• Art. 81. pr. telek. - Zes...
  02.03.2024

Prawo telekomunikacyjne

Stan prawny aktualny na dzień: 02.03.2024

Dz.U.2024.0.34 t.j. - Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne

Obserwuj akt

Art. 81. prawo telekom.


Zestaw usług powszechnych

1.
Usługę powszechną stanowi zestaw usług telekomunikacyjnych, wraz z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych, świadczonych z wykorzystaniem dowolnej technologii, z zachowaniem dobrej jakości i po przystępnej cenie, które powinny być dostępne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.
Przez przedsiębiorcę wyznaczonego rozumie się przedsiębiorcę, który został wyznaczony w drodze decyzji, o której mowa w art. 82 konkurs na świadczenie usługi powszechnej ust. 4 albo w art. 83 brak ofert na świadczenie usługi powszechnej.
3.
Do zestawu usług telekomunikacyjnych, o którym mowa w ust. 1, zalicza się następujące usługi:
1)
przyłączenie zakończenia sieci w stałej lokalizacji umożliwiające komunikację głosową, faksową i przesyłanie
danych, w tym funkcjonalny dostęp do sieci Internet, którego prędkość umożliwia korzystanie z aplikacji używanych
powszechnie w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, w szczególności korzystanie z poczty elektronicznej lub aplikacji umożliwiających dokonywanie płatności;
2)
utrzymanie łącza abonenckiego z zakończeniem sieci, o którym mowa w pkt 1, w gotowości do realizacji połączeń telefonicznych krajowych i międzynarodowych;
3)
połączenia telefoniczne krajowe i międzynarodowe;
4)
ogólnokrajową informację o numerach telefonicznych, dostępną również dla użytkowników aparatów publicznych
lub innych punktów dostępowych umożliwiających komunikację głosową;
5)
udostępnianie ogólnokrajowego spisu abonentów;
6)
świadczenie usług telefonicznych za pomocą aparatów publicznych lub innych punktów dostępowych umożliwiających
komunikację głosową.
4.
(uchylony)
5.
W przypadku:
1)
szkół publicznych,
2)
szkół niepublicznych oraz niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki,
3)
(uchylony)
4)
publicznych centrów kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia zawodowego, branżowych centrów umiejętności, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych i poradni psychologiczno-pedagogicznych,
5)
publicznych placówek doskonalenia nauczycieli i publicznych bibliotek pedagogicznych,
6)
publicznych bibliotek,
7)
szkół wyższych
– zwanych dalej „jednostkami uprawnionymi”, przedsiębiorca wyznaczony, zgodnie z art. 82 konkurs na świadczenie usługi powszechnej ust. 4 albo art. 83 brak ofert na świadczenie usługi powszechnej, do świadczenia usługi, o której mowa w ust. 3 pkt 1, świadczy także usługę przyłączenia do sieci w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu.
6.
Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, wymaganą przepływność łącza dla usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu jednostek uprawnionych, mając na uwadze zwiększenie dostępności usług telekomunikacyjnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz konieczność budowania kompetencji cyfrowych.
Art. 81. Zestaw usług powszechnych - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...