• Art. 115. pr. telek. - In...
  22.06.2024

Prawo telekomunikacyjne

Stan prawny aktualny na dzień: 22.06.2024

Dz.U.2024.0.34 t.j. - Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne

Obserwuj akt

Art. 115. prawo telekom.


Informacje zawarte w rezerwacji częstotliwości

1.
W rezerwacji częstotliwości określa się:
1)
uprawniony podmiot, na rzecz którego dokonano rezerwacji częstotliwości, oraz jego siedzibę i adres;
2)
zakres częstotliwości lub pozycje orbitalne objęte rezerwacją;
3)
obszar, na którym mogą być wykorzystywane częstotliwości;
4)
rodzaje służby radiokomunikacyjnej;
5)
termin, w jakim podmiot jest uprawniony do rozpoczęcia wykorzystywania częstotliwości;
6)
warunki do wydania pozwolenia radiowego uwzględniające warunki wynikające z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną;
7)
(uchylony)
8)
okresy wykorzystywania częstotliwości;
9)
zobowiązania podmiotu podjęte w ramach przetargu, aukcji albo konkursu, o ile zostały podjęte;
10)
wymagania dotyczące bezpieczeństwa i integralności infrastruktury telekomunikacyjnej i usług ustalone przez Prezesa UKE z uwzględnieniem rekomendacji i wytycznych Europejskiej Agencji do spraw Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA), po zasięgnięciu opinii Kolegium, o którym mowa w art. 64 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 913 i 1703), jeżeli rezerwacja jest dokonywana po przeprowadzeniu aukcji, o której mowa w art. 116 tryb dokonywania rezerwacji częstotliwości ust. 1 pkt 2.
1a.
W rezerwacji częstotliwości dotyczącej zajętych zasobów częstotliwości, o których mowa w art. 116 tryb dokonywania rezerwacji częstotliwości ust. 12 zdanie drugie, dokonywanej dla podmiotu wyłonionego w drodze przetargu, aukcji albo konkursu określa się okres rezerwacji częstotliwości rozpoczynający się nie wcześniej niż w dniu, w którym częstotliwości staną się dostępne.
2.
W rezerwacji częstotliwości można określić w szczególności:
1)
warunki wykorzystywania częstotliwości, o których mowa w art. 146 warunki wykorzystywania częstotliwości;
2)
wymagania dotyczące zapobiegania szkodliwym zaburzeniom elektromagnetycznym lub kolizjom z przyznanymi na rzecz innych podmiotów rezerwacjami częstotliwości, pozwoleniami lub decyzjami o prawie do wykorzystania częstotliwości;
2a)
termin, w jakim podmiot jest obowiązany rozpocząć wykorzystywanie częstotliwości;
3)
obowiązki ochronne w zakresie promieniowania elektromagnetycznego;
4)
(uchylony)
5)
proporcjonalne i niedyskryminujące ograniczenia sposobu wykorzystywania częstotliwości objętych rezerwacją mogące polegać na określeniu rodzaju:
a) sieci radiowych lub rodzaju technik dostępu radiowego, które mogą być używane z wykorzystaniem tych częstotliwości, z zastrzeżeniem art. 1151 ograniczenie sposobu wykorzystywania częstotliwości ust. 1,
b) usługi telekomunikacyjnej, która powinna być świadczona z wykorzystaniem tych częstotliwości, z zastrzeżeniem art. 1151 ograniczenie sposobu wykorzystywania częstotliwości ust. 2,
c) usługi telekomunikacyjnej objętej zakazem świadczenia z wykorzystaniem tych częstotliwości, z zastrzeżeniem art. 1151 ograniczenie sposobu wykorzystywania częstotliwości ust. 3.
2a.
W rezerwacji częstotliwości można zwolnić z obowiązku uzyskania pozwolenia radiowego, jeżeli określono warunki wykorzystywania częstotliwości, o których mowa w art. 146 warunki wykorzystywania częstotliwości.
3.
W rezerwacji częstotliwości przeznaczonych do rozpow­szechniania lub rozprowadzania programów w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną lub rozsiewczą satelitarną dokonuje się ponadto:
1)
określenia programów telewizyjnych lub radiofo­nicznych umieszczonych w multipleksie, zwanych dalej „audiowizualnymi składnikami”;
2)
uporządkowania w multipleksie jego audiowizualnych składników;
3)
określenia proporcji udziału w multipleksie jego audiowizualnych składników;
4)
określenia obszaru, na którym mogą być rozpowszechniane lub rozprowadzane audiowizualne składniki multipleksu.
5)
(uchylony)
4.
W rezerwacji częstotliwości przeznaczonych do rozpow­szechniania lub rozprowadzania programów w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną dokonuje się ponadto określenia:
1)
parametrów i standardów technicznych cyfrowej transmisji telewizyjnej;
2)
warunków zarządzania przepływnością dla aktualizacji oprogramowania systemowego odbiorników cyfrowych służących do odbioru cyfrowych transmisji naziemnych;
3)
wykorzystania pojemności multipleksu.
Art. 115. Informacje zawarte w rezerwacji częstotliwości - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 9 Porównania: 1 Przypisy: 4
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...