• Prawo upadłościowe (poprz...
  21.02.2024

Dział IV. Likwidacja wierzytelności i praw majątkowych

1.
Likwidacja wierzytelności upadłego następuje przez ich zbycie albo ściągnięcie.
2.
Wybór sposobu likwidacji należy poprzedzić oceną, który z nich umożliwia zaspokojenie wierzycieli w jak największym stopniu przy uwzględnieniu kosztów i ryzyka niepowodzenia ściągnięcia wierzytelności upadłego oraz konieczności zaspokojenia zobowiązań, o których mowa w art. 230 koszty postępowania upadłościowego, związanych z przedłużeniem postępowania upadłościowego.
Porównania: 1
Likwidacja praw majątkowych upadłego następuje przez ich wykonanie albo zbycie.
Porównania: 1
1.
Do likwidacji wierzytelności i praw majątkowych upadłego obciążonych zastawem rejestrowym stosuje się odpowiednio przepisy art 327–330.
2.
Do likwidacji wierzytelności i praw majątkowych upadłego obciążonych zastawem finansowym stosuje się odpowiednio przepisy art 327–330 oraz przepisy ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych.
Porównania: 1 Przypisy: 2
1.
Do sprzedaży wierzytelności lub praw majątkowych upadłego przepisy art. 315 mienie wyłączone z masy upadłości , art. 320 sprzedaż mienia w drodze przetargu lub aukcji i art. 321 umowa sprzedaży - terminy i skutek niewykonania stosuje się odpowiednio.
2.
Rada wierzycieli może wyrazić zgodę na inną formę poszukiwania nabywcy, z jednoczesnym określeniem warunków sprzedaży.
3.
Nie stanowi oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu art. 2 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. Urz. UE L 168 z 30.06.2017, str. 12) ogłoszenie udostępniane w związku ze sprzedażą papierów wartościowych przez syndyka. Do takiej sprzedaży nie stosuje się przepisu art. 19 właściwość rzeczowa sądu w sprawach o ogłoszenie upadłości ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
4.
Jeżeli przedmiotem sprzedaży są instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, sędzia-komisarz może zezwolić na ich sprzedaż przez firmę inwestycyjną. W takim przypadku sędzia-komisarz może wyznaczyć rynek regulowany lub polecić dokonanie wyboru rynku regulowanego syndykowi oraz wyznaczyć minimalną cenę sprzedaży.
5.
Przepis art. 317 uprawnienia nabywcy przedsiębiorstwa upadłego ust. 3 stosuje się odpowiednio.
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...