• Prawo wekslowe
  29.09.2021

Prawo wekslowe

Stan prawny aktualny na dzień: 29.09.2021

Dz.U.2016.0.160 t.j. - Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. - Prawo wekslowe

Tytuł III. Przepisy końcowe i przejściowe

Z dniem wejścia w życie prawa niniejszego traci moc rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 listopada 1924 r. o prawie wekslowem (Dz. U. R. P. Nr 100, poz. 926) wraz z wydanemi na jego podstawie rozporządzeniami.
Ilekroć przepisy prawne powołują się na dotychczasowe prawo wekslowe, stosuje się odpowiednio przepisy prawa niniejszego.
Rozporządzenie Ministra Skarbu, wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, ustali, które instytucje są izbami rozrachunkowemi.
Przypisy: 1
Pozostają w mocy przepisy rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 czerwca 1934 r. o wierzytelnościach w walutach zagranicznych (Dz.U.R.P. Nr 59, poz. 509), z wyjątkiem przepisów art 2 ust. (3) i art 7 pkt 2), które tracą moc w stosunku do weksli, wystawionych po wejściu w życie prawa niniejszego.
Przepisów prawa niniejszego nie stosuje się do weksli, wystawionych przed jego wejściem w życie.
Wykonanie prawa niniejszego porucza się Ministrowi Sprawiedliwości.
Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1936 r.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...