• Prawo własności przemysło...
  03.03.2024

Prawo własności przemysłowej

Stan prawny aktualny na dzień: 03.03.2024

Dz.U.2023.0.1170 t.j. - Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej

Dział III. Ogłoszenia urzędowe

1.
O udzielonych patentach, dodatkowych prawach ochronnych, prawach ochronnych, prawach z rejestracji, ochronie międzynarodowych znaków towarowych i wzorów przemysłowych, a także złożonych tłumaczeniach patentów europejskich ogłasza się w „Wiadomościach Urzędu Patentowego”.
2.
Ogłoszeniu w "Wiadomościach Urzędu Patentowego" podlegają również, z zastrzeżeniem ust. 3, dokonywane wpisy i zmiany w rejestrach dotyczące udzielonych praw.
3.
Nie ogłasza się o wygaśnięciu patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji, jeśli nastąpiło ono na skutek upływu okresu, na jaki prawo zostało udzielone.
Orzeczenia: 3 Porównania: 1 Przypisy: 2
W "Wiadomościach Urzędu Patentowego" ogłasza się także informacje o podjętych decyzjach odmawiających udzielenia patentu, dodatkowego prawa ochronnego bądź prawa ochronnego, umarzających postępowanie albo stwierdzających wygaśnięcie decyzji o udzieleniu patentu, dodatkowego prawa ochronnego bądź prawa ochronnego, a także o złożonych wnioskach o udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy (art. 38 zgłoszenie wzoru użytkowego), w sprawach wynalazków i wzorów użytkowych oraz znaków towarowych, o których zgłoszeniu Urząd Patentowy uprzednio dokonał ogłoszenia w sposób przewidziany w ustawie, oraz o adresach, oprogramowaniu i formacie danych używanych w Urzędzie Patentowym dla zgłoszeń w postaci elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych, a także o dokumentach, które mogą być przesłane w postaci elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych.
Orzeczenia: 2 Porównania: 1 Przypisy: 1
O zgłoszeniu wynalazku, wzoru użytkowego i znaku towarowego oraz o wyznaczeniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego, w zakresie wskazanym w art. 1461ust . 1 i 3 oraz art. 1526b decyzja o uznaniu na terytorium RP ochrony międzynarodowego znaku towarowego ust. 1 i 2, a także o wniesieniu sprzeciwu, o którym mowa w art. 1526a sprzeciw wobec wyznaczenia na terytorium RP międzynarodowego znaku towarowego ust. 1 oraz art. 15217 sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego ust. 1, ogłasza się w „Biuletynie Urzędu Patentowego”.
Przypisy: 1
Inne niż wymienione w art. 232 ogłoszenia w "Wiadomościach Urzędu Patentowego", art. 233 informacje ogłaszane w "Wiadomościach Urzędu Patentowego" i art. 2331 ogłoszenia zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego i znaku towarowego ogłoszenia określone w ustawie, akty o charakterze urzędowym oraz komunikaty zamieszcza się w "Wiadomościach Urzędu Patentowego".
Orzeczenia: 2 Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
(uchylony)
2.
Stroną w postępowaniu przed Urzędem Patentowym w sprawie uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji jest zgłaszający.
Orzeczenia: 4 Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Pełnomocnikiem strony w postępowaniu przed Urzędem Patentowym w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony wynalazków, produktów leczniczych oraz produktów ochrony roślin, wzorów użytkowych i topografii układów scalonych może być rzecznik patentowy lub osoba świadcząca usługi transgraniczne w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U.z 2023 r. poz. 303), zwanej dalej „ustawą o rzecznikach patentowych”.
11. Pełnomocnikiem strony w postępowaniu przed Urzędem Patentowym w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony znaków towarowych, wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych może być rzecznik patentowy, adwokat, radca prawny lub osoba świadcząca usługi transgraniczne w rozumieniu ustawy o rzecznikach patentowych.
2.
Pełnomocnikiem osoby fizycznej, z zastrzeżeniem ust. 3, może być również współuprawniony, a także rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia.
3.
Osoby niemające miejsca zamieszkania lub siedziby na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 11, mogą działać tylko za pośrednictwem odpowiednio rzecznika patentowego, adwokata, radcy prawnego lub osoby świadczącej usługi transgraniczne w rozumieniu ustawy o rzecznikach patentowych. Obowiązek ten nie dotyczy osób mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na obszarze Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.
Orzeczenia: 3 Porównania: 1
1.
Pełnomocnikiem strony do jednej czynności może być tylko jedna osoba fizyczna.
2.
Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i dołączone do akt przy dokonywaniu pierwszej czynności prawnej.
3.
Jeżeli pełnomocnictwo dotyczy więcej niż jednej sprawy, powinno być ono dołączone do akt sprawy, w której pełnomocnik dokonuje pierwszej czynności. Dokonując czynności w pozostałych sprawach objętych pełnomocnictwem, pełnomocnik powinien dołączyć uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa.
4.
Rzecznik patentowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa.
5.
W przypadku nienadesłania dokumentu pełnomocnictwa lub nieuiszczenia należnej opłaty od pełnomocnictwa, Urząd Patentowy, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin, wzywa, w drodze postanowienia, pełnomocnika do usunięcia stwierdzonych braków oraz stronę do potwierdzenia czynności dokonanych przez pełnomocnika, pod rygorem umorzenia postępowania lub zaniechania czynności uzależnionej od uiszczenia opłaty.
Orzeczenia: 2 Porównania: 1
1.
Jeżeli w sprawie działał już pełnomocnik, a zostanie ustanowiony przez stronę inny pełnomocnik z tym samym zakresem działania, uważa się, że pierwsze pełnomocnictwo zostało odwołane.
2.
Jeżeli pełnomocnictwo obejmuje kilka osób ustanowionych do tych samych czynności, za pełnomocnika uważa się tego z nich, który dokonał czynności i dołączył pełnomocnictwo do akt. Przy podjęciu czynności przez inną wymienioną w pełnomocnictwie osobę przepis ust. 1 oraz art. 237 pełnomocnictwo, ust. 3 stosuje się odpowiednio.
Orzeczenia: 2 Porównania: 1
W razie upoważnienia przez stronę do działania w postępowaniu przed Urzędem Patentowym jednostki świadczącej usługi w tym zakresie i złożenia oświadczenia przez kierownika tej jednostki, wskazującego zatrudnionego w niej rzecznika patentowego jako upoważnionego do działania, oświadczenie takie uważa się za pełnomocnictwo.
Orzeczenia: 3 Porównania: 1
1.
Pełnomocnik, z wyjątkiem osób, o których mowa w art. 236 pełnomocnik strony w postępowaniu przed Urzędem Patentowym, ust. 2, może udzielić dalszego pełnomocnictwa (substytucja).
2.
Przy dokonywaniu czynności zachowawczych nie jest wymagane pełnomocnictwo od drugiego współuprawnionego.
Orzeczenia: 2 Porównania: 1
1.
Jeżeli stroną w sprawie jest kilka osób i nie wyznaczyły one wspólnego pełnomocnika, powinny wskazać jeden adres do korespondencji. W przypadku niewskazania takiego adresu uważa się, że jest nim adres osoby wymienionej na pierwszym miejscu w zgłoszeniu albo w innym dokumencie będącym podstawą wszczęcia postępowania.
2.
Na wniosek strony Urząd Patentowy przekazuje pisma kierowane zgodnie z ust. 1 także na dodatkowo wskazane przez stronę adresy. Przepis ten ma odpowiednie zastosowanie również w przypadku, gdy stroną w sprawie jest jedna osoba, która wyznaczyła pełnomocnika.
Orzeczenia: 2 Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
W postępowaniu przed Urzędem Patentowym w sprawie uzyskania patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji, a także utrzymywania ich w mocy, dokonywane zgłoszenia i korespondencja wymagają zachowania formy pisemnej; zgłoszenia i korespondencja mogą być przesyłane również za pomocą telefaksu lub w postaci elektronicznej.
11. Zawiadomienie i informacje Urzędu Patentowego, o których mowa w art. 1461 ogłoszenie o zgłoszeniu znaku towarowego ust. 6 oraz art. 224 uiszczanie opłat ust. 21 i 22, a także pisemne informacje Urzędu Patentowego o zgłoszonym wynalazku, produkcie leczniczym i produkcie ochrony roślin, wzorze użytkowym, wzorze przemysłowym, znaku towarowym, oznaczeniu geograficznym i topografii układów scalonych nie wymagają podpisu i pieczęci.
2.
Do korespondencji przesłanej:
1)
za pomocą telefaksu przepisy art. 13 zgłoszenie wynalazku ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio;
2)
w postaci elektronicznej przepisy art. 13 zgłoszenie wynalazku ust. 6 i 7 stosuje się odpowiednio.
21. W zgłoszeniach i korespondencji przesyłanych w postaci elektronicznej za podpis równoważny z podpisem własnoręcznym uważa się również podpis elektroniczny spełniający wymagania określone w umowach międzynarodowych lub przepisach prawa Unii Europejskiej, o których mowa w art. 4 stosowanie umów międzynarodowych i przepisów wspólnotowych.
22. Zgłoszenia i korespondencję w postaci elektronicznej przesyła się na adres do doręczeń elektronicznych albo za pomocą systemu teleinformatycznego Urzędu Patentowego, przy użyciu formularzy elektronicznych udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Patentowego.
23. Zgłoszenia i korespondencję w postaci elektronicznej, o których mowa w ust. 1 i 22, sporządza się w formatach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 delegacja ustawowa ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
3.
(uchylony)
4.
W postępowaniach, o których mowa w ust. 1, Urząd Patentowy, za zgodą strony, doręcza korespondencję wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego Urzędu Patentowego.
5.
Wyrażenie albo wycofanie zgody, o której mowa w ust. 4, następuje za pomocą systemu teleinformatycznego Urzędu Patentowego.
6.
Wyrażenie albo wycofanie zgody, o której mowa w ust. 4, wywołuje skutki prawne tylko w sprawie, w której ta zgoda została wyrażona albo wycofana.
7.
Wycofanie zgody, o której mowa w ust. 4, wywołuje skutki prawne z upływem dnia roboczego następującego po dniu, w którym została wycofana.
8.
W przypadku wyrażenia albo wycofania zgody, o której mowa w ust. 4, Urząd Patentowy poucza o skutkach prawnych wynikających z jej wyrażenia albo wycofania.
9.
W przypadku doręczania korespondencji za pomocą systemu teleinformatycznego Urzędu Patentowego pismo uznaje się za doręczone w dniu wskazanym w urzędowym poświadczeniu odbioru, a w przypadku jego braku – po upływie 14 dni od dnia umieszczenia pisma w systemie teleinformatycznym Urzędu Patentowego.
Przypisy: 1
1.
O ile ustawa nie stanowi inaczej, w toku postępowania w sprawach związanych z rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymaniem ochrony wynalazków, produktów leczniczych, produktów ochrony roślin, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych, a także w postępowaniu w sprawie dokonywania wpisów w rejestrach prowadzonych przez Urząd Patentowy, o których mowa w art. 228 rejestry Urzędu Patentowego, ust. 1, Urząd Patentowy wyznacza stronie do dokonania określonych czynności terminy nie krótsze niż:
1)
miesiąc, gdy strona ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
2 miesiące, gdy strona ma miejsce zamieszkania lub siedzibę za granicą.
2.
W uzasadnionych przypadkach Urząd Patentowy wyznacza odpowiednio dłuższy termin, o którym mowa w ust. 1, lecz nie więcej niż o 3 miesiące.
3.
Czynność może być dokonana w ciągu 2 miesięcy po upływie terminu wyznaczonego zgodnie z ust. 1 lub 2, jeżeli przed jego upływem strona zawiadomi Urząd Patentowy na piśmie o przyczynach niedotrzymania tego terminu.
Orzeczenia: 3 Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Zgłaszający, który w toku postępowania przed Urzędem Patentowym wnosi o przetłumaczenie sporządzonych w języku obcym materiałów i dokumentów mogących świadczyć o istnieniu przeszkód do uzyskania patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji, ponosi koszty ich tłumaczenia na język polski.
2.
Urząd Patentowy może wezwać zgłaszającego do uiszczenia zaliczki na pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 1.
3.
W przypadku nieuiszczenia przez zgłaszającego zaliczki w wysokości i terminie wskazanych w wezwaniu wniosek, o którym mowa w ust. 1, uważa się za wycofany.
4.
Do tłumaczenia materiałów i dokumentów na potrzeby postępowania przed sądem administracyjnym przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.
1.
Jeżeli w toku rozpatrywania sprawy uchybiono terminowi do dokonania czynności warunkującej, zgodnie z ustawą, bieg postępowania, Urząd Patentowy może na wniosek strony, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, przywrócić termin, o ile strona uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jej winy. Jednocześnie ze złożeniem wniosku o przywrócenie terminu wnioskodawca dokonuje czynności, dla której termin został wyznaczony.
2.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się do Urzędu Patentowego w terminie:
1)
sześciu miesięcy od dnia, w którym upłynął termin do dokonania określonej czynności – w przypadku znaków towarowych;
2)
dwóch miesięcy od dnia ustania przyczyny uchybienia terminowi, nie później jednak niż w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym upłynął termin do dokonania określonej czynności – w przypadku wynalazków, dodatkowych praw ochronnych, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, oznaczeń geograficznych i topografii.
3.
Przywrócenie terminu do złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, jest niedopuszczalne.
4.
Jeżeli została wydana decyzja o umorzeniu postępowania na skutek uchybienia terminu do dokonania określonej czynności, może ona zostać uchylona, jeżeli strona złoży wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, w którym uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jej winy, i jednocześnie dokona czynności, dla której termin został wyznaczony.
5.
Jeżeli termin dokonania zgłoszenia w celu zachowania uprzedniego pierwszeństwa lub termin złożenia dokumentu przypada na dzień, w którym Urząd Patentowy jest nieczynny dla interesantów, doręczenie zgłoszenia lub dokumentu w pierwszym dniu otwarcia Urzędu Patentowego traktuje się jako dokonane w terminie.
6.
Do terminów, do których nie ma zastosowania przepis ust. 1, uchybionych z powodu nadzwyczajnych okoliczności, stosuje się odpowiednio przepisy o zawieszeniu biegu przedawnienia z powodu siły wyższej. W sprawach tych Urząd Patentowy wydaje, po przedstawieniu przez zainteresowanego odpowiednich dowodów, postanowienia.
7.
Niezależnie od przepisu ust. 5 i 6 Urząd Patentowy zapewnia przyjmowanie w każdym czasie przesyłek doręczanych przez osoby zainteresowane, bez względu na porę dnia.
Orzeczenia: 3 Porównania: 1
1.
Od decyzji Urzędu Patentowego stronie służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.
11. Do postępowania o ponowne rozpatrzenie sprawy stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 1idx2-14, przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące rozpatrywania odwołania od decyzji.
12. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wymaga uzasadnienia.
13. Rozprawę przeprowadza się w przypadku, o którym mowa w art. 89 przesłanki przeprowadzenia rozprawy § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, również na wniosek zgłaszającego.
14. Do ponownego rozpatrzenia sprawy Prezes Urzędu Patentowego wyznacza eksperta.
2.
(uchylony)
3.
Przepisy ust. 1 oraz ust. 1idx1-14 stosuje się odpowiednio do postanowień.
4.
Termin do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją wynosi 2 miesiące, a zakończonej postanowieniem - 1 miesiąc od dnia doręczenia stronie decyzji lub postanowienia.
5.
Przed upływem terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy decyzja nie podlega wykonaniu.
Orzeczenia: 2 Porównania: 1 Przypisy: 5
Jeżeli wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy nie spełnia wymogów formalnych, Urząd Patentowy wzywa wnioskodawcę postanowieniem do usunięcia braków w terminie 30 dni pod rygorem umorzenia postępowania.
Przypisy: 1
1.
W wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy Urząd Patentowy wydaje decyzję, w której:
1)
utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję albo
2)
uchyla zaskarżoną decyzję w całości albo części i w tym zakresie rozstrzyga co do istoty sprawy, albo
3)
uchyla zaskarżoną decyzję w całości albo części i w tym zakresie umarza postępowanie w sprawie, albo
4)
umarza postępowanie w części, a w pozostałym zakresie utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję lub uchyla zaskarżoną decyzję i rozstrzyga co do istoty sprawy, albo
5)
umarza postępowanie.
2.
W razie nieuwzględnienia wniosku i utrzymania decyzji w mocy termin dokonania czynności, wyznaczony w zaskarżonej decyzji, biegnie na nowo.
3.
Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio przy rozstrzyganiu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej wydanego postanowienia.
Orzeczenia: 16 Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Każdy może wnieść umotywowany sprzeciw wobec prawomocnej decyzji Urzędu Patentowego o udzieleniu patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji w ciągu 6 miesięcy od daty opublikowania w „Wiadomościach Urzędu Patentowego” informacji o udzieleniu prawa.
2.
Podstawę sprzeciwu, o którym mowa w ust. 1, stanowią okoliczności, które uzasadniają unieważnienie patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji.
Orzeczenia: 15 Porównania: 1
1.
O wniesieniu sprzeciwu, o którym mowa w art. 246 sprzeciw wobec prawomocnej decyzji Urzędu Patentowego o udzieleniu patentu lub prawa, Urząd Patentowy niezwłocznie zawiadamia uprawnionego, wyznaczając mu termin na ustosunkowanie się do sprzeciwu.
2.
W przypadku uznania przez uprawnionego sprzeciwu za zasadny, Urząd Patentowy wydaje decyzję o uchyleniu decyzji o udzieleniu patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji i umorzeniu postępowania.
3.
Jeżeli uprawniony podniesie zarzut, że sprzeciw jest bezzasadny albo uprawniony nie ustosunkuje się do sprzeciwu, Prezes Urzędu Patentowego wyznacza eksperta do rozpatrzenia sprawy, który prowadzi w tym względzie postępowanie. W sprawach tych eksperci mogą orzekać również w zespołach orzekających. Przepisy art. 245 decyzja po ponownym rozpatrzeniu sprawy ust. 1 oraz art. 256 postępowanie sporne - odesłanie do kodeksu postępowania administracyjnego ust. 2 stosuje się odpowiednio.
4.
W postępowaniu, o którym mowa w ust. 3, stroną jest również wnoszący sprzeciw.
5.
W postępowaniu, o którym mowa w ust. 3, Urząd Patentowy rozstrzyga sprawę w granicach sprzeciwu i jest związany podstawą prawną wskazaną przez wnoszącego sprzeciw.
6.
Rozpoznając sprzeciw, Urząd Patentowy może wezwać postanowieniem uprawnionego do nadesłania, w wyznaczonym terminie, wyjaśnień i dokumentów dotyczących przedmiotu sprawy, pod rygorem utraty prawa powoływania ich w toku postępowania.
7.
Po rozpoznaniu sprzeciwu i uprawomocnieniu się decyzji o uchyleniu w części decyzji o udzieleniu patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji Urząd Patentowy może wezwać postanowieniem uprawnionego do nadesłania, w wyznaczonym terminie, zmienionego opisu patentowego lub opisu ochronnego bądź ilustracji wzoru przemysłowego, pod rygorem uchylenia decyzji o udzieleniu patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji i umorzenia postępowania.
Orzeczenia: 9 Porównania: 1
Na decyzje oraz postanowienia Urzędu Patentowego stronie przysługuje skarga do sądu administracyjnego.
Orzeczenia: 3 Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Prezes Urzędu Patentowego wyznacza eksperta do rozpatrzenia zasadności otrzymanej skargi.
2.
W wyniku rozpatrzenia skargi Urząd Patentowy uwzględnia ją w całości albo przekazuje sądowi administracyjnemu odpowiedź na skargę wraz z aktami sprawy.
Orzeczenia: 2 Porównania: 1 Przypisy: 1
Wykonanie decyzji lub postanowienia może być na skutek wniesienia skargi, o której mowa w art. 248 skarga do sądu administracyjnego na decyzję Urzędu Patentowego, wstrzymane przez Prezesa Urzędu Patentowego również wtedy, gdy wstrzymanie takie nie nastąpiło z mocy prawa albo w wyniku postanowienia sądu administracyjnego.
Orzeczenia: 2 Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Urząd Patentowy udziela informacji o zgłoszeniu wynalazku, dodatkowego prawa ochronnego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego, oznaczenia geograficznego i topografii oraz udostępnia akta zgłoszenia w każdym stadium postępowania:
1)
zgłaszającemu i jego pełnomocnikowi;
2)
organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości - w związku z prowadzonymi przez nie sprawami;
3)
innym osobom, które przedstawią na piśmie zgodę zgłaszającego.
2.
Po upływie terminów zastrzeżonych dla nieujawniania informacji o zgłoszeniach, o których mowa w ust. 1, Urząd Patentowy może na wniosek osoby, która ma w tym interes prawny, udostępnić jej dokumenty zawarte w aktach zgłoszenia, a także dokumenty dołączone do tych akt w toku postępowania rejestrowego.
21. Urząd Patentowy może odmówić udostępnienia dokumentów w trybie, o którym mowa w ust. 2, w przypadku gdy mogłoby to zagrozić prawnie uzasadnionym interesom uprawnionego, w szczególności naruszyć tajemnicę jego przedsiębiorstwa.
3.
O udzieleniu niejawnej informacji o zgłoszeniu oraz o udostępnieniu akt zgłoszenia dokonuje się adnotacji w aktach zgłoszenia.
4.
Przepisy ust. 1-3 nie mają zastosowania do zgłoszeń tajnych wynalazków i tajnych wzorów użytkowych.
5.
Do zgłoszeń topografii układów scalonych przepisy ust. 2 i 3 stosuje się z zachowaniem warunków, o których mowa w art. 207 zgoda uprawnionego na udzielanie informacji ust. 2 i 3.
Orzeczenia: 2 Porównania: 1
W sprawach nieuregulowanych w ustawie do postępowania przed Urzędem Patentowym stosuje się, z zastrzeżeniem art. 253 wyłączenie stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
Orzeczenia: 10 Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego o terminach załatwiania sprawy nie stosuje się do rozpatrywania zgłoszeń dokonanych w celu uzyskania patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji.
2.
Przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego o wznowieniu postępowania i stwierdzeniu nieważności decyzji nie stosuje się, jeżeli okoliczności uzasadniające wznowienie postępowania bądź stwierdzenie nieważności decyzji mogą być podniesione w sporze o unieważnienie udzielonego patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji.
Orzeczenia: 5 Porównania: 1 Przypisy: 1
Przy ocenie spełniania warunków wymaganych do uzyskania patentu, prawa ochronnego, dodatkowego prawa ochronnego i prawa z rejestracji nie stosuje się dowodu z opinii biegłego, chyba że Urząd Patentowy uzna taki dowód za niezbędny.
Na prawomocne orzeczenie Urzędu Patentowego, kończące postępowanie w sprawie, a rażąco naruszające prawo, Prezes Urzędu Patentowego, Prokurator Generalny Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rzecznik Praw Obywatelskich mogą wnieść skargę do sądu administracyjnego w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia stronie orzeczenia.
Orzeczenia: 2 Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Urząd Patentowy - w trybie postępowania spornego - rozstrzyga sprawy o:
1)
unieważnienie patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji;
11)
unieważnienie patentu europejskiego, udzielonego w trybie określonym w Konwencji o patencie europejskim;
12)
unieważnienie uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego;
13)
ograniczenie patentu w trakcie postępowania o unieważnienie patentu;
2)
stwierdzenie wygaśnięcia patentu na wynalazek dotyczący materiału biologicznego lub jego użycia, w przypadku określonym w art. 90 wygaśnięcie patentu ust. 1 pkt 4;
21)
stwierdzenie wygaśnięcia dodatkowego prawa ochronnego, w przypadkach określonych w art. 756 wygaśnięcie dodatkowego prawa ochronnego ust. 3;
3)
stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy, w przypadkach określonych w art. 169 wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy c. d.;
31)
stwierdzenie wygaśnięcia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego w przypadkach określonych w art. 169 wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy c. d.;
32)
unieważnienie uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego wzoru przemysłowego;
4)
stwierdzenie wygaśnięcia prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego, w przypadku określonym w art. 192 wskazanie używania oznaczenia geograficznego ust. 1;
5)
stwierdzenie wygaśnięcia prawa z rejestracji topografii, w przypadkach określonych w art. 221 prawo z rejestracji topografii - odpowiednie stosowanie przepisów ust. 2;
6)
udzielenie licencji przymusowej na korzystanie z wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego albo topografii;
61)
udzielenie licencji przymusowej na korzystanie z wynalazku, na który udzielono patentu w trybie określonym w Konwencji o patencie europejskim;
7)
zmianę decyzji o udzieleniu licencji przymusowej;
8)
stwierdzenie bezzasadności zmiany warunków korzystania z oznaczenia geograficznego, w przypadku określonym w art. 188 zmiana warunków korzystania z oznaczenia geograficznego ust. 3.
9)
(uchylony)
2.
Sprawy, o których mowa w ust. 1, rozpatrują kolegia orzekające do spraw spornych.
3.
Do spraw rozpatrywanych przez Urząd Patentowy w trybie postępowania spornego nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego o terminach załatwiania spraw. Urząd Patentowy dąży do rozstrzygnięcia sprawy w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
4.
Urząd Patentowy rozstrzyga sprawy w trybie postępowania spornego w granicach wniosku i jest związany podstawą prawną wskazaną przez wnioskodawcę.
Orzeczenia: 11 Porównania: 1 Przypisy: 2
1.
Postępowanie sporne w sprawach, o których mowa w art. 255 właściwość rzeczowa Urzędu Patentowego ust. 1, wszczyna się na pisemny wniosek.
2.
Od wniosku o wszczęcie postępowania należy wnieść opłatę.
3.
Wniosek powinien zawierać:
1)
oznaczenie stron i ich adresy;
2)
zwięzłe przedstawienie sprawy;
3)
wyraźnie określone żądanie;
4)
wskazanie podstawy prawnej;
5)
wskazanie środków dowodowych;
6)
podpis wnioskodawcy i datę.
4.
Do wniosku należy dołączyć:
1)
pełnomocnictwo, jeżeli wniosek składa pełnomocnik;
2)
odpisy wniosku w liczbie odpowiadającej liczbie stron postępowania spornego;
3)
dowód uiszczenia opłaty, o której mowa w ust. 2.
5.
Urząd Patentowy bada, czy wniosek o wszczęcie postępowania spornego spełnia wymogi formalne, o których mowa w ust. 3 i 4.
6.
Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów formalnych, Urząd Patentowy wzywa wnioskodawcę do usunięcia usterek lub braków w terminie 30 dni pod rygorem umorzenia postępowania.
Przypisy: 1
1.
Urząd Patentowy doręcza stronom postępowania spornego odpisy wniosku, wyznaczając jednocześnie termin do nadesłania pisemnej odpowiedzi na wniosek.
2.
Strona wezwana do udzielenia odpowiedzi na wniosek dołącza do odpowiedzi odpisy w liczbie odpowiadającej liczbie stron postępowania spornego.
3.
Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do innych pism składanych przez strony postępowania spornego.
Porównania: 1 Przypisy: 2
1.
Po upływie terminu wyznaczonego stronie do udzielenia odpowiedzi na wniosek Urząd Patentowy wyznacza termin rozprawy, o czym zawiadamia strony lub ich pełnomocników, doręczając im jednocześnie odpis odpowiedzi na wniosek, jeżeli została udzielona.
2.
W sprawach wymienionych w art. 2551 wniosek o postępowanie sporne ust. 6, w art. 2554 niewłaściwość Urzędu Patentowego, w art. 2555 zasada jawności rozprawy ust. 2, w art. 2556 protokół z przebiegu rozprawy ust. 3, a także w przypadku przywrócenia terminu określonego w art. 2551 wniosek o postępowanie sporne ust. 6, Urząd Patentowy może orzekać na posiedzeniach niejawnych.
3.
W zawiadomieniu o rozprawie określa się termin, miejsce i przedmiot rozprawy.
4.
Zawiadomienie o rozprawie powinno być doręczone stronom nie później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem.
41. Rozprawa, za zgodą stron, może zostać przeprowadzona przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie jej na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, w sposób zapewniający zachowanie niezbędnych zasad bezpieczeństwa, z tym że osoby w niej uczestniczące nie muszą przebywać w siedzibie Urzędu Patentowego.
5.
W przypadku nadmiernego przewlekania postępowania przez strony Urząd Patentowy może wyznaczyć stronom postępowania w toku prowadzonego postępowania, także na posiedzeniu niejawnym, termin na podanie wszystkich twierdzeń oraz dodatkowych dowodów na ich poparcie, pod rygorem utraty prawa powoływania ich w toku postępowania, chyba że strona wykaże, że ich powołanie w wyznaczonym terminie nie było możliwe albo że potrzeba powołania wynikła później.
Porównania: 1 Przypisy: 2
1.
Jeżeli Urząd Patentowy stwierdzi, że nie jest właściwy do rozpatrzenia wniosku w trybie postępowania spornego, wydaje w tej sprawie postanowienie.
2.
Jeżeli wnioskodawca wycofał wniosek przed rozprawą, Urząd Patentowy wydaje decyzję o umorzeniu postępowania.
Przypisy: 1
1.
Rozprawa jest jawna, chyba że postępowanie sporne dotyczy wynalazku tajnego lub wzoru użytkowego tajnego.
2.
Jeżeli rozpatrzenie sprawy wymaga powoływania się przez strony na informacje prawnie chronione na podstawie odrębnych przepisów, jawność rozprawy może być wyłączona - w drodze postanowienia - w całości lub w części. Wyłączenie nie może obejmować obecności stron na rozprawie.
Przypisy: 1
1.
Z przebiegu rozprawy sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący składu orzekającego i protokolant.
2.
Protokół powinien zawierać:
1)
oznaczenie organu orzekającego, miejsca i daty posiedzenia, imiona i nazwiska członków składu orzekającego, protokolanta, stron, ich pełnomocników i ustawowych przedstawicieli oraz oznaczenie sprawy i wzmiankę co do tajności rozprawy;
2)
przebieg rozprawy, w szczególności wnioski i twierdzenia stron, przebieg postępowania dowodowego, wymienienie zarządzeń i postanowień wydanych na rozprawie ze wzmianką o ich ogłoszeniu; zamiast podania wniosków i twierdzeń stron można w protokole powołać się na pisma przygotowawcze;
3)
czynności stron, w szczególności ugodę, uznanie żądania, wycofanie, zmianę, rozszerzenie lub ograniczenie wniosku.
3.
Strony mogą żądać sprostowania lub uzupełnienia protokołu, nie później jednak niż na następnym posiedzeniu, a po wydaniu decyzji - w terminie 30 dni od jej wydania.
Przypisy: 1
1.
Po przeprowadzeniu postępowania spornego Urząd Patentowy wydaje decyzję.
2.
Decyzję podejmuje się zwykłą większością głosów.
3.
Członek składu orzekającego, który nie zgadza się z rozstrzygnięciem sprawy, może złożyć zdanie odrębne wraz z pisemnym uzasadnieniem.
4.
Zgłoszenie zdania odrębnego zaznacza się przy podpisie złożonym na decyzji przez zamieszczenie odpowiedniej wzmianki.
5.
Zdanie odrębne nie podlega ogłoszeniu.
Przypisy: 1
1.
Decyzja powinna zawierać:
1)
oznaczenie organu orzekającego;
2)
datę wydania decyzji;
3)
imiona i nazwiska członków składu orzekającego i protokolanta;
4)
oznaczenie stron;
5)
oznaczenie przedmiotu sprawy i jej rozstrzygnięcie;
6)
powołanie podstawy prawnej rozstrzygnięcia;
7)
rozstrzygnięcie co do kosztów postępowania;
8)
uzasadnienie faktyczne i prawne;
9)
pouczenie o trybie zaskarżania;
10)
podpisy członków składu orzekającego.
2.
Pisemne uzasadnienie decyzji sporządza się z urzędu w terminie 30 dni od dnia jej ogłoszenia. Uzasadnienie podpisuje przewodniczący składu orzekającego i członek składu orzekającego, który sporządził uzasadnienie. Odpis decyzji wraz z uzasadnieniem doręcza się stronom.
3.
Jeżeli którakolwiek z osób, o których mowa w ust. 2 zdanie drugie, nie może podpisać uzasadnienia, przewodniczący składu orzekającego albo członek składu orzekającego, który sporządził uzasadnienie, zaznacza w decyzji przyczynę braku podpisu.
Przypisy: 1
1.
Decyzje Urzędu Patentowego podlegają ogłoszeniu, z zastrzeżeniem art. 25510 decyzje niepodlegające ogłoszeniu, ust. 1.
2.
Decyzję ogłasza się bezpośrednio po przeprowadzeniu rozprawy.
3.
Ogłoszenie decyzji może być odroczone na czas do 2 tygodni, o czym przewodniczący składu orzekającego ogłasza, podając termin i miejsce ogłoszenia decyzji.
Przypisy: 1
1.
Postanowienia i decyzje wydane na posiedzeniu niejawnym nie podlegają ogłoszeniu.
2.
Do postanowień i decyzji, o których mowa w ust. 1, przepisy art. 2558 treść i pisemne uzasadnienie decyzji ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
Przypisy: 1
Do postępowania spornego przed Urzędem Patentowym stosuje się odpowiednio przepisy art. 242 terminy do dokonania czynności i art. 243 przywrócenie terminu do dokonania czynności.
Przypisy: 1
Przypisy: 1
1.
Do postępowania spornego przed Urzędem Patentowym w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
2.
W kwestii kosztów postępowania stosuje się odpowiednio przepisy obowiązujące w postępowaniu cywilnym.
3.
Przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego o ponownym rozpatrywaniu, na wniosek strony, spraw załatwionych przez wydanie decyzji, od której nie służy odwołanie, nie stosuje się do decyzji rozstrzygającej sprawę co do jej istoty i wydanej po przeprowadzeniu rozprawy.
31. W sprawach, o których mowa w art. 2553 wyznaczenie terminu i zawiadomienie o rozprawie ust. 2, przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Termin do jego złożenia w przypadku decyzji wynosi 2 miesiące, a w przypadku postanowienia - 1 miesiąc od dnia doręczenia stronie decyzji lub postanowienia.
4.
(uchylony)
Orzeczenia: 18 Porównania: 1 Przypisy: 3
Na decyzje oraz postanowienia Urzędu Patentowego w sprawach, o których mowa w art. 255 właściwość rzeczowa Urzędu Patentowego, stronom przysługuje skarga do sądu administracyjnego.
Porównania: 1 Przypisy: 1
Do prawomocnych orzeczeń Urzędu Patentowego w sprawach, o których mowa w art. 255 właściwość rzeczowa Urzędu Patentowego, przepis art. 254 skarga na prawomocne orzeczenie rażąco naruszające prawo stosuje się odpowiednio.
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...