• Prawo upadłościowe
  21.10.2021

Rozdział 1. Ustalenie planu podziału

1.
Syndyk sporządza i składa sędziemu-komisarzowi plan podziału funduszów masy upadłości, w którym:
1)
określa sumę podlegającą podziałowi;
2)
wymienia wierzytelności i prawa osób uczestniczących w podziale;
3)
określa sumę, jaka każdemu z uczestników przypada z podziału;
4)
wskazuje, które sumy mają być wypłacone, a które i z jakich przyczyn mają być pozostawione w depozycie sądowym lub pozostawione w masie upadłości na zaspokojenie wierzytelności objętych nierozpoznanymi sprzeciwami;
5)
określa, czy plan podziału jest częściowy czy ostateczny.
1a.
Plan podziału składa się w postaci elektronicznej i zamieszcza w Rejestrze.
2.
Sędzia-komisarz może wnieść do planu poprawki lub polecić syndykowi dokonanie wskazanych zmian w planie.
Porównania: 1
1.
W sprawach, w których wierzycielom przysługują prawa na zbytych rzeczach lub prawach, o których mowa w art. 345 zasady zaspokajania wierzytelności zabezpieczonych hipoteką lub zastawem i art. 346 zaspokojenie wierzytelności z tytułu alimentów, rent i wynagrodzeń za pracę, syndyk sporządza oddzielny plan podziału sum uzyskanych ze sprzedanych rzeczy lub praw. Do tego planu stosuje się odpowiednio przepis art. 347 plan podziału funduszów masy upadłości.
2.
W planie podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości syndyk wymienia dodatkowo prawa oraz prawa i roszczenia osobiste, które wskutek sprzedaży nieruchomości wygasły.
Porównania: 1
1.
Sędzia-komisarz zawiadamia upadłego i członków rady wierzycieli oraz obwieszcza, że plan podziału można przeglądać w sekretariacie sądu i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału.
2.
W przypadku złożenia ostatecznego planu podziału sędzia-komisarz dokonuje czynności, o których mowa w ust. 1, po uprawomocnieniu się postanowienia o przyznaniu syndykowi wynagrodzenia ostatecznego.
3.
Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór planu podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży rzeczy obciążonej, planu podziału oraz ostatecznego planu podziału, mając na uwadze zakres informacji ujmowanych w planach podziału, czytelność oraz kompletność planów podziału.
Porównania: 1
1.
Zarzuty przeciwko planowi podziału rozpoznaje sędzia-komisarz.
2.
W razie potrzeby sędzia-komisarz wysłucha osoby, których praw dotyczą zarzuty.
3.
Na postanowienie sędziego-komisarza przysługuje zażalenie.
Porównania: 1
1.
Sędzia-komisarz zatwierdza plan podziału, jeżeli nie wniesiono zarzutów.
2.
W razie wniesienia zarzutów, sprostowanie i zatwierdzenie planu podziału następuje po uprawomocnieniu się postanowienia sędziego-komisarza w sprawie zarzutów, a w razie jego zaskarżenia – po wydaniu postanowienia sądu.
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...