• Art. 118. pr. telek. - Og...
  27.02.2024

Prawo telekomunikacyjne

Stan prawny aktualny na dzień: 27.02.2024

Dz.U.2024.0.34 t.j. - Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne

Obserwuj akt

Art. 118. prawo telekom.


Ogłoszenie o przetargu, aukcji lub konkursie, warunki uczestnictwa

1.
Przetarg, aukcję albo konkurs ogłasza się niezwłocznie po zakończeniu postępowania konsultacyjnego w tej sprawie.
2.
Ogłoszenie o przetargu, aukcji albo konkursie wraz z dokumentacją przetargową, aukcyjną albo konkursową, zwaną dalej „dokumentacją”, oraz projektem rozstrzygnięcia decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości, która zostanie wydana po przeprowadzeniu postępowania, o którym mowa w art. 118c ogłoszenie o wyniku przetargu, aukcji lub konkursu ust. 3, publikuje się na stronie podmiotowej BIP UKE. W ogłoszeniu o przetargu, aukcji albo konkursie informuje się o rozpoczęciu przetargu, aukcji albo konkursu oraz terminie na złożenie ofert.
2a.
Prezes UKE może odwołać przetarg, aukcję albo konkurs w terminie wyznaczonym na złożenie ofert, jeżeli taka możliwość została zastrzeżona w treści dokumentacji. Informacje o odwołaniu przetargu, aukcji albo konkursu wraz ze wskazaniem przyczyn odwołania Prezes UKE zamieszcza na stronie podmiotowej BIP UKE. Prezes UKE nie udziela informacji o podmiotach, które złożyły oferty w odwołanym przetargu, aukcji albo konkursie.
2b.
Oferty złożone w ramach odwołanego przetargu, aukcji albo konkursu, zwracane są bez otwierania. Zwrot wniesionego wadium następuje w terminie 7 dni od dnia odwołania przetargu albo aukcji.
2c.
Oferta składana w ramach przetargu, aukcji albo konkursu zawiera również podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania uczestnika przetargu, aukcji albo konkursu oświadczenie, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że informacje zawarte w ofercie są zgodne z prawdą. Oświadczenie zawiera klauzulę następującej treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 fałszywe zeznania § 6 Kodeksu karnego oświadczam, że informacje zawarte w ofercie są zgodne z prawdą.”.
3.
(uchylony)
4.
Prezes UKE, z zastrzeżeniem ust. 5, określa w dokumentacji w szczególności:
1)
przedmiot i zakres przetargu, aukcji albo konkursu;
2)
warunki uczestnictwa w przetargu, aukcji albo konkursie;
3)
kryteria oceny ofert;
4)
wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta;
5)
minimum kwalifikacyjne albo wskazuje, że minimum kwalifikacyjne nie zostało ustalone;
6)
zasady ustalenia wyników przetargu, aukcji albo konkursu.
4a.
Prezes UKE, określając warunki uczestnictwa w przetargu albo aukcji, może w szczególności wskazać zasoby częstotliwości, którymi dysponowanie:
1)
wyłącza z udziału w przetargu albo aukcji podmiot dysponujący tym zasobem lub podmioty z grupy kapitałowej dysponującej tym zasobem lub
2)
ogranicza zasoby częstotliwości, o których rezerwację może ubiegać się podmiot dysponujący tym zasobem lub podmioty z grupy kapitałowej dysponującej tym zasobem, lub
3)
uprawnia do udziału w przetargu albo aukcji podmiot dysponujący tym zasobem lub podmioty z grupy kapitałowej dysponującej tym zasobem.
4b.
Prezes UKE, określając warunki uczestnictwa w przetargu, aukcji albo konkursie, może wskazać:
1)
wymagania, jakie powinien spełniać podmiot składający ofertę, w szczególności dotyczące jego wiarygodności finansowej lub doświadczenia w wykonywaniu działalności telekomunikacyjnej;
2)
że tylko jeden podmiot z danej grupy kapitałowej może uczestniczyć w przetargu, aukcji albo konkursie.
5.
Warunki uczestnictwa w konkursie w zakresie dodatkowych obowiązków i zadań przedsiębiorcy dotyczących zawartości programowej, w tym warunków dotyczących transmisji obowiązkowej, określa Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji na wniosek Prezesa UKE, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, uwzględniając pozaekonomiczne interesy narodowe dotyczące kultury, języka i pluralizmu mediów.
6.
W dokumentacji określa się, które części oferty uczestnika przetargu, aukcji albo konkursu będą stanowiły zobowiązania, o których mowa w art. 115 informacje zawarte w rezerwacji częstotliwości ust. 1 pkt 9.
7.
Dokumentację udostępnia się za opłatą, która nie może przekroczyć kosztów wykonania dokumentacji. Opłata jest pobierana przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.
Art. 118. Ogłoszenie o przetargu, aukcji lub konkursie, w... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 17 Porównania: 1 Przypisy: 2
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...