• Prawo ochrony środowiska
  27.05.2024

Rozdział 3. Wygaśnięcie, cofnięcie i ograniczenie pozwolenia

1.
Pozwolenie wygasa:
1)
po upływie czasu, na jaki zostało wydane;
2)
jeżeli podmiot przestał być prowadzącym instalację w rozumieniu ustawy, lub z innych powodów pozwolenie stało się bezprzedmiotowe;
3)
na wniosek prowadzącego instalację;
4)
jeżeli prowadzący instalację nie rozpoczął działalności objętej pozwoleniem w terminie dwóch lat od dnia, w którym pozwolenie stało się ostateczne;
5)
jeżeli prowadzący instalację nie prowadził działalności objętej pozwoleniem przez dwa lata;
6)
w przypadku, o którym mowa w art. 229 wykonalność pozwolenia na wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów z instalacji ust. 5;
7)
w przypadku wstrzymania użytkowania składowiska na czas dłuższy niż rok;
8)
w przypadku wstrzymania termicznego przekształcania odpadów na czas dłuższy niż rok.
1a.
(uchylony)
1b.
W przypadku, o którym mowa w art. 191a pozwolenie dla podmiotu podejmującego realizację nowej instalacji, pozwolenie wygasa, jeżeli prowadzący instalację nie rozpoczął działalności objętej pozwoleniem w terminie dwóch lat od określonego w pozwoleniu dnia, od którego jest dopuszczalna emisja.
1c.
W okresie do dnia 31 grudnia 2025 r. pozwolenie, o którym mowa w art. 180a wymóg uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, nie wygasa, jeżeli posiadacz odpadów w terminie nie później niż trzy miesiące przed upływem czasu, na jaki zostało wydane to pozwolenie, złoży wniosek o wydanie nowego pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
1d.
Dotychczasowe pozwolenie, o którym mowa w art. 180a wymóg uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, wygasa w dniu następującym po dniu, w którym:
1)
nowe pozwolenie, decyzja o odmowie wydania nowego pozwolenia albo decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania nowego pozwolenia stały się ostateczne, albo
2)
wniosek o wydanie nowego pozwolenia właściwy organ pozostawił bez rozpatrzenia.
1e.
Posiadacz odpadów jest zobowiązany do utrzymania zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 187 zabezpieczenie roszczeń, przez cały okres obowiązywania pozwolenia.
2.
Pozwolenia, o których mowa w art. 181 pozwolenia udzielane przez organ ochrony środowiska ust. 1 pkt 2 i 4, oraz pozwolenia wodnoprawne na pobór wód lub wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi wygasają w części dotyczącej instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego z chwilą upływu terminu, w którym prowadzący instalację powinien uzyskać pozwolenie zintegrowane, chyba że prowadzący instalację uzyskał pozwolenie zintegrowane przed terminem.
3.
Organ właściwy do wydania pozwolenia stwierdza, w drodze decyzji, wygaśnięcie pozwolenia, jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 2–8.
4.
(uchylony)
5.
Pozwolenie nie wygasa, jeżeli nastąpiło przejęcie praw i obowiązków, o którym mowa w art. 189 obowiązki i prawa przejmującego prowadzenie instalacji, albo przejęcie na podstawie innych przepisów, praw i obowiązków wynikających z decyzji, w tym w szczególności przepisów tytułu IV ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1467, z późn. zm.), w przypadku łączenia, podziału lub przekształcania spółek handlowych, albo przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2023 r. poz. 343).
Orzeczenia: 10 Porównania: 1 Przypisy: 2
1.
Pozwolenie podlega cofnięciu lub ograniczeniu bez odszkodowania, jeżeli instalacja nie jest należycie eksploatowana, przez co stwarza zagrożenie pogorszenia stanu środowiska w znacznych rozmiarach lub zagrożenie życia lub zdrowia ludzi.
2.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, decyzji w przedmiocie cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
Orzeczenia: 5 Porównania: 1
1.
Pozwolenie może zostać cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania, jeżeli:
1)
eksploatacja instalacji jest prowadzona z naruszeniem warunków pozwolenia, innych przepisów ustawy lub ustawy o odpadach;
2)
przepisy dotyczące ochrony środowiska zmieniły się w stopniu uniemożliwiającym emisję lub korzystanie ze środowiska na warunkach określonych w pozwoleniu;
3)
instalacja jest objęta postępowaniem, o którym mowa w art 227–229;
4)
nastąpiło przekroczenie krajowych pułapów emisji, o których mowa w art. 15 Krajowy plan redukcji emisji ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji;
5)
prowadzący instalację nie wystąpił z wnioskiem, o którym mowa w art. 215 analiza warunków pozwolenia zintegrowanego ust. 4 pkt 2 lub art. 216 analiza warunków pozwolenia zintegrowanego ust. 3.
2.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przed wydaniem decyzji w przedmiocie cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia organ wzywa prowadzącego instalację do usunięcia naruszeń w oznaczonym terminie.
Orzeczenia: 7 Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Pozwolenie może zostać cofnięte lub ograniczone za odszkodowaniem, jeżeli:
1)
przemawiają za tym względy ochrony środowiska lub
2)
korzystanie z pozwolenia stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi.
2.
Ustalenie odszkodowania następuje w drodze decyzji organu właściwego do cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia; decyzja jest niezaskarżalna.
3.
Odszkodowanie przysługuje od organu właściwego do cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia.
4.
Strona niezadowolona z przyznanego odszkodowania może w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, o której mowa w ust. 2, wnieść powództwo do sądu powszechnego; droga sądowa przysługuje także w razie niewydania decyzji przez właściwy organ w terminie 3 miesięcy od zgłoszenia żądania przez poszkodowanego.
5.
Wystąpienie na drogę sądową nie wstrzymuje wykonania decyzji, o której mowa w ust. 2.
6.
Roszczenie o odszkodowanie przedawnia się z upływem roku od dnia, w którym decyzja o cofnięciu lub ograniczeniu pozwolenia stała się ostateczna.
Orzeczenia: 4 Porównania: 1
1.
Jeżeli nie usunięto negatywnych skutków w środowisku powstałych w wyniku prowadzonej działalności, organ właściwy do wydania pozwolenia określa zakres i termin wykonania tego obowiązku w decyzji o wygaśnięciu, cofnięciu lub ograniczeniu pozwolenia.
2.
Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, nie naruszają kompetencji organu administracji wynikających z art. 362 decyzja o nałożeniu obowiązków na podmiot negatywnie oddziałującyna środowisko, ust. 1 pkt 2.
Porównania: 1
1.
Po wydaniu decyzji o wygaśnięciu, cofnięciu lub ograniczeniu pozwolenia, jeżeli prowadzący instalację usunął negatywne skutki w środowisku powstałe w wyniku prowadzonej działalności lub skutki takie nie wystąpiły, organ właściwy dowydania pozwolenia orzeka na wniosek prowadzącego instalację o zwrocie ustanowionego zabezpieczenia.
2.
W razie stwierdzenia, iż nie usunięto w wyznaczonym terminie negatywnych skutków w środowisku powstałych w wyniku prowadzonej działalności, organ właściwy do wydania pozwolenia orzeka o przeznaczeniu na ten cel zabezpieczenia w wysokości niezbędnej do usunięcia tych skutków.
Porównania: 1
Postępowanie w przedmiocie wygaśnięcia, cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia wszczyna się z urzędu albo na wniosek prowadzącego instalację.
Orzeczenia: 6 Porównania: 1
W razie ogłoszenia likwidacji lub upadłości podmiotu korzystającego ze środowiska przepisy art. 198 zwrot zabezpieczenia, stosuje się odpowiednio w zakresie orzekania o zwrocie zabezpieczenia albo o jego przeznaczeniu na usunięcie szkód.
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...