• Prawo spółdzielcze
  25.06.2022

Oddział 5. Fundusze spółdzielni, dochód i jego podział

Dochód ogólny spółdzielni stanowi różnicę między przychodem uzyskanym w danym roku obrachunkowym z produkcji i usług oraz zysków nadzwyczajnych a sumą poniesionych kosztów na tę działalność, pomniejszoną o straty nadzwyczajne i należne podatki oraz powiększoną lub pomniejszoną o różnicę wartości zapasów między stanem na koniec roku obrachunkowego a stanem na początek tego roku. Przy ustalaniu dochodu ogólnego uwzględnia się udział spółdzielni w wyniku finansowym innych organizacji.
Porównania: 1
§ 1.
Zasadniczymi funduszami własnymi tworzonymi w spółdzielni są:
1)
fundusz udziałowy powstający z wpłat udziałów członkowskich, odpisów na udziały członkowskie z podziału dochodu ogólnego lub innych źródeł określonych w odrębnych przepisach;
2)
fundusz zasobowy powstający z wpłat przez członków wpisowego, części dochodu ogólnego, wartości majątkowych otrzymanych nieodpłatnie lub innych źródeł określonych w odrębnych przepisach. Fundusz zasobowy zmniejsza się o straty na likwidacji środków trwałych oraz straty losowe.
§ 2.
Spółdzielnia tworzy także inne fundusze własne przewidziane w odrębnych przepisach oraz w jej statucie.
Orzeczenia: 2 Porównania: 1
Dochód ogólny podlega podziałowi na podstawie uchwały walnego zgromadzenia. Spółdzielnia przeznacza co najmniej 3% dochodu ogólnego na fundusz zasobowy, jeżeli fundusz ten nie osiąga wysokości wniesionych udziałów obowiązkowych.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Porównania: 1
Porównania: 1
§ 1.
Część dochodu ogólnego powstała po dokonaniu odpisów, o których mowa w art. 154a powiększenie wkładów pieniężnych z dochodu ogólnego, art. 167 rodzaje funduszy własnych w spółdzielni i art. 168 zasady podziału dochodu ogólnego, stanowi dochód podzielny podlegający podziałowi między członków i domowników z tytułu wykonywania pracy.
§ 2.
Statut może przewidywać uprawnienie walnego zgromadzenia do dokonywania odpisów z dochodu podzielnego na rezerwę stabilizacji udziału w dochodzie członków i domowników w latach następnych. W takim wypadku statut powinien określać zasady wykorzystywania tej rezerwy.
§ 3.
Podział dochodu podzielnego następuje w ciągu miesiąca po zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie sprawozdania finansowego danego roku obrachunkowego. Na poczet podziału spółdzielnia może wypłacać członkom i domownikom zaliczki według zasad ustalonych w statucie.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
W sprawach nieuregulowanych w art 166-168 i 171 mają odpowiednie zastosowanie przepisy działu VII części I tytułu I niniejszej ustawy, z wyjątkiem przepisów art. 75 pojęcie nadwyżki bilansowej, 76, 77 § 1 i 2 oraz art. 78 fundusze własne tworzone w spółdzielni.
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...