• Art. 112. pr. telek. - Pl...
  25.03.2023

Prawo telekomunikacyjne

Stan prawny aktualny na dzień: 25.03.2023

Dz.U.2022.0.1648 t.j. - Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne

Obserwuj akt

Art. 112. prawo telekom.


Plany zagospodarowania częstotliwości

1.
Prezes UKE ustala plany zagospodarowania częstotliwości oraz zmiany tych planów z własnej inicjatywy lub:
1)
na wniosek organu, na rzecz którego jest dokonywana rezerwacja częstotliwości, przy współpracy z tym organem;
2)
w miarę potrzeb i możliwości technicznych, w pozostałych zakresach częstotliwości.
2.
W odniesieniu do częstotliwości przeznaczonych do rozpowszechniania programów radiofonicznych i telewizyjnych Prezes UKE ustala plany zagospodarowania częstotliwości oraz zmiany tych planów w uzgodnieniu z Przewodniczącym KRRiT na jego wniosek lub z własnej inicjatywy.
3.
(uchylony)
4.
Plany zagospodarowania częstotliwości oraz ich zmiany uwzględniają w szczególności:
1)
politykę państwa w zakresie gospodarki częstotliwościami;
2)
politykę państwa w zakresie radiofonii i telewizji oraz telekomunikacji;
3)
spełnianie wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej;
4)
spełnianie wymagań dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego;
5)
uzgodnione przeznaczenia częstotliwości w ramach Unii Europejskiej;
6)
potrzebę efektywnego wykorzystania częstotliwości, a także założenia polityki wydawania uprawnień wymagających rezerwacji częstotliwości, zawarte we wniosku organu, o którym mowa w ust. 2;
7)
konieczność zapewnienia neutralności technologicznej i usługowej;
8)
zasadę zmniejszania ograniczeń sposobu wykorzystania widma.
5.
Plany zagospodarowania częstotliwości oraz ich zmiany nie mogą naruszać dokonanych rezerwacji częstotliwości.
6.
Prezes UKE udziela nieodpłatnie zainteresowanym podmiotom informacji o możliwości wykorzystania częstotliwości.
7.
Prezes UKE publikuje na stronie podmiotowej BIP UKE informację o przystąpieniu do opracowania planu zagospodarowania określonego zakresu częstotliwości lub do opracowania jego zmiany, w tym projekt planu zagospodarowania
określonego zakresu częstotliwości lub projekt jego zmiany. Przepisy o postępowaniu konsultacyjnym stosuje się, z wyjątkiem art. 16 tryb postępowania konsultacyjnego ust. 1 zdanie drugie.
8.
Przepisu ust. 7 nie stosuje się do planu zagospodarowania częstotliwości przeznaczonych do rozpowszechniania lub rozprowadzania programów radiofonicznych w sposób analogowy.
Art. 112. Plany zagospodarowania częstotliwości - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 2 Porównania: 1 Przypisy: 4
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...