• Prawo spółdzielcze
  24.06.2022

Prawo spółdzielcze

Stan prawny aktualny na dzień: 24.06.2022

Dz.U.2021.0.648 t.j. - Ustawa z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze

Rozdział 5. Zebrania grup członkowskich

§ 1.
W spółdzielniach, w których walne zgromadzenie zostaje zastąpione przez zebranie przedstawicieli, z zastrzeżeniem art. 83 walne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, organami tych spółdzielni są także zebrania grup członkowskich. Zasady podziału członków na grupy członkowskie i zasady działania tych zebrań określa statut. Przepisy art. 35 organy spółdzielni § 4idx1–5 stosuje się odpowiednio.
§ 2.
Do uprawnień zebrań grup członkowskich należy:
1)
wybieranie i odwoływanie przedstawicieli na zebranie przedstawicieli;
2)
wybieranie i odwoływanie członków rady spółdzielni, jeśli statut tak stanowi;
3)
rozpatrywanie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego zebrania przedstawicieli, i zgłaszanie swoich wniosków w tych sprawach;
4)
rozpatrywanie okresowych sprawozdań rady i zarządu;
5)
wyrażanie swojej opinii i zgłaszanie do właściwych organów spółdzielni wniosków w sprawach spółdzielni, a zwłaszcza we wspólnych sprawach członków wchodzących w skład zebrania grupy.
§ 3.
Statut może również określać inne zadania i uprawnienia zebrań grup członkowskich.
Porównania: 1 Przypisy: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...