• Art. 28. pr. telek. - Dec...
  23.05.2024

Prawo telekomunikacyjne

Stan prawny aktualny na dzień: 23.05.2024

Dz.U.2024.0.34 t.j. - Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne

Obserwuj akt

Art. 28. prawo telekom.


Decyzja o dostępie telekomunikacyjnym

1.
Prezes UKE podejmuje decyzję o dostępie telekomunikacyjnym w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w art. 27 sposób i tryb zakończenia negocjacji, ust. 2 i 2b, biorąc pod uwagę następujące kryteria:
1)
interes użytkowników sieci telekomunikacyjnych;
2)
obowiązki nałożone na przedsiębiorców telekomunikacyjnych;
2a)
rozwój nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym promowanie efektywnego inwestowania
w dziedzinie infrastruktury oraz technologii innowacyjnych;
3)
promocję nowoczesnych usług telekomunikacyjnych;
4)
charakter zaistniałych kwestii spornych oraz praktyczną możliwość wdrożenia rozwiązań dotyczących technicznych i ekonomicznych aspektów dostępu telekomunikacyjnego, zarówno zaproponowanych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych będących stronami negocjacji, jak też mogących stanowić rozwiązania alternatywne;
5)
zapewnienie:
a) integralności sieci oraz interoperacyjności usług,
b) niedyskryminujących warunków dostępu telekomunikacyjnego,
c) rozwoju konkurencyjnego rynku usług telekomunikacyjnych;
6)
pozycje rynkowe przedsiębiorców telekomunikacyjnych, których sieci są łączone;
7)
interes publiczny, w tym ochronę środowiska;
8)
utrzymanie ciągłości świadczenia usługi powszechnej.
2.
Prezes UKE podejmuje decyzję o zapewnieniu podmiotom, o których mowa w art. 4 wyłączenie obowiązku posiadania pozwolenia radiowego, pkt 1, 2, 4, 5, 7 i 8, dostępu telekomunikacyjnego w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w art. 27 sposób i tryb zakończenia negocjacji, ust. 2 i 2b, biorąc pod uwagę kryteria, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, pkt 5 lit. a i c oraz pkt 6-8, oraz potrzeby obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także specyficzny charakter zadań wykonywanych przez te podmioty.
3.
Decyzja o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie połączenia sieci może zawierać postanowienia, o których mowa w art. 31 umowa o dostępie telekomunikacyjnym, ust. 2 i 3.
4.
Decyzja o dostępie telekomunikacyjnym zastępuje umowę o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie objętym decyzją.
5.
W przypadku zawarcia przez zainteresowane strony umowy o dostępie telekomunikacyjnym, decyzja o dostępie telekomunikacyjnym wygasa z mocy prawa w części objętej umową.
6.
Decyzja o dostępie telekomunikacyjnym może zostać zmieniona przez Prezesa UKE na wniosek każdej ze stron, której ona dotyczy, lub z urzędu, w przypadkach uzasadnionych potrzebą zapewnienia ochrony interesów użytkowników końcowych, skutecznej konkurencji lub interoperacyjności usług.
7.
W sprawach dochodzenia roszczeń majątkowych, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z decyzji o dostępie telekomunikacyjnym, właściwa jest droga postępowania sądowego.
8.
Prezes UKE wydaje decyzję o dostępie telekomunikacyjnym obejmującą wszystkie ustalenia niezbędne do zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego, jeżeli jedną ze stron jest przedsiębiorca telekomunikacyjny, na którego został nałożony obowiązek na podstawie art. 34 obowiązek zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego, i art. 45 obowiązki regulacyjne niezbędne do zapewnienia użytkownikom końcowym komunikowania się z użytkownikami innego przedsiębiorcy,
Art. 28. Decyzja o dostępie telekomunikacyjnym - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 16 Porównania: 1 Przypisy: 4
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...