• Prawo telekomunikacyjne
  22.05.2022

Prawo telekomunikacyjne

Stan prawny aktualny na dzień: 22.05.2022

Dz.U.2020.0.576 t.j. - Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne

Obserwuj akt

Rozdział 3. Postępowanie przed Prezesem UKE

1.
Postępowanie przed Prezesem UKE toczy się na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ze zmianami wynikającymi z niniejszej ustawy oraz ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.
1a.
W sprawach, o których mowa w art. 139 udostępnianie dostępu do budynków i infrastruktury telekomunikacyjnej niniejszej ustawy oraz w art. 17 dostęp do infrastruktury technicznej i art. 30 obowiązek zapewnienia dostępu do budynku, kabli i kanalizacji kablowej ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, można wszcząć i prowadzić jedno postępowanie, jeżeli dotyczą one tych samych stron i związane są z realizacją tej samej inwestycji.
2.
Od decyzji:
1)
o ustaleniu znaczącej pozycji rynkowej,
2)
w sprawie nałożenia, zniesienia, zmiany lub uchylenia obowiązków regulacyjnych,
3)
w sprawie nałożenia kar,
4)
o których mowa w art. 43a szczegółowe warunki regulacyjne oraz w art. 201 zalecenia pokontrolne i zakaz wykonywania działalności ust. 3,
5)
wydawanych w sprawach spornych, z wyjątkiem decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości po przeprowadzeniu
przetargu, aukcji albo konkursu oraz od decyzji o uznaniu przetargu, aukcji albo konkursu za nierozstrzygnięte,
6)
o których mowa w art. 13 obowiązek zapewnienie dostępu telekomunikacyjnego ust. 2, art. 18 umowa o współkorzystaniu lub o dostępie do infrastruktury technicznej ust. 3, art. 20 uprawnienia Prezesa UKE w sprawie umowy o dostęp do infrastruktury technicznej, art. 22 decyzja w sprawie dostępu do infrastruktury technicznej ust. 1, art. 25d decyzje Prezesa UKE w sprawach udostępnienia operatorowi informacji lub umożliwienia dokonania inspekcji ust. 1, art. 27 obowiązek zapewnienia dostępu do infrastruktury lub sieci technicznej ust. 6 i 9, art. 30 obowiązek zapewnienia dostępu do budynku, kabli i kanalizacji kablowej ust. 5 i art. 35a obowiązek przedstawienia informacji na wezwanie Prezesa UKE ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych
– przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
2a.
(uchylony)
2aa.
Decyzje, o których mowa w ust. 2, z wyjątkiem decyzji w sprawie nałożenia kar, podlegają natychmiastowemu wykonaniu.
2b.
Na postanowienie, o którym mowa w art. 23 skutek ustalenia braku na rynku właściwym przedsiębiorcy o znaczącej pozycji rynkowej lub zajmującego kolektywną pozycję, przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
3.
Postępowania w sprawach odwołań i zażaleń, o których mowa w ust. 2 i 2b, toczą się według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu w sprawach z zakresu regulacji telekomunikacji i poczty.
4.
Na postanowienie wydane w trybie art. 106 wymóg uzyskania stanowiska innego organu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego przez organ współdziałający z Prezesem UKE, zażalenie nie przysługuje.
Orzeczenia: 125 Porównania: 1 Przypisy: 7
1.
W postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy Prezes UKE, w drodze postanowienia, może ograniczyć pozostałym stronom prawo wglądu do materiału dowodowego, jeżeli udostępnienie tego materiału grozi ujawnieniem tajemnicy przedsiębiorstwa lub innych tajemnic prawnie chronionych.
2.
Strona wnioskująca o takie ograniczenie jest obowiązana przedłożyć wersję dokumentu niezawierającą informacji objętych ograniczeniem, która zostanie udostępniona stronom.
Orzeczenia: 55 Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
W postępowaniach prowadzonych w sprawach dotyczących pozwoleń radiowych, rezerwacji częstotliwości oraz czasowego używania urządzenia radiowego w celu zapewnienia okazjonalnego przekazu informacji, o którym mowa w art. 144a czasowe używanie urządzenia radiowego, Prezes UKE może zawiadamiać strony o decyzjach i innych czynnościach poprzez obwieszczenie na stronie podmiotowej BIP UKE, jeżeli strona wystąpiła albo wyraziła zgodę na takie jej zawiadamianie.
2.
Doręczenie pisma uważa się za dokonane z dniem opublikowania na stronie podmiotowej BIP UKE obwieszczenia, o którym mowa w ust. 1.
Przypisy: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...