• Prawo wekslowe
  05.10.2022

Prawo wekslowe

Stan prawny aktualny na dzień: 05.10.2022

Dz.U.2022.0.282 t.j. - Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. - Prawo wekslowe

Tytuł II. Weksel własny

Weksel własny zawiera:
1)
nazwę "weksel", w samym tekście dokumentu, w języku, w jakim go wystawiono;
2)
przyrzeczenie bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej;
3)
oznaczenie terminu płatności;
4)
oznaczenie miejsca płatności;
5)
nazwisko osoby, na której rzecz lub na której zlecenie zapłata ma być dokonana;
6)
oznaczenie daty i miejsca wystawienia wekslu;
7)
podpis wystawcy wekslu.
Orzeczenia: 17
Nie będzie uważany za weksel własny dokument, któremu brak jednej z cech, wskazanych w artykule poprzedzającym, wyjąwszy przypadki, określone w ustępach następujących.
Weksel własny bez oznaczenia terminu płatności uważa się za płatny za okazaniem.
W braku osobnego oznaczenia, miejsce wystawienia wekslu uważa się za miejsce płatności, a także za miejsce zamieszkania wystawcy.
Weksel własny, w którym nie oznaczono miejsca wystawienia, uważa się za wystawiony w miejscu, podanem obok nazwiska wystawcy.
Do wekslu własnego stosuje się przepisy o wekslu trasowanym, o ile z istotą wekslu własnego nie zostają w sprzeczności i dotyczą:
indosu (art 11-20);
płatności (art 33-37);
zapłaty (art 38-42);
zwrotnego poszukiwania spowodu niezapłacenia (art 43-50, art 52-54);
zapłaty przez wyręczenie (art. 55 zapłata weksla lub przyjęcie przez wyręczenie, art 59-63);
odpisów (art. 67 odpisy z weksla i art. 68 obowiązek wydania oryginału weksla posiadaczowi odpisu);
zmian (art. 69 zmiana tekstu weksla);
przedawnienia (art. 70 przedawnienie roszczeń wekslowych i art. 71 przerwanie i zawieszenie biegu przedawnienia roszczeń wekslowych);
dni świątecznych, obliczania terminów i zakazu dni ulgowych (art. 72 termin płatności weksla przypadający w dzień świąteczny, art. 73 obliczanie terminów i art. 74 niedopuszczalność dni ulgowych);
sposobu uwierzytelniania podpisów osób niepiśmiennych lub niemogących pisać (art. 75 podpis na wekslu za osobę niepiśmienną lub niemogącą pisać);
roszczenia z tytułu niesłusznego zbogacenia (art. 76 roszczenie wobec wystawcy i akceptanta z tytułu niesłusznego wzbogacenia);
kolizji ustaw (art 77-80 i 82-84);
weksli zaginionych (art 96-100).
Również stosuje się do wekslu własnego przepisy o wekslu płatnym u trzeciego lub w innej miejscowości, niż miejsce zamieszkania trasata (art. 4 miejsce płatności weksla i art. 27 oznaczenie domicylianta), o zastrzeżeniu odsetek (art. 5 zastrzeżenie oprocentowania sumy wekslowej), o różnicach w oznaczeniu sumy wekslowej (art. 6 oznaczenie sumy na wekslu), o skutkach podpisu, złożonego w warunkach, przewidzianych w art. 7 ważność podpisów na wekslu, o skutkach podpisu osoby, działającej bez pełnomocnictwa albo przekraczającej jego granice (art. 8 podpis przedstawiciela na wekslu), o wekslu in blanco (art. 10 uzupełnienie weksla niezgodnie z porozumieniem) oraz o protestach (art 85-94) z tą różnicą, że protest ma być dokonany przeciw wystawcy.
Do wekslu własnego stosuje się również przepisy o poręczeniu wekslowem (art 30–32); w przypadku, przewidzianym w ustępie ostatnim art. 31 forma poręczenia wekslowego, jeżeli poręczyciel nie wskazał, za kogo poręcza, uważa się, że poręczenie dał za wystawcę.
Orzeczenia: 4
Odpowiedzialność wystawcy wekslu własnego jest taka sama, jak akceptanta wekslu trasowanego.
Weksle własne, płatne w pewien czas po okazaniu, powinny być w terminach, oznaczonych w art. 23 termin przedstawienia weksla do przyjęcia po jego okazaniu, przedstawione celem zaznaczenia wizy przez wystawcę. Termin po okazaniu biegnie od daty wizy, podpisanej przez wystawcę na wekslu. Jeżeli wystawca wzbrania się umieścić wizę lub zaopatrzyć ją datą, odmowę należy stwierdzić protestem( art. 25 forma przyjęcia na wekslu); od daty protestu biegnie termin, w jaki po okazaniu weksel był płatny.
Orzeczenia: 5
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...