• Art. 18. Pr. Spółdz. - Pr...
  29.02.2024

Prawo spółdzielcze

Stan prawny aktualny na dzień: 29.02.2024

Dz.U.2021.0.648 t.j. - Ustawa z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze

Art. 18. Pr. Spółdz.


Prawa i obowiązki członka spółdziuelni

§ 1.
Prawa i obowiązki wynikające z członkostwa w spółdzielni są dla wszystkich członków równe.
§ 2.
Członek spółdzielni ma prawo:
1)
uczestniczenia w walnym zgromadzeniu lub zebraniu grupy członkowskiej;
2)
wybierania i bycia wybieranym do organów spółdzielni;
3)
otrzymania odpisu statutu i regulaminów, zaznajamiania się z uchwałami organów spółdzielni, protokołami obrad organów spółdzielni, protokołami lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi, umowami zawieranymi przez spółdzielnię z osobami trzecimi, z zastrzeżeniem art. 81 uprawnienie do otrzymania odpisów dokumentów ze spółdzielni mieszkaniowej ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1465 i 2127 oraz z 2021 r. poz. 11);
4)
żądania rozpatrzenia przez właściwe organy spółdzielni wniosków dotyczących jej działalności;
5)
udziału w nadwyżce bilansowej;
6)
do świadczeń spółdzielni w zakresie jej statutowej działalności.
§ 3.
Spółdzielnia może odmówić członkowi wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi, jeżeli naruszałoby to prawa tych osób lub jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem spółdzielni i przez to wyrządzi spółdzielni znaczną szkodę. Odmowa powinna być wyrażona na piśmie. Członek, któremu odmówiono wglądu do umów zawieranych przez spółdzielnie z osobami trzecimi, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie spółdzielni do udostępnienia tych umów. Wniosek należy złożyć w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia członkowi odmowy na piśmie. W przypadku odmowy doręczonej z wykorzystaniem usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego do ustalenia dnia doręczenia stosuje się przepis art. 42 chwila doręczenia korespondencji przy wykorzystaniu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.
§ 4.
Członkowi spółdzielni przysługują również inne prawa określone w ustawie lub w statucie.
§ 5.
Członek spółdzielni ma obowiązek:
1)
przestrzegania przepisów prawa, postanowień statutu i opartych na nich regulaminów;
2)
dbania o dobro i rozwój spółdzielni oraz uczestniczenia w realizacji jej zadań statutowych.
§ 6.
Członek spółdzielni wykonuje również inne obowiązki określone w ustawie lub w statucie.
§ 7.
Przepisy ustawy, statut oraz umowy zawierane przez spółdzielnię z jej członkami określają prawa i obowiązki członków wynikające ze stosunków prawnych pochodnych od członkostwa w spółdzielni.
Art. 18. Prawa i obowiązki członka spółdziuelni - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 4 Porównania: 1 Przypisy: 2
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...