na podstawie art. 101e zgłoszenie historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi ust. 1, nie zgłasza regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi,
podlega karze grzywny.
Kto, będąc do tego obowiązany na podstawie art. 101h obowiązek przeprowadzenia remediacji ust. 1 i 2, nie przeprowadza remediacji,
podlega karze grzywny.
1.
Kto, wbrew art. 101l plan remediacji ust. 1, prowadzi remediację niezgodnie z ustalonym planem remediacji lub będąc do tego obowiązany na podstawie art. 101l plan remediacji ust. 2, nie przedkłada regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska projektu planu remediacji,
podlega karze grzywny.
2.
Tej samej karze podlega, kto uniemożliwia przeprowadzenie remediacji lub prowadzenie badań zanieczyszczenia gleby i ziemi, zgodnie z obowiązkami określonymi w art. 101l plan remediacji ust. 6, art. 101m kompetencje organu w razie nieprzeprowadzenia remediacji przez zobowiązanego ust. 7 i art. 101o obowiązek udostępnienia powierzchni ziemi dla przeprowadzenia remediacji ust. 1.
Kto, wbrew art. 101r zakaz używania osadów z dna zbiorników powierzchniowych, używa do prac ziemnych glebę lub ziemię, jeżeli przekroczona w nich jest dopuszczalna zawartość substancji powodującej ryzyko,
podlega karze grzywny.
Porównania: 1
Porównania: 1
Kto narusza warunki decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności albo karze grzywny.
Porównania: 1
Kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale rady powiatu wydanej na podstawie art. 116 ograniczenia i zakazy używania jednostek pływających ust. 1,
podlega karze grzywny.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Kto, będąc obowiązany do wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych w środowisku, na podstawie art. 122a podmioty obowiązane do wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, nie wykonuje tych pomiarów, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności albo karze grzywny.
Porównania: 1
Kto, będąc obowiązany do przekazywania wyników pomiarów pól elektromagnetycznych w środowisku, nie przekazuje ich w terminie określonym w art. 122a podmioty obowiązane do wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych ust. 2, podlega karze grzywny.
1.
Kto, będąc do tego obowiązany na podstawie art. 145 obowiązek dotrzymywania standardów emisyjnych pkt 1, wprowadzając do środowiska substancje lub energie, w zakresie, w jakim nie wymaga to pozwolenia, nie dotrzymuje standardów emisyjnych,
podlega karze grzywny.
2.
Tej samej karze podlega ten, kto:
1)
nie postępuje w sposób, o którym mowa w art. 145 obowiązek dotrzymywania standardów emisyjnych pkt 4;
2)
nie zatrzymuje instalacji i urządzenia do spalania lub współspalania odpadów, zgodnie z art. 145 obowiązek dotrzymywania standardów emisyjnych pkt 5;
3)
nie stosuje paliw, surowców lub materiałów, w tym substancji lub mieszanin, zgodnie z wymaganiami lub ograniczeniami, o których mowa w art. 145 obowiązek dotrzymywania standardów emisyjnych pkt 6;
4)
nie stosuje rozwiązań technicznych, zgodnie z wymaganiami, o których mowa w art. 145 obowiązek dotrzymywania standardów emisyjnych pkt 7;
5)
nie przekazuje informacji lub danych, o których mowa w art. 145 obowiązek dotrzymywania standardów emisyjnych pkt 8.
Porównania: 1
Kto, będąc do tego obowiązany na podstawie art. 146g obowiązki prowadzących niektóre instalacje spalania paliw:
1)
nie dotrzymuje maksymalnych emisji substancji, o których mowa w art. 146g obowiązki prowadzących niektóre instalacje spalania paliw pkt 1,
2)
nie realizuje działań zapobiegających, o których mowa w art. 146g obowiązki prowadzących niektóre instalacje spalania paliw pkt 2,
3)
nie przekazuje informacji, zgodnie z art. 146g obowiązki prowadzących niektóre instalacje spalania paliw pkt 3,
4)
nie przestrzega wymagań, o których mowa w art. 146g obowiązki prowadzących niektóre instalacje spalania paliw pkt 4,
podlega karze grzywny.
1.
Kto, będąc obowiązany na podstawie:
1)
art. 147 pomiary wielkości emisji i ilości pobieranej wody ust. 1 – do prowadzenia okresowych pomiarów wielkości emisji,
2)
art. 147 pomiary wielkości emisji i ilości pobieranej wody ust. 2 – do prowadzenia ciągłych pomiarów wielkości emisji,
3)
art. 147 pomiary wielkości emisji i ilości pobieranej wody ust. 4 – do prowadzenia wstępnych pomiarów wielkości emisji z instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny,
nie wykonuje tych obowiązków lub nie przechowuje wyników pomiarów w wymaganym okresie,
podlega karze grzywny.
2.
Tej samej karze podlega kto:
1)
będąc obowiązany do zapewnienia wykonania pomiarów wielkości emisji lub innych warunków korzystania ze środowiska, w tym pobierania próbek, przez laboratorium lub certyfikowane jednostki badawcze, o których mowa w art. 147a obowiązek wykonania pomiarów wielkości emisji ust. 1, nie spełnia tego obowiązku;
2)
będąc obowiązany w drodze decyzji wydanej na podstawie art. 150 decyzja o obowiązku prowadzenia pomiarów wielkości emisji ust. 1–3 do prowadzenia w określonym czasie pomiarów wielkości emisji lub przedkładania wyników tych pomiarów, nie spełnia tego obowiązku;
3)
nie przechowuje wyników przeprowadzonych pomiarów w okresie, o którym mowa w art. 147 pomiary wielkości emisji i ilości pobieranej wody ust. 6.
Porównania: 1
Kto, będąc do tego obowiązany na podstawie art. 149 przedstawienie wyników pomiarów eksploatacji instalacji lub urządzenia inspektorowi ochrony środowiska, ust. 1, nie przedkłada właściwym organom wyników pomiarów, podlega karze grzywny.
Porównania: 1
1.
Kto, będąc obowiązany na podstawie art. 152 obowiązek zgłoszenia instalacji do zgłoszenia informacji dotyczących eksploatacji instalacji, nie spełnia tych obowiązków lub eksploatuje instalację niezgodnie ze złożoną informacją, podlega karze grzywny.
2.
Tej samej karze podlega, kto:
1)
eksploatuje instalację pomimo wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 152 obowiązek zgłoszenia instalacji ust. 4, albo rozpoczyna eksploatację instalacji przed upływem terminu do wniesienia sprzeciwu, chyba że wydano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu;
2)
narusza warunki decyzji, o której mowa w art. 154 decyzja ustalająca wymagania dotyczące eksploatacji instalacji ust. 1 lub 1a, określającej wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji instalacji wymagającej zgłoszenia, o którym mowa w art. 152 obowiązek zgłoszenia instalacji ust. 1;
3)
nie dotrzymuje dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 122 dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku ust. 1.
Porównania: 1
1.
Kto narusza zakaz używania instalacji lub urządzeń nagłaśniających określony w art. 156 zakaz używania instalacji nagłaśniających ust. 1, podlega karze grzywny.
2.
Tej samej karze podlega, kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów określonych w uchwale rady gminy, wydanej na podstawie art. 157 uchwała rady gminy ust. 1.
Porównania: 1
Kto narusza zakaz wprowadzania do obrotu lub ponownego wykorzystania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska określony w art. 160 substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska, ust. 1, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności, albo grzywny.
Porównania: 1
Kto, będąc do tego obowiązany na podstawie art. 161 postępowanie z substancjami szczególnie niebezpiecznymi, nie oczyszcza lub nie unieszkodliwia instalacji lub urządzeń, w których są lub były wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska albo co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że były w nich wykorzystywane takie substancje, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności, albo grzywny.
Porównania: 1
1.
Kto, wykorzystując substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska, nie przekazuje okresowo odpowiednio marszałkowi województwa albo wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta informacji o rodzaju, ilości i miejscach ich występowania, czym narusza obowiązek określony w art. 162 eliminacja substancji ust. 3 i 4, podlega karze grzywny.
2.
Tej samej karze podlega, kto w wymaganym zakresie nie dokumentuje rodzaju, ilości i miejsc występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz sposobu ich eliminowania, czym narusza obowiązek określony w art. 162 eliminacja substancji ust. 2.
Porównania: 1
1.
Kto, wprowadzając do obrotu wykonane z tworzyw sztucznych jednorazowe naczynia i sztućce, nie zamieszcza na nich informacji o ich negatywnym oddziaływaniu na środowisko, czym narusza obowiązek określony w art. 170 ograniczenia wykorzystywania produktów negatywnie wpływających na środowisko, ust. 1, podlega karze grzywny.
2.
Tej samej karze podlega, kto wprowadza do obrotu określone na podstawie art. 170 ograniczenia wykorzystywania produktów negatywnie wpływających na środowisko, ust. 2 produkty z tworzyw sztucznych i nie zamieszcza na nich informacji o ich negatywnym oddziaływaniu na środowisko.
Porównania: 1
1.
Kto narusza określony w art. 171 zakaz wprowadzania do obrotu produktów niespełniających wymagań zakaz wprowadzania do obrotu produktów, które nie odpowiadają wymaganiom, o których mowa w art. 169 rozporządzenie w sprawie oznaczania produktów ust. 1, podlega karze grzywny.
2.
Tej samej karze podlega, kto narusza obowiązek, o którym mowa w art. 167 informacja na produkcie ust. 2, nie spełniając wymagań, o których mowa w art. 167 informacja na produkcie ust. 3, lub kto narusza obowiązek, o którym mowa w art. 167 informacja na produkcie ust. 5.
3.
Przepisu ust. 1 nie stosuje się do osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą, która dokonuje wprowadzenia do obrotu kotła na paliwo stałe o znamionowej mocy cieplnej nie większej niż 500 kW w rozumieniu art. 172a objaśnienie pojęć rozdziału pkt 2, który nie odpowiada wymaganiom określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 169 rozporządzenie w sprawie oznaczania produktów ust. 1.
Porównania: 1
1.
Kto, będąc obowiązany na podstawie:
1)
art. 175 obowiązki zarządcy obiektu ust. 1 – do prowadzenia okresowych pomiarów poziomów w środowisku wprowadzanych substancji lub energii,
2)
art. 175 obowiązki zarządcy obiektu ust. 2 – do prowadzenia ciągłych pomiarów poziomów w środowisku wprowadzanych substancji lub energii,
3)
art. 175 obowiązki zarządcy obiektu ust. 3 – do przeprowadzenia pomiarów poziomów w środowisku wprowadzanych substancji lub energii w związku z eksploatacją obiektu przebudowanego,
nie wykonuje tych obowiązków lub nie przechowuje wyników pomiarów w wymaganym okresie,
podlega karze grzywny.
2.
Tej samej karze podlega ten, kto będąc obowiązany w drodze decyzji, wydanej na podstawie art. 178 decyzja o nałożeniu na zarządzającego obowiązku prowadzenia pomiarów ust. 1–3, do prowadzenia w określonym czasie pomiarów lub ich przedkładania, nie spełnia tego obowiązku, a także kto nie przechowuje wyników tych pomiarów w wymaganym okresie.
Porównania: 1
1.
Kto, będąc obowiązany na podstawie art. 177 przedkładanie wyników pomiarów poziomów w środowisku wprowadzanych substancji lub energii ust. 1, nie przedkłada właściwym organom wyników pomiarów, podlega karze grzywny.
2.
(uchylony)
Porównania: 1
1.
Kto eksploatuje instalację bez wymaganego pozwolenia lub z naruszeniem jego warunków,
podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności, albo grzywny.
2.
Tej samej karze podlega ten, kto eksploatuje instalację bez wniesienia wymaganego zabezpieczenia, o którym mowa w art. 187 zabezpieczenie roszczeń.
Porównania: 1
Kto ujawnia informacje uzyskane w związku z wykonywaniem czynności weryfikatora środowiskowego, podlega karze aresztu albo karze grzywny.
Porównania: 1
Kto, nie będąc do tego uprawnionym, używa znaków udziału w krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS), podlega karze grzywny.
Porównania: 1
Kto, będąc obowiązany do sporządzenia raportu końcowego, nie spełnia tego obowiązku lub przedłożył raport niezgodny z wymaganiami, o których mowa w art. 217b raport końcowy o stanie zanieczyszczeń ust. 3,
podlega karze grzywny.
Kto, zauważywszy wystąpienie awarii, nie zawiadomi o tym niezwłocznie osób znajdujących się w strefie zagrożenia oraz jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej albo wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, czym narusza obowiązek określony w art. 245 obowiązek poinformowania o awarii ust. 1, podlega karze grzywny.
Porównania: 1
Kto nie wykonuje obowiązków nałożonych decyzją wydaną na podstawie art. 247 decyzja wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w przypadku awarii, ust. 1, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności, albo grzywny.
Porównania: 1
Kto, prowadząc:
1)
zakład o zwiększonym ryzyku, nie wypełnia obowiązków określonych w art. 250 obowiązek zgłoszenia zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku ust. 1, 4, 5, 8 i 9, art. 251 program zapobiegania awariom ust. 1, 5–8, art. 252 system bezpieczeństwa ust. 1, art. 258 zmiany w zakładzie o zwiększonym ryzyku, art. 261a informacje podawane do wiadomości publicznej przez zakłady o zwiększonym lub dużym ryzyku ust. 1 lub art. 264 obowiązki prowadzącego zakład o zwiększonym lub dużym ryzyku w razie awarii,
2)
zakład o dużym ryzyku, nie wypełnia obowiązków określonych w art. 250 obowiązek zgłoszenia zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku ust. 1, 4, 5, 8 i 9, art. 251 program zapobiegania awariom ust. 1, 5–8, art. 252 system bezpieczeństwa ust. 1, art. 253 raport o bezpieczeństwie ust. 1, art. 254 zatwierdzenie raportu o bezpieczeństwie ust. 1, art. 256 zmiany raportu o bezpieczeństwie, art. 257 zmiany w zakładzie o dużym ryzyku, art. 261 obowiązki prowadzącego zakład o dużym ryzyku ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2–5, art. 261a informacje podawane do wiadomości publicznej przez zakłady o zwiększonym lub dużym ryzyku ust. 1 i 2, art. 262 udział pracowników zakładu w sporządzaniu wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego, art. 263 wykaz znajdujących się na terenie zakładu substancji niebezpiecznych lub art. 264 obowiązki prowadzącego zakład o zwiększonym lub dużym ryzyku w razie awarii
podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności albo grzywny.
Porównania: 1
Kto, prowadząc:
1)
zakład o zwiększonym ryzyku, wbrew art. 255 rozpoczęcie ruchu zakładu o dużym ryzyku ust. 1 uruchamia zakład lub jego część albo dokonuje zmiany, o której mowa w art. 258 zmiany w zakładzie o zwiększonym ryzyku ust. 1, bez pozytywnego zaopiniowania przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej programu zapobiegania awariom albo zmian tego programu,
2)
zakład o dużym ryzyku, wbrew art. 255 rozpoczęcie ruchu zakładu o dużym ryzyku ust. 2 uruchamia zakład lub jego część albo dokonuje zmiany, o której mowa w art. 257 zmiany w zakładzie o dużym ryzyku ust. 1, bez pozytywnego zaopiniowania przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej programu zapobiegania awariom i wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego albo ich zmian lub zatwierdzenia przez ten organ raportu o bezpieczeństwie albo zmian tego raportu
podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności albo grzywny.
Porównania: 1
Porównania: 1 Przypisy: 1
Porównania: 1 Przypisy: 1
Kto nie dopełnia obowiązków nałożonych decyzją wydaną na podstawie art. 264d decyzja w sprawie ustalenia grupy zakładów mogących spowodować zagrożenie wynikające z ich lokalizacji ust. 1, podlega karze grzywny.
Porównania: 1
1.
(uchylony)
2.
Kto, będąc do tego obowiązany na podstawie art. 286 wykazy danych wykorzystywanych do ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze środowiska, nie dopełnia obowiązku terminowego przedkładania wykazu
podlega karze grzywny.
Porównania: 1
Kto nie wykonuje decyzji:
1)
o wstrzymaniu działalności, wydanej na podstawie art. 364 wstrzymanie działalności,
2)
o wstrzymaniu oddania do użytkowania lub zakazu użytkowania obiektu budowlanego, zespołu obiektów, instalacji lub urządzenia, wydanej na podstawie art. 365 wstrzymanie eksploatacji instalacji, art. 367 wstrzymanie użytkowania instalacji przez inspektora ochrony środowiska lub art. 368 wstrzymanie użytkowania instalacji przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta,
3)
o zakazie produkcji, sprowadzania z zagranicy lub wprowadzania do obrotu produktów niespełniających wymagań ochrony środowiska, wydanej na podstawie art. 370 zakaz produkcji, sprowadzania zza granicy i wprowadzania do obrotu produktów,
4)
nakazującej usunięcie w określonym terminie stwierdzonych uchybień lub wstrzymującej uruchomienie albo użytkowanie zakładu, instalacji, w tym magazynu lub jakiejkolwiek ich części, wydanej na podstawie art. 373 decyzja nakazująca usunięcie uchybień lub wstrzymująca użytkowanie zakładu ust. 1,
podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności, albo grzywny.
Porównania: 1
Orzekanie w sprawach o czyny określone w art. 330 prace budowlane–360 następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...