• Prawo telekomunikacyjne
  27.06.2022

Prawo telekomunikacyjne

Stan prawny aktualny na dzień: 27.06.2022

Dz.U.2020.0.576 t.j. - Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne

Obserwuj akt

Rozdział 2. Gospodarowanie numeracją

1.
Prezes UKE, w drodze decyzji, przydziela numerację, zgodnie z planami numeracji krajowej dla sieci publicznych, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, jednostkom samorządu terytorialnego prowadzącym działalność w zakresie telekomunikacji niebędącym przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi i podmiotom, o których mowa w art. 4 wyłączenie obowiązku posiadania pozwolenia radiowego pkt 1, 2, 4 i 8, na ich wniosek.
2.
Przydział numeracji o ustalonym przeznaczeniu następuje w terminie nie dłuższym niż 3 tygodnie od dnia złożenia wniosku.
3.
Prezes UKE przydziela numerację, o przydział której wpłynął więcej niż jeden wniosek:
1)
po przeprowadzeniu postępowania konsultacyjnego,
2)
w drodze przetargu, jeżeli w postępowaniu konsultacyjnym stwierdzono konieczność przeprowadzenia takiego postępowania
- w terminie nie dłuższym niż 6 tygodni od dnia złożenia pierwszego wniosku.
4.
Przetarg przeprowadza Prezes UKE. Ogłoszenie o przetargu publikuje w prasie codziennej o zasięgu ogólnokrajowym oraz na stronie podmiotowej BIP UKE.
5.
Do przetargu stosuje się odpowiednio przepisy art. 118 ogłoszenie o przetargu, aukcji lub konkursie, warunki uczestnictwa ust. 1, 2 i 4, art. 118b podmiot wyłoniony w przetargu, art. 118c ogłoszenie o wyniku przetargu, aukcji lub konkursu ust. 1, art. 118d unieważnienie przetargu lub konkursu ust. 1–3 oraz art. 118e uznanie za nierozstrzygnięty przetarg, aukcję lub konkurs.
6.
Decydującym kryterium oceny ofert jest wysokość kwoty zadeklarowanej przez podmiot wnioskujący o dokonanie przydziału numeracji.
7.
Przydział numeracji może określać warunki wykorzystywania lub udostępniania numeracji, w szczególności:
1)
usługę telekomunikacyjną, dla której przydzielona numeracja ma być wykorzystywana, z podaniem wymogów związanych ze świadczeniem usługi oraz zasad taryfowych i cen maksymalnych;
2)
zobowiązania przedsiębiorcy, któremu przydzielono numerację, przyjęte podczas procedury przetargowej, o której mowa w ust. 3 pkt 2;
3)
obowiązek niedyskryminującego dostępu do usług telekomunikacyjnych z wykorzystaniem numeracji przydzielonej
innym przedsiębiorcom.
8.
Prezes UKE odmawia przydziału numeracji, jeżeli wnioskowane przeznaczenie numeracji nie jest zgodne z planem numeracji krajowej dla sieci publicznych.
9.
Prezes UKE może odmówić przydziału nowego zakresu numeracji w przypadku wykorzystania mniej niż 75 % wcześniej przydzielonych zakresów numeracji.
10.
Prezes UKE może cofnąć przydział numeracji albo zmienić jego zakres, jeżeli:
1)
nastąpiły zmiany we właściwym planie numeracji krajowej dla sieci publicznych;
2)
podmiot, który uzyskał decyzję o przydziale numeracji, nie wykorzystuje przydzielonego zakresu numeracji w sposób efektywny pod względem ilościowym, a w przypadku numerów dostępu i podobnych pojedynczych numerów nie uruchomił usługi określonej takim numerem w terminie 12 miesięcy od otrzymania decyzji o przydziale numeracji;
3)
podmiot, który uzyskał decyzję o przydziale numeracji, wykorzystuje przydzieloną numerację w sposób niezgodny z warunkami przydziału numeracji lub jej przeznaczeniem określonym we właściwym planie numeracji krajowej dla sieci publicznych;
4)
podmiot, który uzyskał decyzję o przydziale numeracji, nie wnosi opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji.
11.
Decyzja o cofnięciu przydziału numeracji albo o zmianie jego zakresu:
1)
nie może powodować naruszenia ciągłości świadczenia usług telekomunikacyjnych przez podmiot, któremu udzielono przydziału;
2)
może być podjęta po bezskutecznym wezwaniu podmiotu do usunięcia przyczyny nieprawidłowości w przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 2 i 3.
12.
Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, odrębnie dla każdej ze spraw:
1)
plan numeracji krajowej dla publicznych sieci telekomunikacyjnych, w których świadczone są publicznie dostępne
usługi telefoniczne, określając w szczególności zakres planu oraz formaty numerów,
2)
szczegółowe wymagania dotyczące gospodarowania numeracją w publicznych sieciach telekomunikacyjnych
– uwzględniając obecne i prognozowane potrzeby przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz użytkowników, w tym służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy, ustalenia przepisów międzynarodowych, w szczególności dotyczące długoterminowych, ogólnoeuropejskich planów numeracji, a także postanowienia umów, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.
13.
Minister właściwy do spraw informatyzacji może określić, w drodze rozporządzenia, plany numeracji krajowej dla publicznych sieci telekomunikacyjnych innych niż publiczne sieci telekomunikacyjne, w których świadczone są publicznie dostępne usługi telefoniczne, a także szczegółowe wymagania dotyczące zasad adresowania dla właściwego kierowania połączeń, numeracji punktów sygnalizacyjnych oraz tworzenia i udostępniania znaków identyfikujących abonenta, uwzględniając obecne i prognozowane potrzeby przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz użytkowników, ustalenia przepisów międzynarodowych, w szczególności dotyczące długoterminowych, ogólnoeuropejskich planów numeracji, a także postanowienia umów, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1 Przypisy: 7
1.
Prezes UKE opracowuje zbiorcze zestawienia przydzielonych numeracji, w postaci Tablic Zagospodarowania Numeracji.
2.
Prezes UKE udziela nieodpłatnie zainteresowanym podmiotom informacji o dostępnej numeracji.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1 Przypisy: 2
1.
Podmiot, który uzyskał w drodze decyzji przydział numeracji, udostępnia przydzieloną numerację podmiotom współpracującym z jego siecią telekomunikacyjną oraz podmiotom dostarczającym usługi telekomunikacyjne, na ich wniosek, na podstawie pisemnej umowy o udostępnieniu numeracji albo umowy, o której mowa w art. 31 umowa o dostępie telekomunikacyjnym.
2.
Umowa o udostępnieniu numeracji może ustalać warunki wykorzystywania udostępnionej numeracji.
3.
Odmawia się zawarcia umowy o udostępnieniu numeracji w przypadku braku numeracji lub gdy udostępnienie numeracji mogłoby utrudnić albo ograniczyć wykonywanie działalności przez podmiot, który uzyskał przydział numeracji.
3a.
Podmiot udostępniający przydzieloną numerację przekazuje Prezesowi UKE informacje o zakresach numeracji udostępnionych w trybie, o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia udostępnienia.
4.
Do umowy stosuje się odpowiednio przepisy art 27-31.
1.
Ustala się numer "112" jako wspólny numer alarmowy dla wszystkich służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy.
2.
Numery zaczynające się od 116 ustala się jako przeznaczone do świadczenia usług o walorze społecznym, a numer 116000 jako numer infolinii umożliwiającej zgłaszanie przypadków zaginięcia dzieci.
3.
Minister właściwy do spraw informatyzacji prowadzi działania w zakresie zwiększania świadomości społecznej i wiedzy na temat numeru 116.
Do przydziału, odmowy przydziału lub cofania przydziału znaków identyfikujących abonenta oraz do ich udostępniania lub odmowy udostępnienia stosuje się odpowiednio przepisy art. 126 przydział numeracji i art. 128 umowa o udostępnieniu numeracji.
1.
Podmiot, który uzyskał przydział numeracji, może dokonać niezbędnej zmiany numeracji dla określonych obszarów swojej sieci publicznej lub zmiany indywidualnych numerów abonentów tej sieci, w przypadku zmiany przydziału zakresu numeracji albo przebudowy lub rozbudowy eksploatowanej sieci publicznej.
2.
Planowane zmiany numeracji, dla określonych obszarów sieci telekomunikacyjnej, powinny być podane przez podmiot, który uzyskał przydział numeracji, do publicznej wiadomości co najmniej na 90 dni przed terminem wprowadzenia zmiany.
3.
Podmiot, który uzyskał przydział numeracji, jest obowiązany zawiadomić na piśmie abonentów, którzy udostępnili adres korespondencyjny, o planowanej zmianie ich indywidualnych numerów oraz o ich nowych numerach, co najmniej na 90 dni przed terminem wprowadzenia zmiany. Abonentom, którzy nie udostępnili adresu korespondencyjnego, ale udostępnili inne dane, o których mowa w art. 60a obowiązek doręczania abonentowi treści zmian warunków umowy ust. 1a, zawiadomienie doręcza się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość. Skrócenie okresu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, wymaga zgody Prezesa UKE.
4.
Podmiot, który uzyskał przydział numeracji, jest obowiązany do zapewnienia bezpłatnej, automatycznej informacji słownej, o wprowadzonych zmianach numeracji, o których mowa w ust. 1-3, dostępnej pod poprzednimi numerami, przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1 Przypisy: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...