• Prawo przewozowe
  29.05.2024

Prawo przewozowe

Stan prawny aktualny na dzień: 29.05.2024

Dz.U.2020.0.8 t.j. - Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe

Rozdział 4. Zabezpieczenie roszczeń i likwidacja przesyłek

1.
Przewoźnikowi przysługuje prawo zastawu na przesyłce w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z umowy przewozu, z wyjątkiem przesyłek organów władzy i administracji państwowej oraz organów wymiaru sprawiedliwości i ścigania.
2.
Prawo zastawu może być wykonywane, dopóki przesyłka znajduje się u przewoźnika lub u osoby, która ją dzierży w jego imieniu, albo dopóki może nią rozporządzać na podstawie dokumentów.
3.
(uchylony)
Porównania: 1
1.
Przewoźnik likwiduje przesyłkę w razie:
1)
braku wykonalnych wskazówek do usunięcia przeszkody w przewozie lub wydaniu przesyłki;
2)
zaginięcia dokumentów przewozowych i braku możliwości ustalenia osoby uprawnionej do rozporządzania przesyłką.
2.
Likwidacji przesyłki dokonuje się w drodze:
1)
sprzedaży;
2)
nieodpłatnego przekazania właściwej jednostce organizacyjnej;
3)
zniszczenia.
3.
Przewoźnik przystępuje do likwidacji:
1)
niezwłocznie po upływie terminu odbioru żywych zwierząt, rzeczy niebezpiecznych lub łatwo ulegających zepsuciu;
2)
w pozostałych wypadkach - po upływie 30 dni od terminu odbioru przesyłki, nie wcześniej jednak niż po upływie 10 dni od dnia zawiadomienia uprawnionego o zamierzonej likwidacji przesyłki.
4.
Jeżeli nie ma możliwości przechowania przesyłki albo przechowanie pociąga za sobą koszty zbyt wysokie w stosunku do wartości przesyłki, przewoźnik może przystąpić do likwidacji przesyłki przed upływem terminów określonych w ust. 3 pkt 2.
5.
Jeżeli przesyłkę sprzedano, uzyskaną kwotę oddaje się uprawnionemu po potrąceniu należności przewoźnika. Jeżeli należności przewoźnika przewyższają kwotę uzyskaną, różnicę pokrywa uprawniony. Przy obliczaniu różnicy nie uwzględnia się należności powstałych z przyczyn niezależnych od uprawnionego.
6.
Sposób likwidacji i wartość przesyłki ustala komisja powołana przez przewoźnika. Jeżeli nie ustalono ceny bądź gdy przesyłka zawiera rzeczy niepełnowartościowe, komisja ustala wartość likwidowanej przesyłki w sposób szacunkowy, w razie potrzeby przy udziale rzeczoznawcy.
7.
Do likwidacji przesyłek mają odpowiednie zastosowanie przepisy o rzeczach znalezionych.
Porównania: 1
Porównania: 1
Porównania: 1
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...