• Art. 39. pr. telek. - Obo...
  15.06.2024

Prawo telekomunikacyjne

Stan prawny aktualny na dzień: 15.06.2024

Dz.U.2024.0.34 t.j. - Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne

Obserwuj akt

Art. 39. prawo telekom.


Obowiązek kalkulacji kosztów świadczenia dostępu telekomunikacyjnego i stosowania opłat

1.
Prezes UKE może, zgodnie z przesłankami, o których mowa w art. 24 skutek ustalenia na rynku właściwym przedsiębiorcy o znaczącej pozycji lub zajmującego kolektywną pozycję znaczącą pkt 2 lit. a, w drodze decyzji, nałożyć na operatora o znaczącej pozycji rynkowej obowiązki:
1)
kalkulacji uzasadnionych kosztów świadczenia dostępu telekomunikacyjnego, wskazując sposoby kalkulacji kosztów, jakie operator powinien stosować na podstawie przepisów rozporządzenia, o którym mowa w art. 51 rozporządzenie w sprawie kalkulacji kosztów, aktualizacji wycen, opisu kalkulacji, zgodnie z zatwierdzonym przez Prezesa UKE opisem kalkulacji kosztów;
2)
stosowania opłat z tytułu dostępu telekomunikacyjnego, uwzględniających zwrot uzasadnionych kosztów operatora.
1a.
W decyzji, o której mowa w ust. 1, Prezes UKE wskazuje metody ustalania opłat, które będzie stosował w przypadkach, o których mowa w ust. 4.
2.
Operator, na którego został nałożony obowiązek, o którym mowa w ust. 1, przedstawia Prezesowi UKE, na jego żądanie, szczegółowe uzasadnienie wysokości opłat ustalonych w oparciu o uzasadnione koszty.
3.
W celu weryfikacji wysokości kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, Prezes UKE przeprowadza badanie, o którym mowa w art. 53 uprawnienia Prezesa UKE w zakresie instrukcji i kalkulacji kosztów ust. 5.
4.
W przypadku:
1)
braku możliwości przeprowadzenia badania, o którym mowa w art. 53 uprawnienia Prezesa UKE w zakresie instrukcji i kalkulacji kosztów ust. 5, z przyczyn leżących po stronie operatora,
2)
odmowy wyrażenia opinii przez podmiot uprawniony do przeprowadzenia badania, o którym mowa w art. 53 uprawnienia Prezesa UKE w zakresie instrukcji i kalkulacji kosztów ust. 5, z uwagi na zaistnienie okoliczności uniemożliwiających jej sformułowanie z przyczyn leżących po stronie operatora,
3)
wyrażenia przez podmiot uprawniony do przeprowadzenia badania, o którym mowa w art. 53 uprawnienia Prezesa UKE w zakresie instrukcji i kalkulacji kosztów ust. 5, opinii negatywnej albo opinii z zastrzeżeniami,
4)
wystąpienia różnic pomiędzy wysokością opłat ustalonych przez operatora a wysokością kosztów zweryfikowanych zgodnie z ust. 3
- Prezes UKE ustala wysokość opłat z tytułu dostępu telekomunikacyjnego lub ich maksymalny albo minimalny poziom stosując metody wskazane zgodnie z ust. 1a. Ustalenie powyższych opłat następuje w odrębnej decyzji.
5.
Prezes UKE ustalając opłaty z tytułu dostępu telekomunikacyjnego bierze pod uwagę promocję efektywności i zrównoważonej konkurencji oraz zapewnienie maksymalnych korzyści dla użytkowników końcowych, jak również zwrot uzasadnionych kosztów.
6.
W przypadku gdy operator poniósł wydatki na nowe przedsięwzięcie inwestycyjne, w tym budowę sieci
nowej generacji, Prezes UKE, ustalając opłaty z tytułu dostępu telekomunikacyjnego, bierze pod uwagę wykonane
przez operatora inwestycje oraz umożliwia temu operatorowi uzyskanie rozsądnej stopy zwrotu z zaangażowanego
w nowe przedsięwzięcie inwestycyjne kapitału, uwzględniając ryzyko typowe dla konkretnego nowego przedsięwzięcia inwestycyjnego.
Art. 39. Obowiązek kalkulacji kosztów świadczenia dostępu... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 19 Porównania: 1 Przypisy: 5
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...