• Prawo własności przemysło...
  21.04.2024

Prawo własności przemysłowej

Stan prawny aktualny na dzień: 21.04.2024

Dz.U.2023.0.1170 t.j. - Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej

Dział IV. Kolegia do spraw spornych

1.
Kolegia orzekające do spraw spornych, zwane dalej "kolegiami", działają w Urzędzie Patentowym.
2.
Kolegia rozpatrują sprawy należące do ich właściwości w składzie: przewodniczący kolegium i dwaj członkowie kolegium. W sprawach zawiłych można wyznaczyć skład pięcioosobowy.
3.
Wniosek o wyłączenie przewodniczącego lub członka kolegium strona zgłasza na piśmie lub ustnie do protokołu, jednocześnie uprawdopodobniając przyczyny wyłączenia.
4.
O wyłączeniu członka kolegium rozstrzyga przewodniczący kolegium, po złożeniu wyjaśnień przez osobę, której wniosek dotyczy.
5.
O wyłączeniu przewodniczącego kolegium lub całego kolegium rozstrzyga kolegium w innym składzie.
6.
Ponowny wniosek o wyłączenie oparty na tych samych okolicznościach podlega odrzuceniu bez składania wyjaśnień przez członka kolegium, którego wniosek dotyczy. O odrzuceniu wniosku orzeka kolegium rozpoznające sprawę.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Przewodniczącym kolegium może być pracownik Urzędu Patentowego, który:
1)
ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw publicznych;
2)
jest nieskazitelnego charakteru;
3)
nie był karany za przestępstwo umyślne;
4)
ukończył wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej;
5)
odbył aplikację sędziowską, radcowską, adwokacką, prokuratorską albo jest profesorem lub doktorem habilitowanym nauk prawnych, albo też przez dziesięć lat pozostawał w instytucjach publicznych na stanowiskach związanych ze stosowaniem lub tworzeniem prawa administracyjnego.
2.
Do przewodniczących kolegiów przepisy o ekspertach stosuje się odpowiednio, jeżeli uzyskali oni wcześniej uprawnienia ekspertów, lub o asesorach, z tym że w takim przypadku przewodniczący kolegiów są zwolnieni od aplikacji i egzaminu, o których mowa w art. 266 wymogi dotyczące eksperta ust. 1 oraz w art. 267 aplikacja ekspercka ust. 6.
3.
W skład kolegium, oprócz przewodniczącego kolegium, wchodzą jako jego członkowie eksperci upoważnieni do orzekania w sprawach spornych przez Prezesa Urzędu Patentowego.
4.
(uchylony)
5.
(uchylony)
Orzeczenia: 1 Porównania: 1 Przypisy: 4
1.
Obsługę kolegiów sprawuje wyodrębniona komórka organizacyjna Urzędu Patentowego.
2.
Kierownik komórki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1, wyznaczony przez Prezesa Urzędu Patentowego, podejmuje czynności mające na celu przygotowanie sprawy rozpatrywanej w trybie postępowania spornego do rozpatrzenia, w szczególności wyznacza skład orzekający oraz terminy posiedzeń jawnych i niejawnych.
Porównania: 1 Przypisy: 1
Porównania: 1 Przypisy: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...