• Prawo ochrony środowiska
  18.05.2024

Prawo ochrony środowiska

Stan prawny aktualny na dzień: 18.05.2024

Dz.U.2024.0.54 t.j. - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

Dział V. Przeglądy ekologiczne

W razie stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko, organ ochrony środowiska może, w drodze decyzji, zobowiązać prowadzący instalację podmiot korzystający ze środowiska do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego.
Orzeczenia: 8 Porównania: 1
Przegląd ekologiczny instalacji, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, powinien zawierać:
1)
opis obejmujący:
a) rodzaj, wielkość i usytuowanie instalacji wraz z informacją o jej stanie technicznym,
b) powierzchnię zajmowanego terenu lub obiektu budowlanego,
c) rodzaj technologii,
d) istniejące w sąsiedztwie lub bezpośrednim zasięgu oddziaływania instalacji obiekty mieszkalne i użyteczności publicznej,
e) istniejące w sąsiedztwie lub bezpośrednim zasięgu oddziaływania instalacji zabytki chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
f) istniejące w sąsiedztwie lub bezpośrednim zasięgu oddziaływania instalacji obiekty i obszary poddane ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody, ustawy o lasach, ustawy – Prawo wodne oraz przepisów ustawy o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym;
2)
określenie oddziaływania na środowisko instalacji, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;
3)
opis działań mających na celu zapobieganie i ograniczanie oddziaływania na środowisko;
4)
porównanie wykorzystywanej technologii z technologią spełniającą wymagania,
o których mowa w art. 143 wymagania dotyczące technologii instalacji;
5)
wskazanie, czy dla instalacji konieczne jest ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania, określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich;
6)
zwięzłe streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w przeglądzie;
7)
nazwisko osoby lub osób sporządzających przegląd.
Orzeczenia: 3 Porównania: 1 Przypisy: 1
W decyzji, o której mowa w art. 237 obowiązek przeglądu ekologicznego, organ właściwy do jej wydania może:
1)
ograniczyć zakres przedmiotowy przeglądu ekologicznego;
2)
wskazać metody badań i studiów.
Porównania: 1
Jeżeli możliwość negatywnego oddziaływania na środowisko wynika z funkcjonowania instalacji, która nie jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ właściwy do nałożenia obowiązku sporządzenia przeglądu ekologicznego określa, które z wymagań wymienionych w art. 238 treść przeglądu ekologicznego, należy spełnić, sporządzając przegląd.
Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Jeżeli możliwość negatywnego oddziaływania na środowisko wynika z działalności podmiotu korzystającego ze środowiska innej niż eksploatacja instalacji, art. 237 obowiązek przeglądu ekologicznego, art. 239 dodatkowa treść decyzji pkt 2 i art. 240 ograniczony przegląd stosuje się odpowiednio.
2.
Jeżeli przegląd ekologiczny dotyczy drogi, linii kolejowej, linii tramwajowej, lotniska lub portu, obowiązek sporządzenia przeglądu spoczywa na zarządzających tymi obiektami.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Jeżeli dla instalacji konieczne jest ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania, do przeglądu ekologicznego powinna być załączona poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na którym konieczne jest utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania.
Porównania: 1
1.
Minister właściwy do spraw klimatu może określić, w drodze rozporządzenia, dodatkowe wymagania, jakie powinien spełniać przegląd ekologiczny dla poszczególnych rodzajów instalacji.
2.
W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, mogą zostać ustalone szczegółowe wymagania odnośnie do:
1)
formy sporządzania przeglądu;
2)
zakresu zagadnień, które powinny zostać określone i ocenione w przeglądzie;
3)
rodzaju dokumentów, z których informacje powinny zostać uwzględnione w przeglądzie.
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...