• Art. 144c. - Wpis do rej...
  30.09.2023
Obserwuj akt

Art. 144c. prawo telekom.


Wpis do rejestru urządzeń radiowych bez pozwolenia

1.
Używanie urządzenia radiowego nadawczego lub nadawczo-odbiorczego, niewymagającego pozwolenia na podstawie art. 144 przesłanki negatywne konieczności posiadania pozwolenia radiowego ust. 2 pkt 4, podlega wpisowi do rejestru urządzeń radiowych używanych bez pozwolenia, zwanego dalej „rejestrem urządzeń”.
2.
Organem prowadzącym rejestr urządzeń jest Prezes UKE.
3.
Prezes UKE dokonuje wpisu do rejestru urządzeń na podstawie złożonego przez podmiot uprawniony do dysponowania częstotliwością wniosku zawierającego następujące dane:
1)
nazwę (firmę) podmiotu uprawnionego do dysponowania częstotliwością, jego siedzibę i adres;
2)
oznaczenie formy prawnej podmiotu uprawnionego do dysponowania częstotliwością;
3)
numer decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości;
4)
imię, nazwisko, adres i numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktowania się w imieniu podmiotu uprawnionego do dysponowania częstotliwością;
5)
warunki wykorzystywania częstotliwości, o których mowa w art. 146 warunki wykorzystywania częstotliwości ust. 1 pkt 1;
6)
przewidywaną datę rozpoczęcia używania urządzenia.
4.
Wraz z wnioskiem podmiot uprawniony do dysponowania częstotliwością składa oświadczenie następującej treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 przepis przejściowy § 6 Kodeksu karnego oświadczam, że:
1)
dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru urządzeń są zgodne z prawdą;
2)
znane mi są i spełniam wynikające z ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne warunki używania urządzenia radiowego, którego dotyczy wniosek;
3)
urządzenie radiowe objęte wnioskiem spełnia odnoszące się do niego wymagania, o których mowa w art. 153 wymagania wobec wprowadzanych do obrotu lub oddawanych do użytku urządzeń radiowych ust. 1–1b.".
5.
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, powinno również zawierać:
1)
nazwę (firmę) podmiotu uprawnionego do dysponowania częstotliwością, jego siedzibę i adres;
2)
oznaczenie miejsca i daty złożenia oświadczenia;
3)
podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu uprawnionego do dysponowania częstotliwością ze
wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
6.
Prezes UKE dokonuje wpisu urządzenia do rejestru urządzeń w terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 4.
7.
Jeżeli Prezes UKE nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 6, a od dnia otrzymania wniosku o wpis do rejestru urządzeń upłynęło 21 dni roboczych, podmiot uprawniony do dysponowania częstotliwością może rozpocząć jej wykorzystywanie za pomocą urządzenia, którego dotyczył wniosek, po uprzednim zawiadomieniu na piśmie Prezesa UKE. Nie dotyczy to przypadku, w którym Prezes UKE wezwał podmiot uprawniony do dysponowania częstotliwością do uzupełnienia wniosku przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 6.
8.
Do wniosku o wpis do rejestru urządzeń stosuje się odpowiednio art. 64 braki formalne podania ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
9.
Wniosek o wpis do rejestru urządzeń, załączniki dołączane do tego wniosku oraz wpis do rejestru urządzeń nie podlegają opłacie skarbowej.
10.
Rejestr urządzeń obejmuje w szczególności:
1)
kolejny numer wpisu;
2)
datę otrzymania wniosku oraz datę dokonania wpisu;
3)
dane, o których mowa w ust. 3.
11.
Rejestr urządzeń jest prowadzony w systemie informatycznym.
12.
Rejestr urządzeń jest jawny i jest publikowany na stronie podmiotowej BIP UKE.
Art. 144c. Wpis do rejestru urządzeń radiowych bez pozwol... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...