• Prawo telekomunikacyjne
  14.07.2024

Prawo telekomunikacyjne

Stan prawny aktualny na dzień: 14.07.2024

Dz.U.2024.0.34 t.j. - Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne

Obserwuj akt

Dział XI. Przepisy karne i kary pieniężne

1.
Kto bez wymaganego pozwolenia używa urządzenia radiowego nadawczego lub nadawczo-odbiorczego, podlega karze grzywny w wysokości do 1.000 złotych.
2.
Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa w sposób uporczywy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
3.
Sąd może orzec przepadek urządzeń przeznaczonych lub służących do popełnienia czynu określonego w ust. 1 i 2, chociażby nie stanowiły one własności sprawcy.
4.
Sąd orzeka przepadek urządzeń przeznaczonych lub służących do popełnienia czynu określonego w ust. 1 i 2, chociażby nie stanowiły one własności sprawcy, jeżeli ich używanie zagraża życiu lub zdrowiu człowieka. Przepis art. 195 nieznaczna wartość przedmiotów podlegających przepadkowi Kodeksu karnego wykonawczego stosuje się niezależnie od wartości przedmiotów, których przepadek orzeczono.
5.
Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1, następuje w trybie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
1.
Kto:
1)
(uchylony)
2)
wykonuje działalność telekomunikacyjną w zakresie nieobjętym wnioskiem o wpis do rejestru,
3)
(uchylony)
4)
narusza obowiązki informacyjne w stosunku do użytkowników końcowych,
5)
nie wypełnia obowiązków lub wymagań dotyczących ofert określających ramowe warunki umów o dostępie,
6)
nie wypełnia warunków zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego oraz rozliczeń z tego tytułu, określonych w decyzji lub w umowie,
7)
nie wykonuje obowiązku świadczenia usługi powszechnej,
8)
(uchylony)
9)
wykorzystuje częstotliwości, numerację lub zasoby orbitalne, nie posiadając do tego uprawnień lub niezgodnie z tymi uprawnieniami,
9a)
używa urządzenia radiowego bez wymaganego wpisu do rejestru urządzeń, o którym mowa w art. 144c wpis do rejestru urządzeń radiowych bez pozwolenia ust. 1, albo decyzji, o której mowa w art. 144a czasowe używanie urządzenia radiowego lub art. 144b zezwolenie na czasowe używanie urządzenia radiowego nadawczego lub nadawczo-odbiorczego, albo używa tego urządzenia niezgodnie z tym wpisem albo decyzją,
9b)
nie wykorzystuje, z przyczyn leżących po jego stronie, częstotliwości przyznanych w rezerwacji częstotliwości przez co najmniej 6 miesięcy,
10)
nie wypełnia lub nienależycie wypełnia obowiązki lub zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, w zakresie i na warunkach określonych w ustawie lub decyzjach wydanych na jej podstawie,
11)
wprowadza do obrotu lub oddaje do użytku urządzenie radiowe, nie podając informacji, o których mowa w art. 154 oznakowanie urządzenia radiowego znakiem ostrzegawczym ust. 1a,
12)
nie wypełnia obowiązków lub wymagań dotyczących zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego, o których mowa w art. 32 rozporządzenie w sprawie wymagań dla zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego,
12a)
nie wypełnia lub nienależycie wypełnia szczegółowe warunki regulacyjne zatwierdzone decyzją, o której mowa w art. 43a szczegółowe warunki regulacyjne,
12b)
nie wypełnia warunków określonych w umowie inwestycyjnej, o której mowa w art. 139a umowa inwestycyjna ust. 1,
13)
nie wypełnia obowiązków regulacyjnych nałożonych na rynkach detalicznych, o których mowa w art 46-48,
13a)
nie wypełnia lub nienależycie wypełnia obowiązki określone w art. 36 obowiązek równego traktowania przedsiębiorców telekomunikacyjnych, art. 56 umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych, art. 57 umowa o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych ust. 6, art. 59 obowiązek podania do publicznej wiadomości regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych, art. 60 elementy regulaminu o świadczenie publicznie dostępnych usług, art. 60a obowiązek doręczania abonentowi treści zmian warunków umowy ust. 1, 1b i 4-5 oraz art. 61 ceny usług telekomunikacyjnych ust. 4-6 i 7,
13b)
nie wypełnia lub nienależycie wypełnia obowiązki określone w art 44b–44g,
14)
nie wypełnia wymagań dotyczących ustalania cen, o których mowa w art. 61 ceny usług telekomunikacyjnych ust. 2,
14a)
nie wypełnia lub nienależycie wypełnia obowiązki określone w art. 64 obowiązki informacyjne dostawcy usługi o podwyższonej opłacie i art. 64a obowiązki dostawcy publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej,
14aa)
żąda od abonenta zapłaty niezgodnie z art. 64b niedopuszczalność żądania opłaty za usługę o podwyższonej opłacie,
14ab)
nie przekazuje w terminie zgłoszenia, zgłoszenia aktualizacyjnego lub informacji o terminie zakończenia świadczenia usługi o podwyższonej opłacie, o których mowa odpowiednio w art. 65 zgłoszenie o realizacji dodatkowego świadczenia ust. 1, 1d i 1k,
14ac)
umożliwia świadczenie usługi o podwyższonej opłacie niezgodnie z art. 65a warunki świadczenia usługi o podwyższonej opłacie,
14b)
nie wykonuje w terminie obowiązku określonego w decyzji, o której mowa w art. 62a pomiar prędkości transmisji danych ust. 5,
15)
uniemożliwia abonentom korzystanie z uprawnienia do zmiany przydzielonego numeru, o którym mowa w art. 69 przesłanki zmiany przydzielonego numeru,
16)
uniemożliwia korzystanie z uprawnień do przeniesienia przydzielonego numeru, o których mowa w art. 70 zmiana numeru w związku ze zmianą miejsca zamieszkania, siedziby lub miejsca wykonywania działalności i art. 71 przeniesienie przydzielonego numeru do istniejącej sieci operatora,
17)
uniemożliwia abonentom korzystanie z uprawnienia do wyboru dostawcy usług, o którym mowa w art. 72 wybór dostawcy usług,
17a)
uniemożliwia abonentom korzystanie z prawa do zachowania ciągłości świadczenia usług, o którym mowa w art. 72a prawo zachowania ciągłości świadczenia usługi,
18)
(uchylony)
18a)
nie wypełnia obowiązku, o którym mowa w art. 78 informacje dotyczące lokalizacji zakończenia sieci ust. 1, 2 i 5,
19)
wykorzystuje numerację niezgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w art. 126 przydział numeracji,
19a)
nie wypełnia nałożonych na niego obowiązków operatora multipleksu, o których mowa w art. 131a obowiązki operatora multipleksu,
19b)
będąc przedsiębiorcą prowadzącym sprzedaż odbiorników cyfrowych, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 lutego 2022 r. o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej (Dz. U. poz. 1399), dokonuje sprzedaży użytkownikowi końcowemu takiego odbiornika cyfrowego, niespełniającego wymagań wynikających z przepisów wydanych na podstawie art. 132 interoperacyjność usług cyfrowych transmisji radiofonicznych i telewizyjnych ust. 3,
20)
nie wykonuje obowiązków związanych z udostępnianiem lub prowadzeniem oddzielnej rachunkowości, o których mowa w art. 133 zapewnienie warunków odbioru transmisji cyfrowych, oddzielna rachunkowość,
21)
nie realizuje obowiązku zapewnienia dostępu do interfejsu programu aplikacyjnego lub elektronicznego przewodnika po programach, o którym mowa w art. 136 obowiązek zapewnienia dostępu do udogodnień towarzyszących,
22)
nie wypełnia obowiązków lub nie stosuje warunków udostępnienia nieruchomości lub infrastruktury telekomunikacyjnej określonych w decyzji lub w umowie, o których mowa w art. 139 udostępnianie dostępu do budynków i infrastruktury telekomunikacyjnej,
22a)
nie wypełnia warunków współkorzystania i dostępu do infrastruktury technicznej oraz rozliczeń z tego tytułu, określonych w decyzji lub w umowie, zgodnie z ustawą z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych,
22b)
nie wypełnia warunków wynikających z decyzji wydawanych w trybie art. 30 zmiany umów o dostępie telekomunikacyjnym ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych,
23)
(uchylony)
24)
narusza obowiązek zachowania tajemnicy telekomunikacyjnej, o którym mowa w art. 159 tajemnica komunikowania się w sieciach telekomunikacyjnych,
25)
nie wypełnia obowiązków uzyskania zgody abonenta lub użytkownika końcowego, o których mowa w art. 161 zakres danych przetwarzanych przez dostawcę usług telekomunikacyjnych, art. 166 wykorzystanie danych o lokalizacji, art. 169 dane osobowe zawarte w publicznie dostępnym spisie abonentów, art. 172 zakaz używania urządzeń dla celów marketingu bezpośredniego i art. 174 odesłanie do przepisów o ochronie danych osobowych,
25a)
będąc przedsiębiorcą telekomunikacyjnym nie publikuje na swojej stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 175e publikacja informacji na stronie interentowej,
26)
przetwarza dane objęte tajemnicą telekomunikacyjną, dane abonentów lub dane użytkowników końcowych w zakresie niezgodnym z art. 165 przetwarzanie danych transmisyjnych dla celów naliczania opłat,
27)
niezgodnie z przepisami art. 173 przechowywanie danych informatycznych przechowuje informacje w urządzeniach końcowych abonenta lub użytkownika końcowego lub korzysta z informacji zgromadzonych w tych urządzeniach,
271)
nie wypełnia obowiązku, o którym mowa w art. 175a zawiadomienie Prezesa UKE o naruszeniu sieci lub usług ust. 1,
27a)
nie stosuje się do zakazu określonego w decyzji, o której mowa w art. 175c podejmowanie środków zapewniających bezpieczeństwo ust. 3,
28)
(uchylony)
29)
nie wypełnia obowiązków określonych w art 3–5 oraz art 6a–6f, art. 7 , art. 9 , art. 11 , art. 12 , art. 14 oraz art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 531/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii,
29a)
nie wypełnia obowiązków określonych w art. 3 , art. 4 i art. 5 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego internetu oraz zmieniającego dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii,
30)
nie wypełnia lub nienależycie wypełnia obowiązki regulacyjne związane z prowadzeniem rachunkowości regulacyjnej lub kalkulacji kosztów,
31)
nie wypełnia lub nienależycie wypełnia obowiązki opracowania i przedłożenia do zatwierdzenia przez Prezesa UKE oraz stosowania oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym,
32)
utrudnia lub uniemożliwia wykonywanie czynności kontrolnych przez Prezesa UKE
- podlega karze pieniężnej.
11. Prezes UKE, jeżeli przemawia za tym charakter lub zakres naruszenia, może nałożyć karę pieniężną na podmiot, który:
1)
nie wypełnia obowiązku udzielania informacji lub dostarczania dokumentów przewidzianych ustawą lub ustawą z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych lub udziela informacji niepełnych lub nieprawdziwych, lub dostarcza dokumenty zawierające informacje niepełne lub nieprawdziwe;
2)
nie wypełnia obowiązków uzyskania zgody abonenta lub użytkownika końcowego, o których mowa w art. 173 przechowywanie danych informatycznych;
3)
nie wypełnia, z przyczyn leżących po jego stronie, obowiązku zapewnienia dostępu do nieruchomości, o którym mowa w art. 30 zmiany umów o dostępie telekomunikacyjnym ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych;
4)
nie wypełnia obowiązku, o którym mowa w art. 60c obowiązki dostawcy usług telekomunikacyjnych przed wydaniem kopii lub wtórnika karty ust. 1.
1a.
Kara, o której mowa w ust. 1 i 11, może zostać nałożona także w przypadku, gdy podmiot zaprzestał naruszania prawa lub naprawił wyrządzoną szkodę, jeżeli Prezes UKE uzna, że przemawiają za tym czas trwania, zakres lub skutki naruszenia.
2.
Niezależnie od kar pieniężnych, o których mowa w ust. 1 i 11, Prezes UKE może nałożyć na kierującego przedsiębiorstwem telekomunikacyjnym, w szczególności osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego lub związku takich przedsiębiorców, karę pieniężną w wysokości do 300% jego miesięcznego wynagrodzenia, naliczanego jak dla celów ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.
3.
Kary pieniężne podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym.
Orzeczenia: 13 Porównania: 1 Przypisy: 2
1.
Kary pieniężne, o których mowa w art. 209 odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów ustawy ust. 1 i 11, nakłada Prezes UKE, w drodze decyzji, w wysokości do 3% przychodu ukaranego podmiotu, osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym. Decyzji o nałożeniu kary pieniężnej nie nadaje się rygoru natychmiastowej wykonalności.
1a.
W przypadku gdy podmiot w roku kalendarzowym poprzedzającym rok nałożenia kary pieniężnej nie osiągnął przychodu lub osiągnął przychód w wysokości nieprzekraczającej 500 000 zł, Prezes UKE, nakładając karę pieniężną, uwzględnia średni przychód osiągnięty przez podmiot w trzech kolejnych latach kalendarzowych poprzedzających rok nałożenia kary pieniężnej.
1b.
W przypadku gdy podmiot nie osiągnął przychodu w okresie, o którym mowa w ust. 1a, lub gdy przychód podmiotu w tym okresie nie przekracza 500 000 zł, Prezes UKE może nałożyć na podmiot karę pieniężną w wysokości nieprzekraczającej 15 000 zł.
1c.
W przypadku gdy przed wydaniem decyzji o nałożeniu kary pieniężnej podmiot nie dysponuje danymi finansowymi niezbędnymi do ustalenia przychodu za rok kalendarzowy poprzedzający rok nałożenia kary pieniężnej, Prezes UKE, nakładając karę pieniężną, uwzględnia:
1)
przychód osiągnięty przez podmiot w roku kalendarzowym poprzedzającym ten rok;
2)
w przypadku, o którym mowa w ust. 1a – średni przychód osiągnięty przez podmiot w trzech kolejnych latach kalendarzowych poprzedzających ten rok; przepis ust. 1b stosuje się odpowiednio.
1d.
W przypadku gdy podmiot powstał w wyniku połączenia lub przekształcenia innych podmiotów, obliczając wysokość jego przychodu, o którym mowa w ust. 1, Prezes UKE uwzględnia przychód osiągnięty przez te podmioty w roku kalendarzowym poprzedzającym rok nałożenia kary.
2.
Ustalając wysokość kary pieniężnej, Prezes UKE uwzględnia zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu oraz jego możliwości finansowe.
3.
Podmiot jest obowiązany do dostarczenia Prezesowi UKE, na każde jego żądanie, w terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania, danych niezbędnych do określenia podstawy wymiaru kary pieniężnej. W przypadku niedostarczenia danych, lub gdy dostarczone dane uniemożliwiają ustalenie podstawy wymiaru kary, Prezes UKE może ustalić podstawę wymiaru kary pieniężnej w sposób szacunkowy, nie mniejszą jednak niż:
1)
wysokość wynagrodzenia, o której mowa w art. 196 uchylony ust. 5 - w przypadku kary, o której mowa w art. 209 odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów ustawy ust. 2;
2)
kwota 500 tysięcy złotych - w pozostałych przypadkach.
4.
Jeżeli okres działania podmiotu jest krótszy niż rok kalendarzowy, za podstawę wymiaru kary przyjmuje się kwotę 500.000 złotych, a w przypadku czynów, o których mowa w art. 209 odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów ustawy ust. 1 pkt 22a, jeżeli podmiot nie osiągnął w poprzednim roku kalendarzowym przychodu, za podstawę wymiaru kary przyjmuje się kwotę 10.000 złotych.
5.
Kara stanowi przychód Funduszu Szerokopasmowego, o którym mowa w art. 16a Fundusz Szerokopasmowy ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.
6.
Prezes UKE przekazuje na rachunek Funduszu Szerokopasmowego środki pochodzące z kar w terminie 30 dni od dnia ich pobrania.
Orzeczenia: 3 Porównania: 1 Przypisy: 3
1.
Kto nie wypełnia obowiązku:
1)
wdrożenia technicznych i organizacyjnych środków ochrony, o których mowa w art. 1741 obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych,
2)
informacyjnego, względem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o którym mowa w art. 174a naruszenie danych osobowych ust. 1,
3)
informacyjnego, względem abonenta lub użytkownika końcowego, o którym mowa w art. 174a naruszenie danych osobowych ust. 3,
4)
prowadzenia rejestru naruszeń danych osobowych, o którym mowa w art. 174d rejestr naruszeń danych osobowych ust. 1
- podlega karze pieniężnej nakładanej przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w wysokości do 3% przychodu ukaranego podmiotu osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym.
2.
Do kar nakładanych na podstawie ust. 1 stosuje się odpowiednio przepisy art. 209 odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów ustawy ust. 1a–3 oraz art. 210 nakładanie kar pieniężnych. Uprawnienia Prezesa UKE określone w tych przepisach przysługują Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...