• Prawo wekslowe
  29.09.2021

Prawo wekslowe

Stan prawny aktualny na dzień: 29.09.2021

Dz.U.2016.0.160 t.j. - Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. - Prawo wekslowe

Tytuł II. Weksel własny

Weksel własny zawiera:
1)
nazwę "weksel", w samym tekście dokumentu, w języku, w jakim go wystawiono;
2)
przyrzeczenie bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej;
3)
oznaczenie terminu płatności;
4)
oznaczenie miejsca płatności;
5)
nazwisko osoby, na której rzecz lub na której zlecenie zapłata ma być dokonana;
6)
oznaczenie daty i miejsca wystawienia wekslu;
7)
podpis wystawcy wekslu.
Orzeczenia: 17
Nie będzie uważany za weksel własny dokument, któremu brak jednej z cech, wskazanych w artykule poprzedzającym, wyjąwszy przypadki, określone w ustępach następujących.
Weksel własny bez oznaczenia terminu płatności uważa się za płatny za okazaniem.
W braku osobnego oznaczenia, miejsce wystawienia wekslu uważa się za miejsce płatności, a także za miejsce zamieszkania wystawcy.
Weksel własny, w którym nie oznaczono miejsca wystawienia, uważa się za wystawiony w miejscu, podanem obok nazwiska wystawcy.
Do wekslu własnego stosuje się przepisy o wekslu trasowanym, o ile z istotą wekslu własnego nie zostają w sprzeczności i dotyczą:
indosu (art 11-20);
płatności (art 33-37);
zapłaty (art 38-42);
zwrotnego poszukiwania z powodu niezapłacenia (art 43-50, art52-54);
zapłaty przez wyręczenie (art 55, art 59-63);
odpisów (art. 67 prawo posiadacza wekslu do sporządzenia odpisów i art. 68 wskazanie w odpisie osoby u której znajduje się oryginał);
zmian (art. 69 odpowiedzialność po zmianie tekstu wekslu);
przedawnienia (art. 70 terminy przedawnienia roszczeń wekslowych i art. 71 przyczyny przerwania i zawieszenia biegu przedawnienia);
dni świątecznych, obliczania terminów i zakazu dni ulgowych (art. 72 termin płatności na dzień ustawowo wolny - skutek, art. 73 niewliczanie dnia początkowego i art. 74 niedopuszczalność dni ulgowych);
sposobu uwierzytelniania podpisów osób niepiśmiennych lub niemogących pisać (art. 75 przesłanki podpisania przez inną osobę);
roszczenia z tytułu niesłusznego zbogacenia (art. 76 niesłuszne wzbogacenie);
kolizji ustaw (art 77-80 i 82-84);
weksli zaginionych (art 96-100).
Również stosuje się do wekslu własnego przepisy o wekslu płatnym u trzeciego lub w innej miejscowości, niż miejsce zamieszkania trasata (art. 4 miejsce płatności weksla i art. 27 skutek odmiennego oznaczenia miejsca zapłaty), o zastrzeżeniu odsetek (art. 5 możliwość zastrzeżenia oprocentowania sumy wekslowej), o różnicach w oznaczeniu sumy wekslowej (art. 6 weksel napisany literami i cyframi co do sumy), o skutkach podpisu, złożonego w warunkach, przewidzianych w art. 7 ważność podpisu osób na wekslu, o skutkach podpisu osoby, działającej bez pełnomocnictwa albo przekraczającej jego granice (art. 8 falsus procurator przy wekslu), o wekslu in blanco (art. 10 weksel niezupełny - skutek) oraz o protestach (art 85-94) z tą różnicą, że protest ma być dokonany przeciw wystawcy.
Do wekslu własnego stosuje się również przepisy o poręczeniu wekslowym (art 30–32); w przypadku, przewidzianym w ustępie ostatnim art. 31 umieszczenie poręczenia na wekslu, jeżeli poręczyciel nie wskazał, za kogo poręcza, uważa się, że poręczenie dał za wystawcę.
Orzeczenia: 4
Odpowiedzialność wystawcy wekslu własnego jest taka sama, jak akceptanta wekslu trasowanego.
Weksle własne, płatne w pewien czas po okazaniu, powinny być w terminach, oznaczonych w art. 23 termin przedstawienia do przejęcia, przedstawione celem zaznaczenia wizy przez wystawcę.
Termin po okazaniu biegnie od daty wizy, podpisanej przez wystawcę na wekslu.
Jeżeli wystawca wzbrania się umieścić wizę lub zaopatrzyć ją datą, odmowę należy stwierdzić protestem( art. 25 oznaczenie przyjęcia weksla); od daty protestu biegnie termin, w jaki po okazaniu weksel był płatny.
Orzeczenia: 5
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...