• Prawo przewozowe
  24.07.2024

Prawo przewozowe

Stan prawny aktualny na dzień: 24.07.2024

Dz.U.2020.0.8 t.j. - Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe

Rozdział 11. Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy szczególne, przejściowe i końcowe

1.
W ustawie z dnia 27 listopada 1961 r. o transporcie drogowym i spedycji krajowej (Dz. U. poz. 297) art. 5 dalsi przewoźnicy i 40 skreśla się.
2.
(skreślony).
3.
Do czasu uregulowania spraw dotyczących najmu pojazdów, usług spedycyjnych oraz czynności ładunkowych, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 1985 r., Minister Komunikacji może utrzymać w mocy niektóre przepisy rozporządzeń wydanych lub utrzymanych w mocy na podstawie upoważnień zawartych w przepisach, o których mowa w ust. 1 i 2.
Porównania: 1 Przypisy: 1
Porównania: 1
W sprawach nie unormowanych w ustawie oraz w przepisach wydanych w jej wykonaniu i w przepisach szczególnych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
Porównania: 1
Do przewozów międzynarodowych w żegludze śródlądowej, do konosamentu, awarii wspólnej oraz czarteru na czas stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu morskiego.
Porównania: 1
Porównania: 1 Przypisy: 1
Do stosunków prawnych powstałych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
Porównania: 1
Traci moc dekret z dnia 24 grudnia 1952 r. o przewozie przesyłek i osób kolejami (Dz. U. z 1953 r. poz. 7).
Porównania: 1
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1985 r.


----------
[Ustawa została ogłoszona 28.11.1984 r. - Dz.U. z 1984 r. poz. 272]
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...