• Prawo ochrony środowiska
  19.05.2024

Prawo ochrony środowiska

Stan prawny aktualny na dzień: 19.05.2024

Dz.U.2024.0.54 t.j. - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

Dział III. Polityka ochrony środowiska oraz programy ochrony środowiska.

Polityka ochrony środowiska to zespół działań mających na celu stworzenie warunków niezbędnych do realizacji ochrony środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
Porównania: 1
1.
Polityka ochrony środowiska jest prowadzona na podstawie strategii rozwoju, programów i dokumentów programowych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U.z 2023 r. poz. 1259 i 1273).
2.
Polityka ochrony środowiska jest prowadzona również za pomocą wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska.
Porównania: 1
Porównania: 1 Przypisy: 1
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
1.
Organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy, w celu realizacji polityki ochrony środowiska, sporządza odpowiednio wojewódzkie, powiatowe i gminne programy ochrony środowiska, uwzględniając cele zawarte w strategiach, programach i dokumentach programowych, o których mowa w art. 14 prowadzenie polityki ochrony środowiska ust. 1.
2.
Projekty programów ochrony środowiska podlegają zaopiniowaniu przez:
1)
ministra właściwego do spraw klimatu – w przypadku projektów wojewódzkich programów ochrony środowiska;
2)
organ wykonawczy województwa – w przypadku projektów powiatowych programów ochrony środowiska;
3)
organ wykonawczy powiatu – w przypadku projektów gminnych programów ochrony środowiska.
3.
(uchylony)
4.
Organ, o którym mowa w ust. 1, zapewnia możliwość udziału społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, z późn. zm.), w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie programu ochrony środowiska.
Orzeczenia: 2 Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Programy, o których mowa w art. 17 programy ochrony środowiska ust. 1, uchwala odpowiednio sejmik województwa, rada powiatu albo rada gminy.
2.
Z wykonania programów organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy sporządza co 2 lata raporty, które przedstawia się odpowiednio sejmikowi województwa, radzie powiatu lub radzie gminy.
3.
Po przedstawieniu raportów odpowiednio sejmikowi województwa, radzie powiatu albo radzie gminy, raporty są przekazywane przez organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy odpowiednio do ministra właściwego do spraw klimatu, organu wykonawczego województwa i organu wykonawczego powiatu.
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...