• Art. 44a. - Narzędzia in...
  03.12.2022

Prawo oświatowe

Stan prawny aktualny na dzień: 03.12.2022

Dz.U.2021.0.1082 t.j. - Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe

Obserwuj akt

Art. 44a. Prawo oświatowe


Narzędzia informatyczne wspierające realizację działalności szkól i placówek

1.
W celu wspierania realizacji działań, o których mowa w art. 44 tworzenie warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej ust. 1 i 2, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania udostępnia szkołom i placówkom narzędzie informatyczne oraz zapewnia jego funkcjonowanie, w tym:
1)
zapewnia ochronę przed nieuprawnionym dostępem do narzędzia informatycznego;
2)
zapewnia integralność danych w narzędziu informatycznym;
3)
przeciwdziała uszkodzeniom narzędzia informatycznego;
4)
zapewnia rozliczalność działań dokonywanych na danych przetwarzanych w narzędziu informatycznym.
2.
Dyrektor szkoły lub placówki, która korzysta z narzędzia informatycznego, udostępnia uczniowi, a w przypadku ucznia niepełnoletniego – także jego rodzicom, oraz nauczycielowi identyfikator (login) i hasło dostępu, które umożliwiają rozpoczęcie korzystania przez ucznia i nauczyciela z narzędzia informatycznego.
3.
Identyfikator (login) i hasło dostępu, które umożliwiają rozpoczęcie korzystania z narzędzia informatycznego, mogą być używane wyłącznie przez ucznia, a w przypadku ucznia niepełnoletniego – ucznia lub jego rodziców, albo nauczyciela, którym dyrektor szkoły albo placówki je udostępnił.
4.
Dostęp do narzędzia informatycznego posiadają również osoby, które korzystają z narzędzia informatycznego niezależnie od struktury organizacyjnej szkoły lub placówki, o której mowa w art. 60a pozyskiwanie danych ucznia i nauczyciela z bazy danych SIO ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, w szczególności w celu uzupełniania wiedzy dla rozwoju umiejętności z zakresu kształcenia ogólnego oraz kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych.
5.
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może zlecić wykonanie zadań, o których mowa w ust. 1, lub ich części jednostce organizacyjnej podległej temu ministrowi lub przez niego nadzorowanej.
6.
Informację o miejscu udostępnienia narzędzia informatycznego minister właściwy do spraw oświaty i wychowania zamieszcza na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra.
7.
W narzędziu informatycznym, o którym mowa w ust. 1, przetwarza się:
1)
dane ucznia:
a) imię (imiona) i nazwisko ucznia,
b) informacje o: uczęszczaniu ucznia do szkoły lub placówki oraz oddziale, semestrze i klasie, do której uczeń uczęszcza,
c) adres poczty elektronicznej ucznia, o ile go posiada,
d) wizerunek i głos udostępniany przez ucznia w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej,
e) treści wytworzone przez ucznia z wykorzystaniem funkcjonalności narzędzia informatycznego;
2)
dane nauczyciela:
a) imię (imiona) i nazwisko nauczyciela,
b) numer PESEL nauczyciela, a w przypadku nauczyciela nieposiadającego numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz datę urodzenia,
c) informacje o zatrudnieniu nauczyciela w szkole lub placówce oraz nazwie i adresie siedziby tej szkoły lub placówki,
d) adres poczty elektronicznej nauczyciela, o ile go posiada,
e) wizerunek i głos udostępniany przez nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej,
f) treści wytworzone przez nauczyciela z wykorzystaniem funkcjonalności narzędzia informatycznego;
3)
dane osoby, która korzysta z narzędzia informatycznego niezależnie od struktury organizacyjnej szkoły lub placówki, o której mowa w art. 60a pozyskiwanie danych ucznia i nauczyciela z bazy danych SIO ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej:
a) imię (imiona) i nazwisko osoby,
b) adres poczty elektronicznej osoby,
c) wizerunek i głos udostępniany przez osobę w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej,
d) treści wytworzone przez osobę z wykorzystaniem funkcjonalności narzędzia informatycznego.
8.
Dane ucznia oraz dane nauczyciela, o których mowa odpowiednio w ust. 7 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2 lit. a–c, są pozyskiwane zgodnie z art. 60a pozyskiwanie danych ucznia i nauczyciela z bazy danych SIO ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej.
9.
Adres poczty elektronicznej ucznia albo nauczyciela jest przekazywany odpowiednio przez ucznia, a w przypadku ucznia niepełnoletniego – przez jego rodzica, albo przez nauczyciela, w szczególności w celu wykorzystania funkcjonalności narzędzia informatycznego przeznaczonych do komunikowania się.
10.
Dane, o których mowa w ust. 7 pkt 3, za zgodą osoby, o której mowa w ust. 7 pkt 3, są przetwarzane w celu korzystania ze wszystkich funkcjonalności narzędzia informatycznego.
11.
Dane ucznia, o których mowa w ust. 7 pkt 1 lit. a–c i e, są przechowywane w bazie danych narzędzia informatycznego przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia:
1)
korzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej;
2)
uczęszczania do danej szkoły lub placówki albo na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.
12.
Dane nauczyciela, o których mowa w ust. 7 pkt 2 lit. a–d i f, są przechowywane w bazie danych narzędzia informatycznego przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia roku szkolnego, w którym rozwiązano stosunek pracy z tym nauczycielem.
13.
Dane ucznia, o których mowa w ust. 7 pkt 1 lit. a–c i e, na wniosek ucznia, a w przypadku ucznia niepełnoletniego – jego rodzica, są przechowywane w bazie danych narzędzia informatycznego przez okres 12 miesięcy od dnia zakończenia:
1)
korzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej;
2)
uczęszczania do danej szkoły lub placówki albo na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.
14.
Dane nauczyciela, o których mowa w ust. 7 pkt 2 lit. a–d i f, na jego wniosek są przechowywane w bazie danych narzędzia informatycznego przez okres 6 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy z tym nauczycielem.
15.
Dane, o których mowa w ust. 7 pkt 3 lit. a, b i d, są przechowywane w bazie danych narzędzia informatycznego do czasu usunięcia ich przez osobę, o której mowa w ust. 7 pkt 3, lub po upływie 6 miesięcy od dnia ostatniej aktywności tej osoby w narzędziu informatycznym.
16.
Dane, o których mowa w ust. 7 pkt 1 lit. d, pkt 2 lit. e i pkt 3 lit. c, są przetwarzane w bazie danych narzędzia informatycznego w czasie rzeczywistym i nie podlegają utrwaleniu i przechowywaniu w tej bazie.
17.
Przepisy ust. 1–3, ust. 7 pkt 1 i 2, ust. 8, 9, 11–14 i 16 stosuje się odpowiednio do innych form wychowania przedszkolnego.
18.
Przepisy ust. 1–3, ust. 7 pkt 1 i 2, ust. 8, 9, 11–14 i 16 stosuje się odpowiednio do szkół i zespołów szkół w Polsce, o których mowa w art. 8 szkoły i placówki ust. 5 pkt 2 lit. c tiret pierwsze.
19.
Przepisy ust. 1, 4, ust. 7 pkt 3, ust. 10, 15 i 16 stosuje się odpowiednio do:
1)
szkół polskich;
2)
szkół i zespołów szkół w Polsce, o których mowa w art. 8 szkoły i placówki ust. 5 pkt 2 lit. c tiret drugie;
3)
szkół i zespołów szkół przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym i przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 8 szkoły i placówki ust. 5 pkt 2 lit. c.
Art. 44a. Narzędzia informatyczne wspierające realizację ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...