• Art. 209. pr. telek. - Od...
  02.02.2023

Prawo telekomunikacyjne

Stan prawny aktualny na dzień: 02.02.2023

Dz.U.2022.0.1648 t.j. - Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne

Obserwuj akt

Art. 209. prawo telekom.


Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów ustawy

1.
Kto:
1)
(uchylony)
2)
wykonuje działalność telekomunikacyjną w zakresie nieobjętym wnioskiem o wpis do rejestru,
3)
(uchylony)
4)
narusza obowiązki informacyjne w stosunku do użytkowników końcowych,
5)
nie wypełnia obowiązków lub wymagań dotyczących ofert określających ramowe warunki umów o dostępie,
6)
nie wypełnia warunków zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego oraz rozliczeń z tego tytułu, określonych w decyzji lub w umowie,
7)
nie wykonuje obowiązku świadczenia usługi powszechnej,
8)
(uchylony)
9)
wykorzystuje częstotliwości, numerację lub zasoby orbitalne, nie posiadając do tego uprawnień lub niezgodnie z tymi uprawnieniami,
9a)
używa urządzenia radiowego bez wymaganego wpisu do rejestru urządzeń, o którym mowa w art. 144c wpis do rejestru urządzeń radiowych bez pozwolenia ust. 1, albo decyzji, o której mowa w art. 144a czasowe używanie urządzenia radiowego lub art. 144b zezwolenie na czasowe używanie urządzenia radiowego nadawczego lub nadawczo-odbiorczego, albo używa tego urządzenia niezgodnie z tym wpisem albo decyzją,
9b)
nie wykorzystuje, z przyczyn leżących po jego stronie, częstotliwości przyznanych w rezerwacji częstotliwości przez co najmniej 6 miesięcy,
10)
nie wypełnia lub nienależycie wypełnia obowiązki lub zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, w zakresie i na warunkach określonych w ustawie lub decyzjach wydanych na jej podstawie,
11)
wprowadza do obrotu lub oddaje do użytku urządzenie radiowe, nie podając informacji, o których mowa w art. 154 oznakowanie urządzenia radiowego znakiem ostrzegawczym ust. 1a,
12)
nie wypełnia obowiązków lub wymagań dotyczących zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego, o których mowa w art. 32 rozporządzenie w sprawie wymagań dla zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego,
12a)
nie wypełnia lub nienależycie wypełnia szczegółowe warunki regulacyjne zatwierdzone decyzją, o której mowa w art. 43a szczegółowe warunki regulacyjne,
12b)
nie wypełnia warunków określonych w umowie inwestycyjnej, o której mowa w art. 139a umowa inwestycyjna ust. 1,
13)
nie wypełnia obowiązków regulacyjnych nałożonych na rynkach detalicznych, o których mowa w art 46-48,
13a)
nie wypełnia lub nienależycie wypełnia obowiązki określone w art. 36 obowiązek równego traktowania przedsiębiorców telekomunikacyjnych, art. 56 umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych, art. 57 umowa o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych ust. 6, art. 59 obowiązek podania do publicznej wiadomości regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych, art. 60 elementy regulaminu o świadczenie publicznie dostępnych usług, art. 60a obowiązek doręczania abonentowi treści zmian warunków umowy ust. 1, 1b i 4-5 oraz art. 61 ceny usług telekomunikacyjnych ust. 4-6 i 7,
13b)
nie wypełnia lub nienależycie wypełnia obowiązki określone w art 44b–44g,
14)
nie wypełnia wymagań dotyczących ustalania cen, o których mowa w art. 61 ceny usług telekomunikacyjnych ust. 2,
14a)
nie wypełnia lub nienależycie wypełnia obowiązki określone w art. 64 obowiązki informacyjne dostawcy usługi o podwyższonej opłacie i art. 64a obowiązki dostawcy publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej,
14aa)
żąda od abonenta zapłaty niezgodnie z art. 64b niedopuszczalność żądania opłaty za usługę o podwyższonej opłacie,
14ab)
nie przekazuje w terminie zgłoszenia, zgłoszenia aktualizacyjnego lub informacji o terminie zakończenia świadczenia usługi o podwyższonej opłacie, o których mowa odpowiednio w art. 65 zgłoszenie o realizacji dodatkowego świadczenia ust. 1, 1d i 1k,
14ac)
umożliwia świadczenie usługi o podwyższonej opłacie niezgodnie z art. 65a warunki świadczenia usługi o podwyższonej opłacie,
14b)
nie wykonuje w terminie obowiązku określonego w decyzji, o której mowa w art. 62a pomiar prędkości transmisji danych ust. 5,
15)
uniemożliwia abonentom korzystanie z uprawnienia do zmiany przydzielonego numeru, o którym mowa w art. 69 przesłanki zmiany przydzielonego numeru,
16)
uniemożliwia korzystanie z uprawnień do przeniesienia przydzielonego numeru, o których mowa w art. 70 zmiana numeru w związku ze zmianą miejsca zamieszkania, siedziby lub miejsca wykonywania działalności i art. 71 przeniesienie przydzielonego numeru do istniejącej sieci operatora,
17)
uniemożliwia abonentom korzystanie z uprawnienia do wyboru dostawcy usług, o którym mowa w art. 72 wybór dostawcy usług,
17a)
uniemożliwia abonentom korzystanie z prawa do zachowania ciągłości świadczenia usług, o którym mowa w art. 72a prawo zachowania ciągłości świadczenia usługi,
18)
(uchylony)
18a)
nie wypełnia obowiązku, o którym mowa w art. 78 informacje dotyczące lokalizacji zakończenia sieci ust. 1, 2 i 5,
19)
wykorzystuje numerację niezgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w art. 126 przydział numeracji,
19a)
nie wypełnia nałożonych na niego obowiązków operatora multipleksu, o których mowa w art. 131a obowiązki operatora multipleksu,
19b)
będąc przedsiębiorcą prowadzącym sprzedaż odbiorników cyfrowych, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 lutego 2022 r. o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej (Dz. U. poz. 501 i 689), dokonuje sprzedaży użytkownikowi końcowemu takiego odbiornika cyfrowego, niespełniającego wymagań wynikających z przepisów wydanych na podstawie art. 132 interoperacyjność usług cyfrowych transmisji radiofonicznych i telewizyjnych ust. 3,
20)
nie wykonuje obowiązków związanych z udostępnianiem lub prowadzeniem oddzielnej rachunkowości, o których mowa w art. 133 zapewnienie warunków odbioru transmisji cyfrowych, oddzielna rachunkowość,
21)
nie realizuje obowiązku zapewnienia dostępu do interfejsu programu aplikacyjnego lub elektronicznego przewodnika po programach, o którym mowa w art. 136 obowiązek zapewnienia dostępu do udogodnień towarzyszących,
22)
nie wypełnia obowiązków lub nie stosuje warunków udostępnienia nieruchomości lub infrastruktury telekomunikacyjnej określonych w decyzji lub w umowie, o których mowa w art. 139 udostępnianie dostępu do budynków i infrastruktury telekomunikacyjnej,
22a)
nie wypełnia warunków współkorzystania i dostępu do infrastruktury technicznej oraz rozliczeń z tego tytułu, określonych w decyzji lub w umowie, zgodnie z ustawą z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych,
22b)
nie wypełnia warunków wynikających z decyzji wydawanych w trybie art. 30 zmiany umów o dostępie telekomunikacyjnym ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych,
23)
(uchylony)
24)
narusza obowiązek zachowania tajemnicy telekomunikacyjnej, o którym mowa w art. 159 tajemnica komunikowania się w sieciach telekomunikacyjnych,
25)
nie wypełnia obowiązków uzyskania zgody abonenta lub użytkownika końcowego, o których mowa w art. 161 zakres danych przetwarzanych przez dostawcę usług telekomunikacyjnych, art. 166 wykorzystanie danych o lokalizacji, art. 169 dane osobowe zawarte w publicznie dostępnym spisie abonentów, art. 172 zakaz używania urządzeń dla celów marketingu bezpośredniego i art. 174 odesłanie do przepisów o ochronie danych osobowych,
25a)
będąc przedsiębiorcą telekomunikacyjnym nie publikuje na swojej stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 175e publikacja informacji na stronie interentowej,
26)
przetwarza dane objęte tajemnicą telekomunikacyjną, dane abonentów lub dane użytkowników końcowych w zakresie niezgodnym z art. 165 przetwarzanie danych transmisyjnych dla celów naliczania opłat,
27)
niezgodnie z przepisami art. 173 przechowywanie danych informatycznych przechowuje informacje w urządzeniach końcowych abonenta lub użytkownika końcowego lub korzysta z informacji zgromadzonych w tych urządzeniach,
271)
nie wypełnia obowiązku, o którym mowa w art. 175a zawiadomienie Prezesa UKE o naruszeniu sieci lub usług ust. 1,
27a)
nie stosuje się do zakazu określonego w decyzji, o której mowa w art. 175c podejmowanie środków zapewniających bezpieczeństwo ust. 3,
28)
(uchylony)
29)
nie wypełnia obowiązków określonych w art 3–5 oraz art 6a–6f, art. 7, art. 9, art. 11, art. 12, art. 14 oraz art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 531/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii,
29a)
nie wypełnia obowiązków określonych w art. 3, art. 4 i art. 5 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego internetu oraz zmieniającego dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii,
30)
nie wypełnia lub nienależycie wypełnia obowiązki regulacyjne związane z prowadzeniem rachunkowości regulacyjnej lub kalkulacji kosztów,
31)
nie wypełnia lub nienależycie wypełnia obowiązki opracowania i przedłożenia do zatwierdzenia przez Prezesa UKE oraz stosowania oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym,
32)
utrudnia lub uniemożliwia wykonywanie czynności kontrolnych przez Prezesa UKE
- podlega karze pieniężnej.
11. Prezes UKE, jeżeli przemawia za tym charakter lub zakres naruszenia, może nałożyć karę pieniężną na podmiot, który:
1)
nie wypełnia obowiązku udzielania informacji lub dostarczania dokumentów przewidzianych ustawą lub ustawą z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych lub udziela informacji niepełnych lub nieprawdziwych, lub dostarcza dokumenty zawierające informacje niepełne lub nieprawdziwe;
2)
nie wypełnia obowiązków uzyskania zgody abonenta lub użytkownika końcowego, o których mowa w art. 173 przechowywanie danych informatycznych;
3)
nie wypełnia, z przyczyn leżących po jego stronie, obowiązku zapewnienia dostępu do nieruchomości, o którym mowa w art. 30 zmiany umów o dostępie telekomunikacyjnym ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.
1a.
Kara, o której mowa w ust. 1 i 11, może zostać nałożona także w przypadku, gdy podmiot zaprzestał naruszania prawa lub naprawił wyrządzoną szkodę, jeżeli Prezes UKE uzna, że przemawiają za tym czas trwania, zakres lub skutki naruszenia.
2.
Niezależnie od kar pieniężnych, o których mowa w ust. 1 i 11, Prezes UKE może nałożyć na kierującego przedsiębiorstwem telekomunikacyjnym, w szczególności osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego lub związku takich przedsiębiorców, karę pieniężną w wysokości do 300% jego miesięcznego wynagrodzenia, naliczanego jak dla celów ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.
3.
Kary pieniężne podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym.
Art. 209. Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 13 Porównania: 1 Przypisy: 2
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...