• Prawo spółdzielcze
  29.02.2024

Prawo spółdzielcze

Stan prawny aktualny na dzień: 29.02.2024

Dz.U.2021.0.648 t.j. - Ustawa z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze

Rozdział 2. Rada nadzorcza

Rada sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością spółdzielni.
Porównania: 1
§ 1.
Rada składa się co najmniej z trzech członków wybranych stosownie do postanowień statutu przez walne zgromadzenie, zebranie przedstawicieli lub zebrania grup członkowskich.
§ 2.
Do rady mogą być wybierani wyłącznie członkowie spółdzielni. Jeżeli członkiem spółdzielni jest osoba prawna, do rady może być wybrana osoba niebędąca członkiem spółdzielni, wskazana przez osobę prawną.
§ 3.
(uchylony)
§ 4.
Kadencję rady określa statut, z zastrzeżeniem art. 82 funkcje pełnione społecznie w organach spółdzielni mieszkaniowej ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.
§ 5.
Przed upływem kadencji członek rady może być odwołany większością 2/3 głosów przez organ, który go wybrał.
§ 6.
Członkowi rady spółdzielni można wypowiedzieć umowę o pracę albo warunki pracy lub płacy tylko w wypadkach, w których Kodeks pracy dopuszcza dokonanie takiej czynności w stosunku do członka zakładowego organu związku zawodowego. Przepis ten stosuje się odpowiednio do członków rady świadczących pracę na innej podstawie niż umowa o pracę.
Porównania: 1 Przypisy: 1
§ 1.
Do zakresu działania rady należy:
1)
uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej;
2)
nadzór i kontrola działalności spółdzielni poprzez:
a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez spółdzielnię praw jej członków,
c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez zarząd wniosków organów spółdzielni i jej członków;
3)
podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej;
4)
podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich;
5)
zatwierdzanie struktury organizacyjnej spółdzielni;
6)
rozpatrywanie skarg na działalność zarządu;
7)
składanie walnemu zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności
wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych;
8)
podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między spółdzielnią a członkiem zarządu lub dokonywanych przez spółdzielnię w interesie członka zarządu oraz reprezentowanie spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania spółdzielni wystarczy dwóch członków rady przez nią upoważnionych.
§ 2.
Statut może zastrzec do zakresu działania rady jeszcze inne uprawnienia. Statut może również przekazać do wyłącznej właściwości walnego zgromadzenia podejmowanie uchwał we wszystkich lub niektórych sprawach wymienionych w § 1 pkt 1, 3 oraz 5; w takim wypadku statut może przyjąć dla rady nazwę komisji rewizyjnej.
§ 3.
Statut może przewidywać wybór przez radę jej prezydium z zadaniem organizowania pracy rady.
§ 4.
W celu wykonania swoich zadań rada może żądać od zarządu, członków i pracowników spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku spółdzielni.
Orzeczenia: 3 Porównania: 1
W spółdzielni, o której mowa w art. 6 spółdzielnia i tryb jej zakładania § 2a, oraz w spółdzielni produkcji rolnej, w której liczba członków nie przekracza dziesięciu, nie powołuje się rady, o ile statut nie stanowi inaczej. W tym przypadku kompetencje rady wykonuje walne zgromadzenie członków. Przepisy art. 35 organy spółdzielni § 4idx1-5 stosuje się odpowiednio.
Przypisy: 1
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...