• Prawo spółdzielcze
  19.05.2024

Prawo spółdzielcze

Stan prawny aktualny na dzień: 19.05.2024

Dz.U.2024.0.593 t.j. - Ustawa z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze

Dział I. Spółdzielnia i jej statut

§ 1.
Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą.
§ 2.
Spółdzielnia może prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków i ich środowiska.
Orzeczenia: 2 Porównania: 1
Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie niniejszej ustawy, innych ustaw oraz zarejestrowanego statutu.
Porównania: 1
Majątek spółdzielni jest prywatną własnością jej członków.
Orzeczenia: 2 Interpretacje: 1 Porównania: 1
Porównania: 1
§ 1.
Statut spółdzielni powinien określać:
1)
oznaczenie nazwy z dodatkiem „spółdzielnia” lub „spółdzielczy” i podaniem jej siedziby;
2)
przedmiot działalności spółdzielni oraz czas trwania, o ile założono ją na czas określony;
3)
wysokość wpisowego oraz wysokość i ilość udziałów, które członek obowiązany jest zadeklarować, terminy wnoszenia i zwrotu oraz skutki niewniesienia udziału w terminie; jeżeli statut przewiduje wnoszenie więcej niż jednego udziału, może określać ich górną granicę;
4)
prawa i obowiązki członków;
5)
zasady i tryb przyjmowania członków, wypowiadania członkostwa, wykreślania i wykluczania członków;
6)
zasady zwoływania walnych zgromadzeń, obradowania na nich i podejmowania uchwał;
7)
zasady i tryb wyboru oraz odwoływania członków organów spółdzielni;
8)
zasady podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) oraz pokrywania strat spółdzielni.
§ 2.
Statut ponadto powinien zawierać postanowienia, których wprowadzenia wymagają przepisy niniejszej ustawy, oraz może zawierać inne postanowienia.
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...