• Art. 60. pr. telek. - Ele...
  23.05.2024
Obserwuj akt

Art. 60. prawo telekom.


Elementy regulaminu o świadczenie publicznie dostępnych usług

Regulamin świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych niewymagających zawarcia umowy w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej powinien określać w szczególności:
1)
nazwę (firmę), adres i siedzibę dostawcy usług;
2)
świadczone usługi ze wskazaniem elementów składających się na opłatę za świadczenie usług;
3)
standardowe warunki umowy, w tym wskazanie minimalnego czasu trwania umowy, jeżeli taki został określony;
4)
sposoby dokonywania płatności;
5)
ograniczenia w zakresie korzystania z udostępnionych abonentowi przez dostawcę usług telekomunikacyjnych
urządzeń końcowych, o ile zostały one wprowadzone przez dostawcę usług lub na jego zlecenie;
6)
dane dotyczące funkcjonalności świadczonej usługi obejmujące informacje:
a) czy zapewniane są połączenia z numerami alarmowymi,
b) czy gromadzone są dane o lokalizacji telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, z którego wykonywane
jest połączenie,
c) o wszelkich ograniczeniach w kierowaniu połączeń do numerów alarmowych,
d) o wszelkich ograniczeniach w dostępie lub korzystaniu z usług i aplikacji,
e) o procedurach wprowadzonych przez dostawcę usług w celu pomiaru i organizacji ruchu w sieci, aby zapobiec
osiągnięciu lub przekroczeniu pojemności łącza, wraz z informacją o ich wpływie na jakość świadczonych usług,
f) o działaniach, jakie dostawca usług jest uprawniony podejmować w związku z przypadkami naruszenia bezpieczeństwa
lub integralności sieci lub usług;
7)
dane dotyczące jakości usług, w szczególności minimalne oferowane poziomy jakości usług, w tym czas wstępnego
przyłączenia, a także inne parametry jakości usług, jeżeli zostały określone przez Prezesa UKE na podstawie art. 63 publikacja informacji o jakości usług, ust. 2a;
8)
sposoby informowania abonenta o wyczerpaniu pakietu transmisji danych w przypadku usługi dostępu do sieci
Internet świadczonej w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz o możliwości bieżącej kontroli stanu
takiego pakietu przez abonenta;
9)
zakres usług serwisowych oraz sposoby kontaktowania się z podmiotami, które je świadczą;
10)
zakres odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, wysokość odszkodowania
oraz zasady i terminy jego wypłaty;
11)
zasady, tryb i terminy składania oraz rozpatrywania reklamacji;
12)
sposób uzyskania informacji o aktualnym cenniku usług oraz kosztach usług serwisowych;
13)
zasady umieszczenia danych abonenta w spisie abonentów w przypadku umowy dotyczącej świadczenia usług głosowych;
14)
sposób przekazywania abonentowi informacji o zagrożeniach związanych ze świadczoną usługą, w tym o sposobach
ochrony bezpieczeństwa, prywatności i danych osobowych;
15)
rodzaj działań, które dostawca usług może podjąć w związku z przypadkami naruszenia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług lub z zagrożeniami i podatnością na takie zagrożenia;
16)
rekomendowane sposoby zabezpieczenia przez abonenta telekomunikacyjnego urządzenia końcowego.
Art. 60. Elementy regulaminu o świadczenie publicznie dos... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 2 Porównania: 1 Przypisy: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...