• Prawo spółdzielcze
  29.05.2024

Prawo spółdzielcze

Stan prawny aktualny na dzień: 29.05.2024

Dz.U.2024.0.593 t.j. - Ustawa z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze

Część III. Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe

Rozdział 1. Zmiany w przepisach obowiązujących

W Kodeksie cywilnym wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W Kodeksie postępowania cywilnego wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. poz. 151 i z 1975 r. poz. 91): (zmiany pominięte).
Porównania: 1

Rozdział 2. Przepisy przejściowe i końcowe

Postępowanie wewnątrzspółdzielcze, postępowanie przed związkami spółdzielczymi oraz przed organami powołanymi do rozpoznawania sporów, wszczęte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, toczy się według przepisów dotychczasowych.
Porównania: 1
Do roszczeń powstałych między członkiem a spółdzielnią przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. Jednakże do odpowiedzialności członków zarządu i rady wobec spółdzielni w sprawach niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy niniejszej ustawy.
Porównania: 1
W okresie trzech lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do podjęcia uchwały, o której mowa w art. 108 przesłanki podziału spółdzielni § 1, wystarcza zwykła większość głosów.
Porównania: 1
Orzeczenia: 8 Porównania: 1
Porównania: 1
§ 1.
Przysługujące członkom spółdzielni budownictwa mieszkaniowego w dniu wejścia w życie ustawy spółdzielcze prawa do lokali użytkowych stają się spółdzielczymi prawami do lokali użytkowych w rozumieniu art. 238 uchylony § 1. Członkowie, którzy wnieśli wkłady według zasad, jakie obowiązywały w spółdzielniach mieszkaniowych (lokatorskich), obowiązani są wkłady te uzupełnić stosownie do przepisów o przekształceniu lokatorskiego prawa do lokalu na własnościowe.
§ 2.
W razie wygaśnięcia spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, zajętego przez najemcę, spółdzielnia może zażądać od tego najemcy dokonania w pięciu ratach rocznych wpłaty odpowiadającej równowartości prawa do lokalu. Wypłata tej równowartości przez spółdzielnię na rzecz byłego członka lub jego następców prawnych następuje w takich samych ratach. Na wniosek najemcy, który dokonał wpłaty, spółdzielnia obowiązana jest przyjąć go w poczet członków i przydzielić mu lokal użytkowy.
Porównania: 1
§ 1.
Przepisów art. 206 uchylony nie stosuje się, jeżeli członkowi przysługują prawa do dwóch lokali spółdzielczych, z których jeden zajęty jest przez najemcę na podstawie przepisów prawa lokalowego o szczególnym trybie najmu lokali i budynków.
§ 2.
Jeżeli członkowi przysługują prawa do dwóch lub więcej lokali mieszkalnych powstałych w wyniku przebudowy dokonanej w czasie odbudowy budynku zniszczonego wskutek działań wojennych, a ponowne ich połączenie wskutek przeszkód techniczno-budowlanych nie jest możliwe, może on zachować prawo tylko do jednego z nich, natomiast za utracone prawa przysługuje mu zwrot ich równowartości.
Porównania: 1
Do czasu wydania przepisów wykonawczych przewidzianych w art. 13 uchylony i art. 129 upoważnienie ministra do wydania rozporządzenia niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
Porównania: 1
§ 1.
Organizacje spółdzielcze istniejące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy dokonają zmian swoich statutów stosownie do wymagań ustawy i w trybie przez nią przewidzianym. Zgłoszenia do rejestru tych zmian spółdzielnie dokonają najpóźniej do dnia 1 lipca 1983 r., a związki spółdzielcze najpóźniej do dnia 1 lipca 1984 r.
§ 2.
Do czasu zarejestrowania nowych statutów postanowienia dotychczasowych statutów pozostają w mocy. Jednakże w razie sprzeczności między nimi a przepisami niniejszej ustawy stosuje się przepisy tej ustawy.
§ 3.
Naczelna Rada Spółdzielcza wystąpi do Sądu Wojewódzkiego w Warszawie o stwierdzenie zgodności jej statutu z prawem do dnia 1 lipca 1983 r.
Porównania: 1
Traci moc ustawa z dnia 17 lutego 1961 r. o spółdzielniach i ich związkach (Dz.U. poz. 61 oraz z 1974 r. poz. 281).
Porównania: 1
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1983 r.


----------
[Ustawa została ogłoszona 06.10.1982 r. - Dz.U. z 1982 r. poz. 210]
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...