• Prawo ochrony środowiska
  21.05.2024

Rozdział 5. Polskie Domy Drewniane Spółka Akcyjna

1.
Spółka Polskie Domy Drewniane Spółka Akcyjna, zwana dalej „Spółką”, prowadzi działalność w celu zwiększenia dostępności mieszkań na potrzeby społeczeństwa.
2.
Siedzibą Spółki jest Warszawa.
3.
Spółka działa pod firmą „Polskie Domy Drewniane Spółka Akcyjna” i może używać w obrocie skrótów „Polskie Domy Drewniane S.A.” lub „PDD S.A.”.
Kapitał zakładowy Spółki wynosi co najmniej 50 000 000 zł i może być pokryty przez wniesienie wkładów pieniężnych lub niepieniężnych.
1.
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest energooszczędne budownictwo drewniane obejmujące budowę budynków mieszkalnych, zarządzanie tymi budynkami oraz wynajmowanie budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych z możliwością ich sprzedaży.
2.
Spółka może również:
1)
nabywać grunty;
2)
przeprowadzać remonty lub przebudowę budynków mieszkalnych;
3)
pozyskiwać lub tworzyć nowe rozwiązania technologiczne w zakresie przetwarzania drewna;
4)
nabywać lub przetwarzać surowiec drzewny, a także nabywać lub sprzedawać produkty drzewne;
5)
prowadzić inną działalność związaną z energooszczędnym budownictwem drewnianym lub infrastrukturą towarzyszącą.
3.
Szczegółowy przedmiot działalności Spółki określa jej statut.
1.
Akcje Spółki mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela.
2.
Łączny udział Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Banku Ochrony Środowiska Spółki Akcyjnej, zwanych dalej „Założycielami”, w kapitale zakładowym Spółki oraz w sumie głosów przypadających na wszystkie akcje Spółki wynosi powyżej 50%.
3.
Akcje imienne należące do Założycieli nie mogą być zbywane ani obciążane, z wyjątkiem zbycia lub obciążenia na rzecz Skarbu Państwa.
4.
Przepisy ust. 1–3 stosuje się także w przypadku, gdy Spółka jest spółką publiczną w rozumieniu art. 4 objaśnienie pojęć pkt 20 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2554 oraz z 2023 r. poz. 825 i 1723).
5.
Uprzywilejowanie akcji imiennych należących do Założycieli, w tym w zakresie prawa głosu, oraz uprawnienia osobiste Założycieli nie wygasają z chwilą uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej.
6.
Czynność prawna dokonana niezgodnie z przepisami ust. 2–5 jest nieważna.
Spółka może emitować obligacje, z tym że obligacje zamienne oraz obligacje z prawem pierwszeństwa mogą być skierowane wyłącznie do każdoczesnych akcjonariuszy Spółki. Obligacje zamienne oraz obligacje z prawem pierwszeństwa nie mogą być przedmiotem obrotu.
Spółka może zostać połączona z inną spółką albo ulec podziałowi wyłącznie za zgodą Rady Ministrów.
1.
Rada nadzorcza Spółki liczy co najmniej 3 członków. Jeżeli Spółka jest spółką publiczną, rada nadzorcza liczy co najmniej 5 członków.
2.
Rada nadzorcza Spółki jest powoływana przez walne zgromadzenie akcjonariuszy. Przepisów art. 385 skład rady nadzorczej spółki akcyjnej § 3–9 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych nie stosuje się.
1.
Uchwały rady nadzorczej Spółki zapadają bezwzględną większością głosów.
2.
W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego rady nadzorczej Spółki.
Zarząd Spółki liczy od 1 do 4 członków.
Do ustalania wynagrodzenia członków organów Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907).
W sprawach nieuregulowanych w ustawie do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...